Кафедра дитячої стоматології
The Department of Pediatric Dentistry

Завідувач кафедри
The head of the Department

Пиндус Тетяна Олексіївна, кандидат медичних наук, доцент. Автор понад 70 наукових та навчально- методичних праць, 2 книг та 1 посібника. Лікар вищої категорії за спеціальністю «Ортодонтія»
Tetiana Pyndus, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, an author of more than 70 scientific and educational works, 2 books and 1 textbook. Doctor of higher category in "Orthodontics"

Кафедра створена у 2010 році. Основні напрямки підготовки: сучасні способи діагностики, лікування та профілактики карієсу зубів та його ускладнень, запалень тканин пародонта і щелеп, аномалій та деформацій зубних рядів та щелеп у дітей.
The department was established in 2010. Main directions of training: modern methods of diagnosis, treatment and prevention of dental caries and its complications, inflammation of periodontal tissues and jaws, anomalies and deformities of dentition and jaws in children.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Teaching staff of the department:

1 доктор медичних наук, професор
1 Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor

3 доценти
3 Associate Professors

2 кандидати медичних наук
2 Doctors of Medical Sciences

1 кандидат педагогічних наук
Doctor of Pedagogic Sciences

Кафедра дитячої стоматології
Department of Pediatric Dentistry

Пиндус Тетяна Олексіївна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент
Tetiana Pyndus – the head of the department, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Смоляр Ніна Іванівна – доктор медичних наук, професор
Nina Smolyar - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor

Гуменюк Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Olha Humeniuk - Doctor of Pedagogic Sciences, Associate Professor

Пришко Зоряна Романівна – кандидат медичних наук, доцент
Zoriana Pryshko - Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Галечко Оксана Ігорівна
Oksana Halechko

Гогоман Геннадій Анатолійович
Henadii Hohoman

Малех Надія Володимирівна
Nadia Maleh

Хайдар Далія Гасанівна
Dalia Haydar

Чугай Ольга Олександрівна
Olha Chuhai

Навчально-методична робота

На кафедрі проводиться підготовка студентів із пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології (III та IV семестри), профілактики стоматологічних захворювань (V та VI семестри), дитячої терапевтичної стоматології (VII, VIII, IX та X семестри), дитячої хірургічної стоматології (VIII, IX та X семестри), ортодонтія  (VI, VII, IX та X семестри). Лекції та практичні заняття проводяться згідно з робочим планом та програмою.
За період існування кафедри вдосконалено матеріально-технічну базу, що забезпечує високу якість підготовки стоматологів дитячого профілю. Велика увага надається удосконаленню методики викладання, в навчальний процес запроваджуються сучасні тестові форми контролю рівня знань студентів, новітні технології лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей.

Наукова робота

Науковці кафедри працюють в напрямку наступних наукових проблем: вивчення природи та удосконалення діагностики, лікування і профілактики карієсу зубів та його ускладнень, запалення тканин пародонта, щелепних кісток, аномалій і деформацій зубо–щелепного апарата у дітей та підлітків, що мешкають в умовах забрудненої екології промислового регіону.

Підручники:

Невідкладні стани. – Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації видання четверте// За редакцією Регеди М.С., Кресюна В.Й. – Львів, 2008. – 835с.
Смоляр Н.І., Гуменюк О.М., Кравець Т.П., Безвушко Є.В., Гуменюк В.В., Єфремова О.В. Профілактика стоматологічних захворювань. Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2012, - 368 с.

Монографії:

Екзогенний алергічний альвеоліт. – Львів: В-во «Сполом», 2007. – 200с. (Співавт. Регеда М.С., Грицько Р.Ю., Гайдучок І.Г., Любінець Л.А.)

Навчальні посібники:

Пиндус Т.О. Техніка виготовлення ортодонтичних апаратів. Навчальний посібник для студентів І-го рівня акредитації відділення «Стоматологія ортопедична» - Львів 2003, - 116с. УДК: 616.314 – 089.23 – 76.002 (07)
Пиндус Т.О. Техніка виготовлення щелепно-лицевих протезів. Навчальний посібник для студентів І-го рівня акредитації відділення «Стоматологія ортопедична» - Львів, 2003, – 69с. УДК: 616.314.2+617.52 – 089.28.002(07)
Регеда М.С., Гайдучок І.Г., Гуменюк О.М. Положення про Вчену раду Львівського медичного інституту. – Львів, 2004, - 9 с.
Гуменюк О.М., Регеда М.С., Косован Н.Є., Весклярова У.П. Положення про лабораторно-екзаменаційну сесію на спеціальностях із заочною формою навчання. Львів, 2004, - 7 с.
Гуменюк О.М., Регеда М.С., Косован Н.Є., Весклярова У.П. Положення про проведення підсумкового семестрового контролю у Львівському медичному інституті. Львів, 2004, - 5 с.
Гуменюк О.М., Регеда М.С., Косован Н.Є., Весклярова У.П. Положення про організацію навчального процесу у Львівському медичному інституті. Львів, 2004, - 25 с.
Гуменюк О.М. Збірник лекцій для пропедевтики терапевтичної стоматології. Львів, 2005, - 30 с.
Гуменюк О.М., Регеда М.С. Довідник для абітурієнта. Львів, 2005, - 66 с.
Гайдучок І.Г., Гуменюк О.М., Регеда М.С. Довідник для першокурсника Львівського медичного інституту. Львів, 2005
Регеда М.С., Гайдучок І.Г., Гуменюк О.М. Перша загальноінституцька студентська наукова конференція. Програма. Львів, 2005, - 10 с.
Гуменюк О.М., Єфремова О.В., Гуменюк В.П. Пропедевтика терапевтичної стоматології ( частина І ), 2005, - 130 с.
Гуменюк О.М., Регеда М.С. Довідник для абітурієнта. Львів, 2006, - 69 с.
Шикула Х.Ю., Регеда М.С., Гуменюк О.М. Атлас з мікробіології. Львів, 2006, - 174 с.
Пиндус Т.О. Анатомо-гістологічні особливості зубів. Принципи препарування каріозних порожнин за Блеком. – Львів, 2006, – 73с. УДК:616.314 – 089.818.1+611.314 – 018.4
Баїк О.Л. Медична біологія. Навчальний посібник. За загальною редакцією Гуменюк О.М. Львів, 2010, - 191 с.
Бородач В.О., Пиндус Т.О. Техніка виготовлення металокерамічних протезів. Навчальний посібник для студентів І-го рівня акредитації відділення «Стоматологія ортопедична» - Львів, 2010, – 96с. УДК: 616.314 – 089.29 – 16.002 (07)
Наукові статті:
Гуменюк О.М., Колісник Ю.І. Методичне забезпечення навчального процесу в підготовці асистента лікаря-стоматолога. // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004, - №6, - С. 70-78
Регеда М.С., Щепанський Ф.Й., Гуменюк О.М. Залежність вмісту дієнових кон’югатів у легеневій тканині від статі морських свинок при експериментальному алергічному альвеоліті. Збірник наукових праць Львівського медичного інституту, випуск 1, 2004, - С. 32-43
Гуменюк В.В., Колісник-Гуменюк Ю.І. Інноваційні технології професійної підготовки медичних фахівців. Матеріали Першої всеукраїнської Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу 2004». Том 35. Медицина. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004, - С. 32-34
Пиндус Т.А. Аутофлора десневой борозды и ее роль в формировании различных клинических проявлений генерализованного катарального гингивита. Современная стоматология, Киев, 2004. - №4. – С. 57 – 59.ISSN 1992-576-Х
Регеда М.С., Гайдучок І.Г., Гуменюк О.М. Положення про Вчену раду Львівського медичного інституту // - Львів, 2004. – С. 9
Гуменюк О.М., Колісник Ю.І. Методичне забезпечення навчального процесу в підготовці асистента лікаря-стоматолога. // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2004. - №6. – С. 70 – 78.
Регеда М.С., Щепанський Ф.Й., Гуменюк О.М. Залежність вмісту дієнових кон’югатів у легеневій тканині від статі морських свинок при експериментальному алергічному альвеоліті. Збірник наукових праць Львівського медичного інституту, випуск 1, 2004. – С. 32-34
Гуменюк В.В., Колісник-Гуменюк Ю. Інноваційні технології професійної підготовки фахівців Матеріали Першої всеукраїнської Міжнародної науково-практичної конференції « Науковий потенціал світу 2004». Том 35. Медицина. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. С. 32-34
