Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
The Department of Humanitarian and Socio-economic Disciplines

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ 
The Head of the Department

Пилипів Ольга Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент – автор понад 80-ти наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 10-ти навчальних посібників та 2-х підручників.

Olha Pylypiv, Doctor of Philological Sciences, Associate Professor - an author of more than 80 scientific and educational works, including 10 tutorials and 2 textbooks.

Кафедра організована у 2004 році. Її очолювали докт. філос. наук, проф.. Зачепа А.М., канд. пед. наук, доц. Цюра С.Б., а з 2007 року по даний час завідувач кафедри – Пилипів Ольга Григорівна.

The chair was organized in 2004. She was the head of the doc. Philosophy Sciences, prof .. Zachepa AM, Cand. ped Sciences, associate professor Zura SB, and from 2007 till now the head of the department is Philip Olga Grigorievna.

Склад кафедри:
Teaching staff of the department:

• доктор філософських наук, доцент
Doctor of Philosophical Sciences (Ph. D.), Associate Professor
• 5 кандидатів наук, у тім числі 4 доценти
5 Doctors of Sciences including 4 Associate Professors
1 доктор теологічних наук
1 doctor of theology
• 4 асистенти
4 Assistants

Пилипів Ольга Григорівна - кандидат філологічних наук, доцент
Olha Pylypiv - Doctor of Philological Sciences , Associate Professor

Петрушенко Оксана Петрівна - доктор філософських наук, доцент
Oksana Petrushenko - Doctor of Philosophical Sciences (Ph. D.), Associate Professor

Цюра Світлана Богданівна.- кандидат педагогічних наук, доцент
Svitlana Tsyura - Doctor of Pedagogic Sciences, Associate Professor

Довганик Микола Степанович - кандидат біологічних наук, доцент 
Mykola Dovhanyk - Doctor of Biological Sciences, Associate Professor

Майданюк Валерій Миколаєвич – кандидат політичних наук, асистент
Valerii Maidanyuk - Doctor of Political Sciences, Assistant

Боровець Тарас Євгенович –  доктор теологічних наук
Taras Borovets - Doctor of Theology (Ph. D.)

Стечак Галина Михайлівна – кандидат педагогічних наук
Halyna Stechak - Candidate of Pedagogical Sciences

Дуда Марія Степанівна. – асистент 
Mariia Duda - Assistant

Халавка Оксана.Анатоліївна. – асистент 
Oksana Halavka - Assistant

Шега Дарія Григорівна– асистент 
Dariia Sheha – Assistant

Вантух Олена Миколаївна – асистент
Olena Vantuh– Assistant

Навчально-методична робота

На кафедрі проходять підготовку з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін студенти I-ІІІ курсів інституту (спеціальності: 222 – «Медицина», 221 – «Стоматологія», 226 – «Фармація»), з 2015 р. навчання студентів усіх факультетів здійснюється за кредитно-трансферною системою відповідно до нових навчальних планів.

Кафедра проводить викладання наступних навчальних дисциплін: 

Історія України та української культури (І курс медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів)
Філософія ( І,ІІ курси медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів)
Українська мова (за професійним спрямуванням) (І курс медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів)
Іноземна мова (І курс медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (ІІ курс медичного, І-ий, ІІ –ий курси стоматологічного та ІІ курс фармацевтичного факультетів)
Латинська мова та медична термінологія (І курс медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів)
Основи психології. Основи педагогіки (І курс медичного факультету, І курс фармацевтичного, ІІІ курс стоматологічного факультету)
Психологія спілкування (І курс фармацевтичного факультету)
Основи соціальної психології (ІІІ курс фармацевтичного факультету)
Фізичне виховання (І-ІІ курси медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів)
Основи біоетики та біобезпеки (ІІІ курс медичного, стоматологічного та ІV фармацевтичного факультетів)
Основи християнської етики і моралі (ІІІ курс медичного, стоматологічного факультетів)
Релігієзнавство (І курс фармацевтичного факультету)
Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки (І курс медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів)

Пріоритетними завданнями кафедри у цій ділянці роботи є підвищення якості навчального процесу, забезпечення його навчально-методичними комплексами відповідно до вимог кредитно-трансферної системи, освоєння інноваційних методик навчання. Усі практичні заняття забезпечені необхідними методичними матеріалами, які включають методичні рекомендації до практичних занять, матеріали для самостійної позааудиторної роботи студентів.

