Кафедра фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурсознавством лікарських рослин
The Department of Pharmaceutical Chemistry, Pharmacognosy and Botany with the Resource Studies of Medicinal Plants

Соронович Ігор Іванович, кандидат фармацевтичних наук, доцент.
Ihor Soronovych, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Teaching staff of the department:

• 1 доктор наук
1 Doctor of Technical Sciences (Ph. D)

• 5 кандидатів наук, у т.ч. 3 доценти
5 Doctors of Sciences including 3 Associate Professors

• 3 асистенти
3 Assistants

Соронович Ігор Іванович – завідувач кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент 
Ihor Soronovych – the head of the department, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor

Голота Сергій Миколайович – кандидат фармацевтичних наук 
Serhii Holota – Doctor of Pharmaceutical Sciences

Величко Анатолій Якович – кандидат медичних наук, доцент 
Anatolii Velychko – Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Микитюк Оксана Михайлівна – доктор сільськогосподарських наук, доцент 
Oksana Mykytiuk – Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor

Ривюк Мар’яна Іванівна – асистент
Mariana Ryviuk – Assistant

Шаповалова Наталія Володимирівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент
Nataliia Shapovalova – Doctor of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor

Журомський В’ячеслав сергійович – кандидат медичних наук
Viacheslav Zhuromskyi – Doctor of Medical Sciences

Лемеха Юстина Романівна – асистент
Yustyna Lemekha – Assistant

Фармага Мар’яна Іванівна – асистент
Mariana Farmaha – Assistant

Хоменко Ірина Ігорівна – кандидат хімічних наук
Irina Khomenko - Candidate of Chemical Sciences

Навчально-методична робота

Кафедра проводить викладання передбачених навчальними планами профільних фармацевтичних дисциплін на фармацевтичному факультеті (спеціальності 7.12020101 – «Фармація»). 
На кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни:
Фармацевтична ботаніка  (ІІ курс фармацевтичного факультету)
Польова практика з фармацевтичної ботаніки (навчальна)) (ІІ курс фармацевтичного факультету)
Фармацевтична хімія (ІІІ-V курси фармацевтичного факультету)
Фармакогнозія (ІІІ-ІV курси фармацевтичного факультету)
Навчальна практика з фармакогнозії (ІІІ курс фармацевтичного факультету)
Фармакологія (ІІІ-IV курси медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів)
Клінічна фармація (IV-V курси фармацевтичного факультету)
Навчальна практика з клінічної фармації (ІV курс фармацевтичного факультету)
Токсикологічна хімія (V-VІ курси фармацевтичного факультету)
Фармакотерапія (V курс фармацевтичного факультету)
Курс за вибором: Теоретичні основи синтезу і зв'язок між структурою і дією лікарських засобів (IV курс фармацевтичного факультету)
Патентознавство (V-VІ курс фармацевтичного факультету)
Ресурсознавство лікарських рослин (V-VІ курси фармацевтичного факультету)
Стандартизація лікарських засобів (V-VІ курси фармацевтичного факультету)
Спеціалізація за вибором: Контроль якості лікарських засобів (V-VІ курси фармацевтичного факультету)
За час роботи кафедри розроблені робочі програми зі стандартизації лікарських засобів для студентів V курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання, V та VІ курсів заочної форми навчання, спеціалізації «Контроль якості лікарських засобів» для студентів V курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання, V та VІ курсів заочної форми навчання, робоча програма з елективного курсу «Теоретичні основи синтезу і зв'язок між структурою та дією лікарських засобів» для студентів ІV курсу.
Підготовлено та надруковано методичні вказівки з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання.
Головним завданням кафедри в ділянці навчально-методичної роботи є підвищення якості навчального процесу з усіх дисциплін, щовикладаються на кафедрі, забезпечення його навчально-методичними матеріалами відповідно до вимог кредитно-модульної системи, впровадження інноваційних методик навчання.