Гуменюк О.М., Регеда М.С., Косован Н.Є., Весклярова У.П. Положення про лабораторно-екзаменаційну сесію на спеціальностях із заочною формою навчання Львів, 2004, - С. 7
Гуменюк О.М., Регеда М.С., Косован Н.Є., Весклярова У.П. Методичні вказівки для викладачів «Про організацію самостійної роботи студентів із заочною формою навчання у Львівському медичному інституті», Львів, 2004, - С. 16
Гуменюк О.М., Регеда М.С., Косован Н.Є., Весклярова У.П. Положення про проведення підсумкового семестрового контролю у Львівському медичному інституті, Львів, 2004, - С. 5
Гуменюк О.М., Регеда М.С., Косован Н.Є., Весклярова У.П. Положення про організацію навчального процесу у Львівському медичному інституті, Львів, 2004, - С. 25
Регеда М.С., Фрайт В.М., Гуменюк О.М. Вплив модельного процесу алергічного альвеоліту на активність каталази в легеневій тканині самців морських свинок // Вибрані питання пульмонології. Збірник наукових праць / За ред. д.мед.наук, Заслуженого працівника освіти України Регеди М.С. – Львів, 2004, - В.1. – С. 28-29
Гуменюк О.М. Портфель фахівця – професійне обличчя студента медика. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія педагогіки, 2005. Вип. 19.Ч.1, - С. 337-348
Гуменюк О.М. Професійна підготовка молодшого спеціаліста стоматологічного профілю – як педагогічна проблема. // Педагогіка і психологія професійної освіти, 2005, - №1, - С. 22-32
Гуменюк О.М., Гуменюк В.П. Інфекційний контроль в стоматології. Газета «Медсестра Галичини» №3 (5). Квітень – травень, 2005
Гуменюк О.М. Особливості інтерактивного планування та адаптивного управління в підготовці фахівців медичного профілю. Семінар приватних навчальних закладів м. Сімферополь, 2005, - С. 85-89
Пиндус Т.О. Зміни в гуморальній та клітинній ланці місцевого імунітету у хворих на генералізований катаральний гінгівіт різної етіології. Современная стоматология, Киев, 2005. - №4. – С. 57-59. ISSN 1992-576-Х
Мащенко И.С., Самойленко А.В., Пиндус Т.А. Особенности микробиоценоза зубодесневой борозды и обоснование принцыпов выбора антибактериальной терапии у больных генерализованным катаральным гингивитом. Вісник стоматології, Одеса, 2005, - №2. – С. 45-48 УДК 616.31(05) (УДК 577.486:616.716.85+615.33:578-056.24+616.313.2-002)
Гуменюк О.М. Зарубіжний досвід управлінської активності студентів вищих закладів медичної освіти. // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія педагогічна, 2006. Вип.21. Ч.1, - С. 137-145
Самойленко А.В., Пиндус Т.А. Клинико-микробиологический и иммунологический статус генерализованного катарального гингивита и его коррекция. Вісник стоматології, Одеса, 2006, - №1 – С. 46-50. УДК 616.31(05) (УДК 616.311.2-002+616.03)
Смоляр Н.І., Гуменюк О.М., Цюра С.Б. Формування суб’єктивної професійної позиції студента у контексті впливу нестабільних зовнішніх умов. Матеріали ІХ науково-практичної конференції 30.11.2007. Західно- Донбаський інститут економіки і управління. С. 91-96
Бунь Ю.М., Пиндус Т.О. Фактори негігієнічного стану ротової порожнини у хворих на генералізований пародонтит та шляхи їх усунення. Актуальні проблеми медицини, фармації та біології. – Львів, 2007, - С. 54-58. ISBN – 966-665-010-Х
Бунь Ю.М., Пиндус Т.О., Бородач В.О. Зміни мікроекології ясенних тканин й обгрунтування принципів вибору антибактеріальної терапії у хворих на генералізований катаральний гінгівіт. Актуальні проблеми медицини, фармації та біології. – 2007, - С. 59-65. ISBN – 966-665-010-Х
Гуменюк О.М. Взаємодія навчального закладу, студента та роботодавця як визначальна умова професійної підготовки фахівця медичного профілю. // Вісник вищої медичної освіти ЛМІ, 2008, - №2, - С. 20-28
Гуменюк О.М. Педагогічний вплив на розвиток професійної концепції студента – майбутнього лікаря-стоматолога ( Львів, центр педагог.), 2008
Гуменюк О.М. Особливості управління сучасним вищим медичним навчальним закладом ( політехніка), 2008
Гуменюк О.М., Гуменюк В.В. Проблеми контролю знань і вмінь студентів в умовах інтеграції вищої медичної освіти у світовий освітній простір // Науково-практичний журнал. Медична освіта, №2, Тернопіль, 2009, - С. 81-83