З 2004 року співробітники кафедри видали близько 300 наукових (5 закордонних) та навчально-методичних праць, у тому числі 3 підручники та 2 посібники з грифом МОН, 3 монографії, понад 60 навчальних посібників та 48 методичних рекомендацій. Колектив кафедри постійно бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах та науково-методичних семінарах.

Основні публікації
Підручники та посібники:

1. Латинська мова і основи медичної термінології / Л. Ю. Смольська, О.Г. Пилипів, П.А. Содомора та ін; за ред. Л.Ю. Смольської. - 360 с.
2. L.Ju.Smolska, O.G.Kiselyova. The Latin Language and Medical Terminology Basics / Смольська Л.Ю., Пилипів О.Г., Содомора П.А. [та ін.] Латинська мова і основи медичної термінології. Підручник (анг.мовою) − Кyiv : AVS Medicine Publishers, 2010. − 400 с.
3. Пилипів О.Г. Тестові завдання з дисципліни «Латинська мова» для контролю аудиторної та самостійної роботи студентів І курсу стоматологічного факультету. Спеціальність 7.12010005 «Стоматологія». − Ч. І-ІІ, Львів, 2013. − 78 с.
4. Збірник тестів з курсу «Педагогіка» Ч.І Дидактика. Навч. метод. посібник/ За заг. ред. Л.Ковальчук. - Львів , 2007.- 120 с.
5. Збірник тестів з курсу «Педагогіка» у 3-х ч. Ч 2: Загальні основи педагогіки. Навч.–метод. Посібник / За заг. ред. Д.Герцюка і Л.Ковальчук. –Львів, 2008. -152 с.
6. Цюра С.Б. Дидактика вищої школи. Навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту України. - Львів. - 2013. – 360 с ( у співав.)
7.Пилипів О.Г. Lingua Latina et terminologia medica. Латинська мова та медична термінологія. Навчальний посібник / О.Г. Пилипів, Б.С. Гриник, Л.І. Пилипів , Львів 2014. − 268 с.
8.Юристовський О.І. Історія України. Навчальний посібник, Львів: ЛМІ, 2013. - Львів, ЛМІ, 2013, 240 с.
9.Боровець Т.Є. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Релігієзнавство» - Львів, 2013, 270
с.
10.Юристовський О.І. Історія України. Навчальний посібник, Львів: ЛМІ, 2013.Львів, ЛМІ, 2013
11.Пилипів О.Г. Lingua Latina et terminologia medica. Латинська мова та медична термінологія. Навчальний посібник / О.Г. Пилипів, Б.С. Гриник, Л.І. Пилипів , Львів 2014. − 268 с.
12.Пилипів О.Г. Латинська мова та основи юридичної термінології : / Л.В. Мисловська, О.Г. Пилипів, Л.Р. Олійник – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015 – 280 с.

Довідкові видання, словники
Пилипів О.Г, Дуда М.С., Ковалишин О.А. Українсько-латинсько-англійський словник з акушерства – Львів: ЛМІ, 2013.

