Кафедра гігієни та соціальної медицини, економіки та ОЗД з курсом охорони праці та БЖД.
The Department of Hygiene and Social Medicine, Economics and Organization of Health Care together with Labour Safety and Health and Safety Training Course

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Head of the Department

Яхно Григорій Григорович, кандидат медичних наук, доцент
Hryhorii Yakhno, Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Associate Professor

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:
Teaching staff of the department:

1 доктор медичних наук, професор
1 Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor
3 кандидати наук, у тому числі 3 доценти
3 Doctors (Candidates) of Sciences (Ph. D.), including 3 Associate Professors
5 асистентів
5 Assistants

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ
Staff of the Department

Головацька Жанна Євгенівна – асистент кафедри
Zhanna Holovatska – assistant of the department

Грицан Валентина Ігорівна – асистент кафедри
Valentyna Hrytsan - assistant of the department

Маненко Алек Костянтинович – доктор медичних наук, професор 
Alek Manenko – Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor

Олійник Петро Володимирович – кандидат фармацевтичних наук, доцент
Petro Oliinyk – Doctor of Pharmaceutical Sciences (Ph. D.), Associate Professor

Онищук Юлія Петрівна – асистент кафедри
Yuliia Onyshchuk – assistant of the department

Пазичук Ольга Олександрівна – асистент кафедри
Olha Pazychuk – assistant of the department

Чаплик Віктор Васильович – кандидат медичних наук, доцент
Viktor Chaplyk – Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Associate Professor

Горбачова Олена Сергіївна – асистент кафедри
Olena Gorbacheva - assistant of the department

Навчально-методична робота

На кафедрі проходять навчання з санітарно-гігієнічних дисциплін, соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я студенти І-V курсів фармацевтичного, стоматологічного факультетів, І-VІ курсів медичного факультету; безпеки життєдіяльності (І-ІІ курси медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів; основ екології (І курс фармацевтичного факультету); основ охорони праці в галузі (V курс фармацевтичного факультету).

Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін:

Безпека життєдіяльності (І курс фармацевтичного факультету, І курс стоматологічного факультету)
Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці (ІІ курс медичного факультету)
Економіка охорони здоров’я. Маркетинг і менеджмент у стоматології (V курс стоматологічного факультету)
Гігієна та екологія (ІІІ і VI курс медичного факультету, ІІ і ІІІ курс стоматологічного факультету)
Гігієна у фармації (ІІІ курс фармацевтичного факультету)
Основи екології (І курс фармацевтичного факультету)
Охорона праці в галузі (V курс фармацевтичного факультету)
Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (ІІІ курс стоматологічного факультету, IV-V курси медичного факультету)
Економіка охорони здоров’я (VІ курс медичного факультету)
Медицина надзвичайних станів (ІІ курс медичного факультету)
Екстремальна медицина (ІІІ курс фармацевтичний факультет)
Історія медицини (І курс медичного та І курс стоматологічного факультетів)
Історія медицини та фармації (І курс фармацевтичного факультету)
Біостатистика (ІV курс медичного факультету)

Основні напрямки наукових досліджень:

• дослідження у галузі гігієни та екології, у тому числі гігієнічного нормування шкідливих хімічних речовин (важких металів, пестицидів) та їх комбінацій в об’єктах навколишнього середовища
За останні 3 роки співробітники кафедри за результатами досліджень опублікували 17 наукових статей, керували кандидатськими дисертаціями. Наукові праці та розробки співробітників кафедри:
- Патент на винахід (Пат. 41404 Україна, МПК А62С 13/00, А62D 1/00. Застосування екологічного сорбенту глауконіту як засобу пожежогасіння / Бейзим І.А., Дмитровський С.Ю., Маненко А.К., Мудра І.Г., Козуб Ю.Б., Федоришин Ю.І., Наконечний М.В.; замовник і патентовласник Бейзим І.А., Дмитровський С.Ю., Маненко А.К., Мудра І.Г., Козуб Ю.Б., Федоришин Ю.І., Наконечний М.В. – № 200813221 ; заявл. 14.11.08 ; опубл. 25.05.09, Бюл. № 10.
- 19 висновків державно-санітарної експертизи) ДСЕЕ щодо вибору земельних ділянок під будівництво,98 висновків ВСУУ на відповідність об’єктів вимогам санітарного законодавства (для ліцензування чи провадження окремих видів діяльності, 35 висновків щодо об’єктів поводження з відходами;
- 26 експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів.