Гуменюк О.М., Цюра С.Б., Гуменюк В.В. Розвиток професійної «Я-концепції» студента як фактор його фахової адаптації. //Гуманітарні основи професійної адаптації майбутніх фахівців: Монографія / За ред. Васянович Г.П., Вдович С.М., Львів, 2009, - С. 44-57 (334 с.)
Гуменюк О.М. Педагогічний вплив на розвиток професійної концепції студента – майбутнього лікаря-стоматолога. Педагогіка і психологія професійної освіти, 2009, №1, - С. 73-84
Регеда М.С., Бородач В.О., Пиндус Т.О. Патофізіологічні особливості зрушень функціонального стану процесів прооксидантно-антиоксидантної системи у крові морських свинок при експериментальній пневмонії на тлі адреналінового пошкодження міокарду та їх корекція корвітином, Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2010, - Том 5. - №2 – С. 36-40. УДК 616.2.34.02
Бородач В.О., Регеда М.С., Пиндус Т.О. Особливості змін функціонального стану процесів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у легенях морських свинок при експериментальній пневмонії на тлі адреналінового пошкодження міокарду та корекція їх порушень корвітином, Загальна патологія та патологічна фізіологія, – 2010. – том 5. - №3 – С. 29-33. УДК 616.24.015.11-019-083:(616.24-002-06:616.127-005.8)-085.22
Бородач В.О., Регеда М.С, Пиндус Т.О. Особливості змін фагоцитарної активності лейкоцитів у периферичній крові морських свинок, що виникли при експериментальній пневмонії на тлі адреналінового пошкодження міокарду та їх корекція корвітином. Практична медицина, – 2011. – Том ХVII – №1. – C. 35-41. ISBN 5-7763-2349-5
Клітинська О.В., Костенко Є.Я., Ізай М.Е., Пиндус Т.О. Оцінка клінічної ефективності застосування зубних паст фірми «Колгейт» у пацієнтів, які проходять ортодонтичне лікування брекет-системами. Современная стоматология, – 2011, - №4. – С. 126-130. ISSN 1992-576-Х
Горб-Гаврильченко И.В., Салюк О.Д., Пиндус Т.А. Анализ отдаленных результатов лечения генерализованного пародонтита у женщин после овариоэктомии в зависимости от активности остеопорозного процесса в альвеолярной кости. Современная стоматология, - 2011. - №4. – С. 24-2. ISSN 1992-576-Х
Гриньох В.О., Смоляр Н.І., Корнійчук О.П., Пиндус Т.О. Мікрофлора слизової оболонки ясен підлітків, хворих на хронічний катаральний гінгівіт, після застосування лазерної терапії та діадинамофорезу. Практична медицина, - 2012. - №1. – Том XVIII. – С. 13-25. ISBN 5-7763-2349-5
Брехлінчук П.П., Клітинська О.В., Пиндус Т.О. Оцінка впливу хімічної дезінфекції сіласептом на механічні параметри відбитків, виготовлених з різних відбиткових матеріалів. Практична медицина, - 2012. - №2. – Том ХVIII. – С. 14-20. ISBN 5-7763-2349-5
Мащенко І.С., Самойленко В.А., Пиндус Т.О. Діагностична та прогностична значимість показників біоценозу і локального імунітету при хронічному генералізованому катаральному гінгівіті у юнаків. Современная стоматология, - 2012. - №3. – С. 54-58. ISSN 1992-576-Х
Самойленко А.В., Дрок В.О., Пиндус Т.О. Вивчення біохімічних показників метаболізму кісткової тканини у пацієнтів з зубощелепними аномаліями, ускладненими захворюваннями пародонту на тлі сколіозу. Український стоматологічний альманах, - 2012. - №5. – С. 14-20
Гуменюк О.М. Формування професійної компетентності студента – майбутнього лікаря та провізора // ISSN online: 2312 - 58–9. Освітологічний дискурс, 2014, №4 (8), - С. 121-129
Пиндус Т.О., Соломонюк М.М., Бородач В.О. Порівняльна характеристика непрямих способів позиціонування лінгвальних брекет-систем. – 2014, - №4. – С. 79-84. ISSN 1992-4496
Гуменюк В.В., Цюра С.Б., Гуменюк О.М. Динаміка, сучасний стан і перспективи здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти в Україні / Sciece and Educacion a New Demension. Pedagogy and Psyćhology, ІІІ (27), Issue: 51, Budapest 2015, - С. 31-36 (98 с.)
Гуменюк О.М. Сучасний рівень стоматологічного здоров’я в Україні. // Вікно у студентське життя. Львів, 2015, - С. 6-8
Пиндус Т.О., Соломонюк М.М., Бородач В.О. Дисталізація молярів верхньої щелепи за cистемою мікрогвинтів. – 2015. - №1. – С. 90-95. ISSN 1992-4496