Наукові праці:
Зачепа А.М. Армія, держава – українські та світові реалії . Монографія.- Львів, 2011. - 273 с.
Юристовський О.І. Суспільно-політична думка: словник-довідник.- Львів : Сполом, 2008.- 800 с.
Пилипів О.Г..Формування мовної компетенції майбутніх лікарів в умовах сучасних інтеграційних процесів // Мова і культура. Наук. щоріч. журнал.- Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго.-2007.- Вип. 9. Т.ІХ.- с.116-120.
Пилипів О.Г. Соматизми у фразеології латинської мови // Іноземна філологія. - Вип.122.- Львів, 2010. - с.141-148.
Пилипів О. Репрезентація концепту «доля» у латинській фразеології // М. Падура / Пам’ятаємо тебе. Meminimus tui. Нариси одного життя. – Львів, 2013. – С. 551–554.
Юристовський О.І. Суспільно-політична думка протоукраїнців докиївської доби // Науковий вісник ЛНУВМ,2009.- т.11.- №2(41).- ч.5.- с328-331
Цюра С.Б. Педагогічна творчість як засіб національного виховання молоді (На прикладі педагогічної діяльності Северини Периллє) // Наукові записки НПУ ім. М. Драгоманова.- Київ, 2010. - с.235-242.
Цюра С.Б. Розвиток професійної «Я-концепції» студента як фактор його фахової адаптації // Гуманітарні основи професійної адаптації майбутніх фахівців.: Монографія / За ред.. Г.П.Васянович, С.М. Вдович.-Львів, 2009.- с.44-571
Кольбух М.М.Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України : каталог. Т.1: ХІ-ХVI | ст.- Львів : Оріяна-нова, 2007.- XLVI.- 522 c.
Гринчишин Н.І. Будитель нації: до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка / Гах Й. М., Кондратюк С. В. та інші, Івано-Франківськ, 2014. – 356
Пилипів О.Г. Тестування як ефективний інструмент вимірювання рівня знань студентів / Б. Гриник, О. Пилипів // Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – № 3. – с.102–108.
Стечак Г.М. Зарубіжний досвід професійної підготовки майбутніх сімейних лікарів // Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2014. - №4 - с.154-161.
Стечак Г.М. Шляхи вдосконалення педагогічної підготовки майбутніх сімейних лікарів до професійної діяльності.// Педагогіка і психологія професійної освіти.-2014. - с7.
Кольбух М. Збірка кириличних рукописних книг Наукового товариства імені Шевченка у Львові: історія формування та сучасний стан / Марія Кольбух // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: зб. наук. пр.— Львів, 2013.— Вип. 5 (21). – С. 365-393
Myshchyshyn I., Tcura S. Contribution of orders and institutes of consecrated life of Ukrainian Greek-Catholic Church to the formation of national consciousness of Ukrainian children and youth / І. Myshchyshyn, S. Tcura// Czech-Polish historical and pedagogical journal. Journal of the Faculty of Education of Masaryk University Brno, 2014. – Vol. 6 /2014/1. – P.20–29
Тsura S., Myshchyshyn I. Individual time perspective of a student: the self-conception of a prospective teacher / Svitlana Тsura, Iryna Myshchyshyn // European ideas in the pedagogical ought: from national to supranational points of view. Some totalitarian aspects // Editors Ryszard Kucha and Henryk Cudak. – Lodz : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nayk, 2013. – Р. 259–284.
Довганик М.С. Реактивність мозку студентів за даними електроенцефалографії під час керованого за пульсом фізичного навантаження / О.А. Чичкан, М.С. Довганик //Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури”. – Серія 15. – Випуск 7 (33). – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – С. 240–244.
Шега Д.Г. Проблеми формування світогляду майбутніх спеціалістів на заняттях з латинської мови у вищих медичних закладах // Матеріали Всеукраїнської 10-ї ювілейної науково-навчальної конференції з міжнародною участю , Тернопіль, 18 – 19 квітня 2013 року.- Тернопіль, 2013, с.604-606.
Слов`яно-греко-латино-польсько-український збірник першої чверті XVII ст.: атрибуція авторства / Марія Кольбух // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: зб. наук. пр.— Львів, 2015.— Вип. 7 (23). — С. 531-550.
Гуменюк В.В., Цюра С.Б., Гуменюк О.М. Динаміка, сучасний стан і перспективи здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти в Україні / В.В. Гуменюк, С.Б. Цюра, О.М. Гуменюк // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (27), Issuec : 51. Budapest, 2015. – C.31-36. – 98 c.
Цюра С. Методологія порівняльних педагогічних досліджень: принципи, особливості / С. Цюра // Український педагогічний журнал. К., 2015. № 4. – С. 65-72.
Цюра С. Приватна школа: еволюція соціального партнерства школи сім’ї і держави / Світлана Цюра // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.). Т.6. Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Д. Герцюка і І Мищишин. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 218-231. - 420 с.
Цюра С. Характерні особливості педагогічного середовища розвитку сиблінгів / С.Б.Цюра // Вісник Львів. ун-ту. Серія педагогічна, 2016.- Вип.30 . – С.81-90.