Основні публікації:

• Еколого-гігієнічна оцінка викидів від автотранспорту на території Шацького природного національного парку Волинської області / Станкевич В., Маненко А., Степанов О. та ін. // Гігієна населених місць. – Київ, 2013. – Вип. 60. – С. 120-125.
• Гігієно-екологічна оцінка причин появи неприємних запахів у м. Львові / Маненко А.К. та ін. // “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології гігієни та туберкульозу“ : матеріали науково–практичної щорічної 10-ої конф., Львів, травень 2013. ДУ "Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України" МОЗ України. – Львів, 2013. – Вип. 10. – С. 197-200.
• Гігієнічна оцінка проекту коригування генплану міста-курорту Трускавець / Маненко А.К. та ін. // Довкілля та здоров’я : матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль, 25-26 квітня 2013 р. – С. 116-117.
• Оцінка ефективності застосування препаратів на основі "прозерів" для нормалізації показників мукозального імунітету у хворих на грип та ГРВІ в умовах антропотехногенного забруднення довкілля / Тарасюк О.О., Шишка Г.В., Черній М.О., Сидор Л.М. та ін. // “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології гігієни та туберкульозу“ : матеріали науково–практичної щорічної 10-ої конф., Львів, травень 2013. ДУ "Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України" МОЗ України. – Львів, 2013. – Вип. 10. – С. 57−60.
• Стан атмосферного повітря як ризик−фактор для розвитку ускладнень бактеріальної етіології у хворих на грип та ГРВІ / Тарасюк О.О., Шишка Г.В., Сидор Л.М., Черній М.О. та ін. // “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології гігієни та туберкульозу“ : матеріали науково–практичної щорічної 10-ої конф., Львів, травень 2013. ДУ "Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України"МОЗ України. – Львів, 2013. – Вип. 10. – С. 151−154.
• Закономірності активування каталізатора Мо2В в реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом / М.В.Никипанчук, З.М.Комаренська, М.О.Черній // Кинетика и катализ. – 2013. - № 2. – С. 48-58.
• Об активации катализаторов Мо2В и МоВ в реакции эпоксидирования октена-1 трет-бутилгдропероксидом / Никипанчук М.В., Комаренская З.М., Черний М.О. // Кинетика и катализ. – 2014. – том. 55. - № 2. – С. 221-225.
• Гігієнічна і радіологічна оцінка дозованих меж радіоактивних цезію і стронцію до і після сорбції екосорбентом глауконітолітом / Хоп’як Н., Омельчук С., Маненко А. та ін. // Гігієна населених місць. – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 106-110.
• Особливості лікування порфирії, ускладненої гострою нирковою недостатністю / Чаплик В.В. // The Europian Scientific and Practical Congress «Global Scientific Unity 2014», 26-27 september 2014. – Vol. 2 . - Prague (Czech Republic). – Р. 210-214.
• Рання діагностика гострої ниркової недостатності / Чаплик В.В. // XV Конгрес Світової федерації українських лікарських товариств. – Чернівці, 2014. – С. 215.
• Assessment of glaukonite adsorption properties to mercuri (II) ions / Natalia Khopyak, Alek Manenko et. al. // Globalizaja I regionalizacja w ochronie szodowiska. – Gdansk. - 2014. – S. 217-233.
• Санітарно-гігієнічні та екологічні питання реконструкції пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Парк-курорту” м. Моршин / Степанов О.К., Янко Н.В., Маненко А.К. // Гігієна населених місць. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 3-9.
• Гігієнічні, екологічні і економічні особливості технологічного регламенту на підкислення свинячої гноївки сірчаною кислотою в резервуарах (відстійниках) для зберігання гною данської фірми “Harsoe” / Хоп’як Н., Омельчук С., Маненко А. та ін. // Гігієна населених місць. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 114-121.
• Санітарно-гігієнічна, екологічна і економічна оцінка гумінового органо-мінерального добрива курячий послід + глауконітоліт / Хоп’як Н., Омельчук С., Маненко А. та ін. // Гігієна населених місць. – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 105-113.
• Еколого-гігієнічна та економічна ефективність застосування глауконітоліту як сорбенту і солюбілізатора (емульгатора) нафтовідходів, а також коагулянту намулів очисних каналізаційних споруд / Хоп’як Н., Омельчук С., Маненко А. та ін. // Гігієна населених місць. – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 340-346.
• Індукція інтерфероноутворення при комбінованому застосуванні деяких вітчизняних препаратів / Козловський М.М., Рогочий Є.Г., Соронович І.І., Головацька Ж.Є. // “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології гігієни та туберкульозу“ : матеріали науково–практичної конф., Львів, травень 2015. ДУ "Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України"МОЗ України. – Львів, 2015. – Вип. 12. – С. 66-69.
• Закономірності активування каталізатора у реакції окиснення октену-1 трет-бутилгідропероксидом / Комаренська З.М., Черній М.О. // Збірник наукових праць. П’ятнадцята наукова конференція “Львівські хімічні читання-2015”, Львів, 24-26 травня 2015, Ф54.