Тези конференцій:

Гуменюк О.М. Реалізація окремих принципів Болонської декларації при підготовці фахівців медичного профілю // Матеріали науково-методичної конференції « Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти». Тернопільський державний медичний університет 14-15 квітня 2005, - с. 108-112
Регеда М.С., Гайдучок І.Г., Гуменюк О.М. Матеріали першої загальноінститутської СНК // Тези доповідей СНК. Львів, 2005, - С. 22
Пиндус Т.О. Особливості лікування генералізованого катарального гінгівіту з урахуванням мікробіологічного пейзажу зубоясеневої борозни. Міжнародна науково-практична конференція: Актуальні питання дитячої стоматології та ортодонтії, Одеса, 2005. – С. 14
Пиндус Т.О. Особливості лікування хворих на генералізований катаральний гінгівіт. Медицина ІІІ-тисячоліття / Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених, Харків, 2006. – С. 75
Пиндус Т.О. Фактори ризику і особливості остеопенії та остеопорозу в кістковій тканині пародонтального комплексу у хворих на генералізований пародонтит із супутньою патологією та без неї. Матеріали ювілейної міжнародної науково- практичної конференції «Актуальні питання сучасної стоматології» присвяченої 50-річчю стоматологічного факультету ЛНМУ ім. Д. Галицького, Львів, 2008 – С. 187-189 УДК: 616.31 (075.8)
Мащенко И.С., Гударьян А.А., Пидус Т.А. Процессы резорбции и костеобразования в костных структурах пародонтального комплекса у больных генерализованным пародонтитом при локальном, системном и сочетанном остеопорозе. Матеріали ІІІ (Х) з’їзду асоціації стоматологів України ( 16-18 жовтня 2008р., м. Полтава). – 2008. – С. 207-208. ISBN 978-966-7891-88-6
Jenĉa A., Peresta J., Pindus T., Jenĉa A.ml, Jenĉová J. Bisfonátová nekrôza. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції стоматологів «Застосування сучасних методів діагностики, лікування та профілактики в стоматології». Ужгород, - 2011 – С. 321-326 УДК: 616.31/315(062) ББК Р 66 Л (0) А-43
Klitynska O., Pyndys T., Rozlutska V., Kornyenko L. Children motivation features for daily oral hygiene. Medzinárodná vedecká konferencia venovaná výskumnému projektu ,,Ergonómia práce a jej vplyv na rast kvality života a spoloĉenskej praxe’’, 10. – 11.05.2012: recenzovaný zbornik. – Prešov, 2012. – S. 42. ISBN 978-80-89295-39-5 EAN 9788089295395