Наукова робота: 

Основні напрямки наукових досліджень :
• Пошук нових біологічно-активних сполук середнеконденсованих похідних з тіазолідиновим фрагментом в молекулі.
• Аналіз нових синтезованих сполук.
Основні публікації
Підручники та посібники:
• Дасюк Є. В., Огурцов В. В. Збірник конкурсних тестових завдань з хімії для комп’ютерного оцінювання знань вступників до ВНЗ. / За ред. акад. АНВШ України Б. С. Зіменковського. – Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького. 2004. – 430 с.
• Дасюк Є. В., Огурцов В. В. Збірник конкурсних тестових завдань з хімії для комп’ютерного оцінювання знань вступників до ВНЗ. / За ред. акад. АНВШ України Б. С. Зіменковського. – Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького. 2006. – Ч. 1 – 518 с.
• Дасюк Є. В., Огурцов В. В. Збірник конкурсних тестових завдань з хімії для комп’ютерного оцінювання знань вступників до ВНЗ. / За ред. акад. АНВШ України Б. С. Зіменковського. – Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького. 2006. – Ч. 2 – 338 с.
• М.С. Регеда, В.Й. Кресюн, І.Г. Гайдучок, В.М. Фрайт, І.І. Соронович. Невідкладні стани: Посібник. – Львів: Бак, 2006. – 832 с.
• Микитюк О. М. Лікарські рослини України.  Навчально-методичний посібник. – Л.: ЦДП, 2008. – 116 с.
• В.М. Фрайт, І.Г. Гайдучок, І.І. Соронович. Невідкладні стани, вид. 4-те, доповнене та перероблене: Підручник для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. / За ред. М.С. Регеда, В.Й. Кресюн. – Львів: Магнолія, 2008. – 844 с.
• О.М Микитюк., О.І.Шиян.  Компетентнісний підхід до забезпечення здорового способу життя у сприятливому екосередовищі: Навчально-методичний посібник  ( Гриф МОН   №1.4/18-1845від 25.05.2009р); – Л.: ЦДП, 2009. – 136 с.
• Микитюк О. М. Навчально-методичні рекомендації до практичних робіт з фармацевтичної ботаніки. Модуль1. Анатомія і морфологія рослин. Модуль 2. Систематика рослин. // Методичні вказівки. / М-во  охорони здоров’я, Львівський медичний інститут. – Л.: 2012. – 30с.
• О.Шиян, Ю.Павлова, Л. Кудрик, Н.Сороколіт, О.Микитюк «Здорова школа: аспекти моніторингу».  Навчальний посібник. – Л.: Кольорове небо, 2013. – 122с.
• Микитюк О. М. Фармацевтична ботаніка. // Практикум. / М-во  охорони здоров’я,  Львівський медичний інститут. – Л.: 2015. – 200 с.
Наукові праці:
• Козловський М.Н., Бензель Л.В., Соронович І.І. та ін Рослинні індуктори інтерферону – ефективні противірусні препарати // мат конф. «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни», 18-19 травня 2006, Львів. – с. 157-160.
• Атаманюк Д., Лесик Р., Соронович І. Синтез тіопірано[2,3-d]тіазол-2-онів з нафтохіноїдним та альдегідним фрагментами у молекулах як потенційних протипухлинних та протитуберкульозних агентів // Тези доповідей 11-ї наукової конференції «Львівські хімічні читання 2007», Львів. – 30.05-01.06.2007 – С. О35.
• Лозинський І.М., Бензель Л.В., Соронович І.І. та ін. Влияние новых растительных индукторов интерферона на течение експериментального клещевого энцефалита // Медицина в Кузбасе. 2008. - №5. - С.83-87.
• Козловський М.Н., Лозинський І.М., Рогочий Є.Г., Соронович І.І. Інтерфероніндукуючі властивості штамів вірусу кліщового енцефаліту // мат конф.Вип. 7 «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни», травень 2010, Львів. – с. 513-516.
• Козловський М.Н., Лозинський І.М., Рогочий Є.Г., Соронович І.І., Головацька Ж.Є. Вплив штамів вірусу кліщового енцефаліту на Т-залежний гуморальний імунітет // мат конф. Вип. 8 «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни», травень 2011, Львів. – с. 164-167.
• Козловський М.Н., Бензель Л.В., Петрух Л.І., Литвинова Л.О., Ляхов С.А., Лозинський І.М., Друль О.С., Федорук В.І., Бензель І.Л., Соронович І.І., Рогочий Є.Г. Індуктори інтерферону ефективні противірусні препарати //мат конф. Вип. 9 «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу», травень 2012, Львів. – с. 339-343.
• Козловський М.Н., Лозинський І.М., Бензель І.Л.,Рогочий Є.Г., Бензель Л.В., Соронович І.І. Спосіб посилення синтезу інтерферону //мат конф. Вип. 10 «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу», травень 2013, Львів. – с. 137-139.