Підручники та посібники:

• Цивільний захист : підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / Олійник П.В., Омельчук С.Т., Чаплик В.В. та ін. // Вінниця: “Нова Книга”, 2013. – 328 с.
• Чаплик В.В., Олійник П.В. Медицина надзвичайних ситуацій. Підручник: Нова книга, 2011. - 350 с.
• Чаплик В.В., Олійник П.В. Медицина надзвичайних ситуацій: Збірник законодавчих і нормативних актів: навч. пос. — К.: Медицина, 2010. — 376 с.
• Олійник П.В., Калинюк Т.Г. Екстремальна медицина: Організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій: Підручник / за ред. Т.Г. Калинюка. — К.: Медицина, 2010. — 448 с.

Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Положення про кафедру гігієни, соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я з курсом охорони праці та безпеки життєдіяльності ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

Новини та оголошеня
Інформація про вжиття заходів упереджувального характеру та порядок дій при виявленні терористичної загрози.
17 квітня 2018 р.
Відбулася 14-та загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
8 квітня 2018 р.
З Великоднем!
15-17 березня 2018 р.
Участь Львівського медичного інституту в Дев'ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu».
19 грудня 2017 р.
Благочинність студентів до дня святого Миколая.
1 грудня 2017 р.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
23–25 листопада 2017 р.
II - й Всеукраїнський тренінговий cемінар: "Ораторське мистецтво: від слів до дій!".
18 листопада 2017 р.
Участь студентів-стоматологів в Форумі Дитячої Усмішки.
24-26 жовтня 2017 р.
Звання Лаурета та Диплом за активну іноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу в Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
17 червня 2017 р.
Пробіг «Здоровий лікар – здорова нація».
18 травня 2017 р.
Всесвітній день вишиванки!
16-18 березня 2017 р.
Львівський медичний інститут отримав Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. Вітаємо!
25-27 жовтня 2016 р.
Участь в Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
8–9 вересня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
11 липня 2016 р.
До уваги абітурієнтів! Приймальна комісія працює з 11 липня 2016 р.
1 травня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
13 квітня 2016 р.
Подяки від ЛОДА за проект «Ангели в білих халатах».
12 квітня 2016 р.
12 квітня 2016 р. XII загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
17-19 березня 2016 р.
Львівський медичний інститут нагороджено Гран-Прі в Рейтинговому виставковому конкурсі...
31 грудня 2015 р.
Вітаємо Вас із Новим роком, З всіма Різдвяними Святами!
18 листопада 2015 р.
Нагороди ЛОДА - працівникам Львівського медичного інституту.
17 листопада 2015 р.
З Міжнародним днем студентів!
20-22 жовтня 2015 р.
Участь у 7-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015».
16 жовтня 2015 р.
Друга Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта – 2015».
14 жовтня 2015 р.
Лекція з гігієни ротової порожнини в НРЦ «Мрія».
10 жовтня 2015 р.
Фестиваль освітніх послуг і ярмарок вакансій – 2015.
20 вересня 2015 р.
Пробіг по шосе на 10 кілометрів - «Львівська десятка - 2015".
19 вересня 2015 р.
З днем фармацевта!
15 вересня 2015 р.
Співпраця з європейськими партнерами.
10 вересня 2015 р.
Всеукраїнську програму профілактики основних стоматологічних захворювань презентовано в ЛМІ.
21 червня 2015 р.
З днем медика!
20 червня 2015 р.
Забіг здоров'я - до Дня медика.
23-25 квітня 2015 р.
Участь 7-ій Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації - в атмосфері професійного спілкування.
23 квітня 2015 р.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності на кращу студентську практичну роботу зі стоматології «Фахівець».
23 квітня 2015 р.
Продовжуємо співпрацю з провідними лікарями України.
12 квітня 2015 р.
Вітаємо з Великоднем!
4 квітня 2015 р.
Допомога учасникам АТО.
4 квітня 2015 р.
День відкритих дверей.
12 -14 березня 2015 р.
Участь у VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015».
14 лютого 2015 р.
Участь в круглому столі на тему "Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров'я в Україні".
9 лютого 2015 р.
Міжнародний день стоматолога.
3 лютого 2015 р.
Участь у Всеукраїнському теоретично-практичному семінарі «Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010