Методичні вказівки:

Гуменюк О.М., Регеда М.С., Косован Н.Є., Весклярова У.П. Методичні вказівки для викладачів «Про організацію самостійної роботи студентів із заочною формою навчання у Львівському медичному інституті». Львів, 2004, - 16 с.
Пиндус Т.О. Техніка виготовлення ортодонтичних апаратів. Методичні інструкції для студентів І-го рівня акредитації відділення «Стоматологія ортопедична» - Львів, 2006, - С. 99 УДК: 616.314 – 089.23 – 76.002(07.07)
Пиндус Т.О. Техніка виготовлення металокерамічних протезів. Тези лекцій для студентів І-го рівня акредитації відділення «Стоматологія ортопедична» - Львів, 2006, - С. 58 . УДК: 616.314 – 089.29 – 16.002 (042)
Бунь Ю.М., Пиндус Т.О. Методичні вказівки до написання академічної історії хвороби для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету. Львів, 2006, - С. 24 УДК: 616.31:614.35.1(07.07)
Пиндус Т.О., Бунь Ю.М. Щоденник виробничої практики по стоматології дитячого віку студента стоматологічного факультету. Львів, 2007, - С. 80 УДК: 616.314:373.62(093.3)
Пиндус Т.О., Бунь Ю.М. Щоденник виробничої практики з терапевтичної стоматології студента стоматологічного факультету. Львів, 2007, - С. 66 УДК: 616.314:373.62(093.3)
Пиндус Т.О., Бунь Ю.М. Методичні вказівки з виробничої практики: Профілактика стоматологічних захворювань (для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету). Львів, 2007, - С. 80 УДК: 616.314 – 084:373.62(07.07)
Пиндус Т.О., Бунь Ю.М. Методичні вказівки з виробничої практики: Терапевтична стоматологія (для студентів стоматологічного факультету). Львів, 2007 – С. 34 УДК: 616.314 – 08:373.62(07.07)
Гуменюк О.М. Лекція з профілактики стоматологічних захворювань «Професійна гігієна порожнини рота». Львів, 2008, - 29 с.
Гуменюк О.М. Лекція з профілактики стоматологічних захворювань « Поверхневі утворення на зубах. Гігієнічні індекси, методика їх проведення і критерії оцінювання. Львів, 2008, - 23 с.
Гуменюк О.М. Методичні вказівки для практичних занять із дисципліни Профілактика стоматологічних захворювань. Львів, 2008.
Пиндус Т.О., Бородач В.О. Тестові завдання з ортодонтії ( для студентів V курсу Х семестру стоматологічного факультету). Львів, 2008, - С. 51 УДК: 089.23 (076)
Пиндус Т.О., Бородач В.О. Тестові завдання з ортодонтії (для студентів V курсу ІХ семестру стоматологічного факультету). Львів, 2008, - С. 19 УДК: 089.23(076)
Пиндус Т.О., Бородач В.О. Тестові завдання з ортодонтії (для студентів IV курсу стоматологічного факультету). Львів, 2008, - С. 51 УДК: 089.23(076)
Пиндус Т.О., Бородач В.О. Тестові завдання з ортодонтії (для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету). Львів, 2008, - С. 26 УДК: 089.23(076)
Пиндус Т.О., Бородач В.О. Лекції з ортодонтії (для студентів V курсу стоматологічного факультету). Львів, 2008, - 23 с. УДК: 616.314 – 089.23(042)
Пиндус Т.О., Бородач В.О. Лекції з ортодонтії (для студентів IV курсу стоматологічного факультету). Львів, 2008,- 39 с. УДК: 616.314 – 089.23(042)
Пиндус Т.О., Бородач В.О. Лекція з ортодонтії (для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету). Львів, 2008, - 39 с. УДК: 616.314 – 089.23 (042)
Пиндус Т,О,, Бородач В.О. Методичні вказівки до самостійної позааудиторної роботи (для студентів V курсу Х семестру стоматологічного факультету). Львів, 2008, - 70 с.
Пиндус Т.О., Бородач В.О. Методичні вказівки до самостійної позааудиторної роботи (для студентів V курсу ІХ семестру стоматологічного факультету). Львів, 2008, - 43с.
Пиндус Т.О., Бородач В.О. Методичні вказівки до самостійної позааудиторної роботи (для студентів IV курсу стоматологічного факультету). Львів, 2008, - 61 с.
Пиндус Т.О., Бородач В.О. Методичні вказівки до самостійної позааудиторної роботи (для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету). Львів, 2008, - 58 с. УДК: 616.314:378.147.89 (07.07)
Пиндус Т.О., Бородач В.О. Методичні вказівки з ортодонтії до практичних занять (для студентів V курсу Х семестру стоматологічного факультету). Львів, 2008, - 79 с. УДК: 616.314 – 089.23: 378.147.88 (07.07)