Положення про кафедру фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурсознавством лікарських рослин ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

Виховна робота

Викладачі кафедри прекрасно усвідомлюють, що саме від якості навчання та виховання студентської молоді залежить розвиток і майбутнє суспільства. Тому одним із головних завдань кафедри є не тільки висока фахова підготовка, але і формування морально-естетичних цінностей, виховання особистості, громадянина держави Україна її патріота, гуманіста, для якого пріоритетом є моральні, християнські та загальнодержавні цінності.

Новини та оголошеня
Інформація про вжиття заходів упереджувального характеру та порядок дій при виявленні терористичної загрози.
17 квітня 2018 р.
Відбулася 14-та загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
8 квітня 2018 р.
З Великоднем!
15-17 березня 2018 р.
Участь Львівського медичного інституту в Дев'ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu».
19 грудня 2017 р.
Благочинність студентів до дня святого Миколая.
1 грудня 2017 р.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
23–25 листопада 2017 р.
II - й Всеукраїнський тренінговий cемінар: "Ораторське мистецтво: від слів до дій!".
18 листопада 2017 р.
Участь студентів-стоматологів в Форумі Дитячої Усмішки.
24-26 жовтня 2017 р.
Звання Лаурета та Диплом за активну іноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу в Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
17 червня 2017 р.
Пробіг «Здоровий лікар – здорова нація».
18 травня 2017 р.
Всесвітній день вишиванки!
16-18 березня 2017 р.
Львівський медичний інститут отримав Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. Вітаємо!
25-27 жовтня 2016 р.
Участь в Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
8–9 вересня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
11 липня 2016 р.
До уваги абітурієнтів! Приймальна комісія працює з 11 липня 2016 р.
1 травня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
13 квітня 2016 р.
Подяки від ЛОДА за проект «Ангели в білих халатах».
12 квітня 2016 р.
12 квітня 2016 р. XII загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
17-19 березня 2016 р.
Львівський медичний інститут нагороджено Гран-Прі в Рейтинговому виставковому конкурсі...
31 грудня 2015 р.
Вітаємо Вас із Новим роком, З всіма Різдвяними Святами!
18 листопада 2015 р.
Нагороди ЛОДА - працівникам Львівського медичного інституту.
17 листопада 2015 р.
З Міжнародним днем студентів!
20-22 жовтня 2015 р.
Участь у 7-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015».
16 жовтня 2015 р.
Друга Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта – 2015».
14 жовтня 2015 р.
Лекція з гігієни ротової порожнини в НРЦ «Мрія».
10 жовтня 2015 р.
Фестиваль освітніх послуг і ярмарок вакансій – 2015.
20 вересня 2015 р.
Пробіг по шосе на 10 кілометрів - «Львівська десятка - 2015".
19 вересня 2015 р.
З днем фармацевта!
15 вересня 2015 р.
Співпраця з європейськими партнерами.
10 вересня 2015 р.
Всеукраїнську програму профілактики основних стоматологічних захворювань презентовано в ЛМІ.
21 червня 2015 р.
З днем медика!
20 червня 2015 р.
Забіг здоров'я - до Дня медика.
23-25 квітня 2015 р.
Участь 7-ій Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації - в атмосфері професійного спілкування.
23 квітня 2015 р.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності на кращу студентську практичну роботу зі стоматології «Фахівець».
23 квітня 2015 р.
Продовжуємо співпрацю з провідними лікарями України.
12 квітня 2015 р.
Вітаємо з Великоднем!
4 квітня 2015 р.
Допомога учасникам АТО.
4 квітня 2015 р.
День відкритих дверей.
12 -14 березня 2015 р.
Участь у VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015».
14 лютого 2015 р.
Участь в круглому столі на тему "Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров'я в Україні".
9 лютого 2015 р.
Міжнародний день стоматолога.
3 лютого 2015 р.
Участь у Всеукраїнському теоретично-практичному семінарі «Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010