Пиндус Т.О., Бородач В.О. Методичні вказівки з ортодонтії до практичних занять (для студентів V курсу ІХ семестру стоматологічного факультету). Львів, 2008, - 50 с. УДК: 616.314 – 089.23: 378.147.88 (07.07)
Пиндус Т.О., Бородач В.О. Методичні вказівки з ортодонтії до практичних занять (для студентів IV курсу стоматологічного факультету). Львів, 2008, - 62 с. УДК: 616.314 – 089.23: 378.147.88 (07.07)
Пиндус Т.О., Бородач В.О. Методичні вказівки з ортодонтії до практичних занять (для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету). Львів, 2008, - 67 с. УДК: 616.314 – 089.23: 378.147.88 (07.07)
Пиндус Т.О., Бородач В.О. Методичні вказівки з пропедевтики терапевтичної стоматології до практичних занять (для студентів ІІ курсу ІІІ семестру стоматологічного факультету). Львів, 2008 УДК: 616.314 – 089.23: 378.147.88 (07.07)
Гуменюк О.М. Лекція з дитячої терапевтичної стоматології « Карієс постійних зубів у дітей». Львів, 2009, - 29 с.
Пиндус Т.О., Бородач В.О. Техніка виготовлення металокерамічних протезів. Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи для студентів І-го рівня акредитації відділення «Стоматологія ортопедична». Львів, 2010, - 87 с. УДК: 616.314 – 08 – 07: 378.147.88 (07.07)
Лемко І.С., Лемко О.І., Сливка Я.І., Бунь Ю.М., Пиндус Т.О., Джупіна С.М. Методичні розробки для підготовки студентів 3 курсу стоматологічного факультету до практичних занять. Клінічна імунологія. Ужгород, 2010, - 141 с. ISBN 978-617-586-008-6
Сливка Я.І., Пиндус Т.О., Бунь Ю.М., Джупа П., Джупіна С.М. Методичні розробки для підготовки студентів 3 курсу стоматологічного факультету до семінарських занять. Теорія пізнання проблеми лікарської діагностики. Ужгород, 2010, - 60 с. ISBN 978-617-586-008-7
Добровольська М.К., Пиндус Т.О., Бунь Ю.М., Онисько М.І., Пруц Г.Ч., Єрем Т.В., Глеба Л.А., Мельник В.С., Богдан О.М., Осадча Л.І., Варга М.Д. Методичні розробки до практичних занять з Пропедевтика терапевтичної стоматології для студентів 2 курсу (4 семестр). Ужгород, 2010, - 117 с. ISBN 978-617-586-008-4
Добровольська М.К., Пиндус Т.О., Бунь Ю.М., Онисько М.І., Пруц Г.Ч., Єрем Т.В., Глеба Л.А., Мельник В.С., Богдан О.М., Осадча Л.І., Варга М.Д. Методичні розробки до практичних занять з Пропедевтики терапевтичної стоматології для студентів 2 курсу (ІІІ семестр). Ужгород, 2010, - 121 с. ISBN 978-617-586-008-3
Кухта С.Й., Пиндус Т.О., Бунь Ю.М., Джупа П., Добровольська М.К., Єрем Т.В., Онисько М.І., Пруц Г.Ч., Глеба Л.А., Осадча Л.І. Мельник В.С., Богдан О.М., Варга М.Д. Методичні розробки для підготовки студентів стоматологічного факультету до практичних занять Терапевтична стоматологія «Клінічний курс» для студентів 4 курсу. Ужгород, 2010, - 134 с. ISBN 978-617-586-008-1
Добровольська М.К., Пиндус Т.О., Бунь Ю.М., Глеба Л.А., Осадча Л.І. Методичні розробки до практичних занять для студентів 3 курсу стоматологічного факультету «Клінічний курс» з терапевтичної стоматології. Ужгород, 2010, - 372 с. ISBN 978-617-586-008-9
Калій В.В., Костенко Є.Я., Клітинська О.В., Бунь Ю.М., Пиндус Т.О., Єнча А., Живчак Й. / Під загальною редакцією проф. Перести Ю.Ю. Методичні розробки до практичних занять студентів 5 курсу стоматологічного факультету до практичних занять «Онкологія». Ужгород, 2011, - 65 с. ISBN 978-617-586-008-5
Гуменюк О.М. Методичні вказівки для практичних занять модуля 1 « Терапевтична стоматологія дитячого віку» ( для студентів IV курсу стоматологічного факультету, VII семестр). Львів, 2012, - 160 С.
Пиндус Т,О., Бородач В.О., Гогоман М.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з профілактики стоматологічних захворювань для студентів 3 курсу стоматологічного факультету. Львів, 2013, - 177 с.
Пиндус Т.О., Соломонюк М.М., Бородач В.О., Гогоман Г.А. Методичні розробки для самостійної підготовки до практичних занять з ортодонтії для студентів 3 курсу. Львів, 2014, - 59 с. УДК: 616.314 – 089.23: 378.147.88 (07.07)
Пиндус Т.О., Соломонюк М.М., Бородач В.О., Гогоман Г.А. Методичні вказівки до практичних занять з ортодонтії студентів 3 курсу. Львів, 2014, - 104 с. УДК: 616.314 – 089.23: 378.147.88(07.07)

Робочі навчальні програми:

Гуменюк О.М. Робоча навчальна програма з дисципліни «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології» для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету. Львів, 2015
Гуменюк О.М. Робоча навчальна програма з дисципліни « Пропедевтика терапевтичної стоматології» для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету. Львів, 2015
Гуменюк О.М. Робоча навчальна програма з дисципліни « Профілактика стоматологічних захворювань» для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету. Львів, 2015
Гуменюк О.М. Робоча навчальна програма з дисципліни « Дитяча терапевтична стоматологія» для студентів IV курсу стоматологічного факультету. Львів,2015
Гуменюк О.М. Робоча навчальна програма з дисципліни « Дитяча терапевтична стоматологія» для студентів V курсу стоматологічного факультету. Львів, 2015
Пиндус Т.О. Робоча навчальна програма з дисципліни «Ортодонтія» для студентів стоматологічного факультету, спеціальність 7.110106 «Стоматологія». Львів, 2011, - 49 с.
Пиндус Т.О. Робоча навчальна програма з дисципліни «Ортодонтія» для студентів стоматологічного факультету, спеціальність 7.12010005 «Стоматологія». Львів, 2013, - 82с

Положення про кафедру дитячої стоматології ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

Новини та оголошеня
Інформація про вжиття заходів упереджувального характеру та порядок дій при виявленні терористичної загрози.
17 квітня 2018 р.
Відбулася 14-та загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
8 квітня 2018 р.
З Великоднем!
15-17 березня 2018 р.
Участь Львівського медичного інституту в Дев'ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu».
19 грудня 2017 р.
Благочинність студентів до дня святого Миколая.
1 грудня 2017 р.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
23–25 листопада 2017 р.
II - й Всеукраїнський тренінговий cемінар: "Ораторське мистецтво: від слів до дій!".
18 листопада 2017 р.
Участь студентів-стоматологів в Форумі Дитячої Усмішки.
24-26 жовтня 2017 р.
Звання Лаурета та Диплом за активну іноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу в Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
17 червня 2017 р.
Пробіг «Здоровий лікар – здорова нація».
18 травня 2017 р.
Всесвітній день вишиванки!
16-18 березня 2017 р.
Львівський медичний інститут отримав Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. Вітаємо!
25-27 жовтня 2016 р.
Участь в Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
8–9 вересня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
11 липня 2016 р.
До уваги абітурієнтів! Приймальна комісія працює з 11 липня 2016 р.
1 травня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
13 квітня 2016 р.
Подяки від ЛОДА за проект «Ангели в білих халатах».
12 квітня 2016 р.
12 квітня 2016 р. XII загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
17-19 березня 2016 р.
Львівський медичний інститут нагороджено Гран-Прі в Рейтинговому виставковому конкурсі...
31 грудня 2015 р.
Вітаємо Вас із Новим роком, З всіма Різдвяними Святами!
18 листопада 2015 р.
Нагороди ЛОДА - працівникам Львівського медичного інституту.
17 листопада 2015 р.
З Міжнародним днем студентів!
20-22 жовтня 2015 р.
Участь у 7-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015».
16 жовтня 2015 р.
Друга Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта – 2015».
14 жовтня 2015 р.
Лекція з гігієни ротової порожнини в НРЦ «Мрія».
10 жовтня 2015 р.
Фестиваль освітніх послуг і ярмарок вакансій – 2015.
20 вересня 2015 р.
Пробіг по шосе на 10 кілометрів - «Львівська десятка - 2015".
19 вересня 2015 р.
З днем фармацевта!
15 вересня 2015 р.
Співпраця з європейськими партнерами.
10 вересня 2015 р.
Всеукраїнську програму профілактики основних стоматологічних захворювань презентовано в ЛМІ.
21 червня 2015 р.
З днем медика!
20 червня 2015 р.
Забіг здоров'я - до Дня медика.
23-25 квітня 2015 р.
Участь 7-ій Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації - в атмосфері професійного спілкування.
23 квітня 2015 р.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності на кращу студентську практичну роботу зі стоматології «Фахівець».
23 квітня 2015 р.
Продовжуємо співпрацю з провідними лікарями України.
12 квітня 2015 р.
Вітаємо з Великоднем!
4 квітня 2015 р.
Допомога учасникам АТО.
4 квітня 2015 р.
День відкритих дверей.
12 -14 березня 2015 р.
Участь у VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015».
14 лютого 2015 р.
Участь в круглому столі на тему "Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров'я в Україні".
9 лютого 2015 р.
Міжнародний день стоматолога.
3 лютого 2015 р.
Участь у Всеукраїнському теоретично-практичному семінарі «Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010