Пилипів О. Характеристика латинських юридичних термінів-композитів / О. Пилипів, Х. Вітрів // Іноземна філологія, 2015. Вип. 128. С. 203–207 .
Пилипів О. Латиномовна література України XV – XVIII cт.: Рец.: Латиномовна література України (XV—XIX ст.): жанри, мотиви, ідеї: монографія / Трофимук М.С. — Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 380 с. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Збірник наукових праць / За ред. д.ф.н., проф.Ткачука М.П.. випуск № 43. - Тернопіль: ТНПУ, 2015. - 400 с (С. 364-367). 
Боровець Т.Є. Міжкультурна взаємодія – християнство та іслам: спільне і відмінне у віровченні та моралі".Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом Інститут регіональних досліджень НАН України м. Львів Міжвузівська науково-практична конференція «Суспільні трансформації і безпека: Людина. Держава. Соціум.»
Боровець Т.Є. Bożonarodzeniowa obrzędowość: kolędowanie z Szopką i Herody w województwie lwowskim, Bojkowszczyna na Ukrainie".RESOVIA SACRA” Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej  Rzeszów, ul. Witolda 11a.
Петрушенко О.П. Соціально-культурна цінність утопії/ О.Петрушенко // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць/ гол ред В.М. Вашкевич- К.: «Видавництво «Гілея», 2015.- Вип. 95(4). – с.209-2013.
Петрушенко О.П. Утопія й утопічна свідомість: філософсько-культурологічний аспект аналізу / О.Петрушенко // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал.- Одеса: НУ «Одеська юридична академія», 2015.- с.106-110.
Стечак Г.М. Підготовка майбутніх сімейних лікарів до виконання соціально-педагогічних функцій.// Науковий журнал «Молодий вчений» - 2015.- № 9(24). - Част 2.- С.74-77.
Стечак Г.М. Педагогические условия совершенствования подготовки будущих семейных врачей к профессиональной деятельности.//MODERN PECULIARITIES OF THE IDENTITY FORMATION AND SOCIAL ADAPTATION IN CONDITIONS OF THE LIBERAL VALUES CRISIS. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXVII International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psychology and Educational sciences. (London, February 9 – February 15, 2016.) –London: IASHE, 2016. - C. 40-42.
Стечак Г. Соціально-культурний аспект викладання української мови для іноземних студентів.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна українська нація: мова, історія, культура», Львів,16 березня 2016.- Львів,2016. – С.185-187.
.Стечак Г.М. Модернізація педагогічної підготовки майбутніх сімейних лікарів.//Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць.- Випуск 44. – Київ – Вінниця, 2016. – С.376-379.
Петрушенко О.П. Естетика бароко у європейському культурному контексті// Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Серія «Філософія». – Дрогобич, 2015, вип 35.- с. 52-59.
Петрушенко О.П. Доцільність звільнення соціально-гуманітарного пізнання від міфологізації знань// Гуманітарно-наукове знання: дисциплінарні матриці: Мат-ли міжнар наук конференції, Чернівці,9-10 жовтня, 2015, с. 118-120.
Петрушенко О.П. Взаємозв’язок між піднесеним і комічним у суспільній свідомості // Гуманізм. Людина.Свідомість. Мат-ли міжнар. Людинознавчих читань (Дрогобич 2015 р.) – Дрогобич, 2015. С 96-99.
Петрушенко О.П. Утопія і магія6 ракурси співвідношення // Наук. Вісник Чернівецького університету. Зб. наук. Праць.- Вип. 726 -. Чернівці, 2014.- с. 56-60.
Перушенко О.П. Психологічні аспекти утопічної свідомості // Наук. Вісник Чернівецького університету. Зб наук. Праць. Вип 756-757. Філософія. – Чернівці, 2015.
Петрушенко О.П. Концепція постлюдини як різновид позитивної утопії // Людина-соціум- історія: складності сучасних взаємин. Тези Міжнародної наукової конференції 28-мі читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського 11-12 лютого 2016 року- Львів: Ліга Прес, 2016.- с.71-74.

Виховна робота

Головним завданням кафедри є формування у студентів світоглядної, морально-естетичної, фізичної та екологічної культури, виховання цілісної і гармонійної особистості, громадянина української держави, її патріота, гуманіста, для якого пріоритетом є християнські та загальнодержавні цінності, висока фахова підготовка, конкурентоспроможність на ринку праці. Ми свідомі того, що у ХХІ ст. від якості навчання та виховання залежить подальший розвиток суспільства, тому викладачі кафедри намагаються та намагатимуться робити максимальний внесок у виховання молодого покоління.

Положення про кафедру гуманітарних та соціально-економічних дисциплін ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).


 

Новини та оголошеня
Інформація про вжиття заходів упереджувального характеру та порядок дій при виявленні терористичної загрози.
17 квітня 2018 р.
Відбулася 14-та загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
8 квітня 2018 р.
З Великоднем!
15-17 березня 2018 р.
Участь Львівського медичного інституту в Дев'ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu».
19 грудня 2017 р.
Благочинність студентів до дня святого Миколая.
1 грудня 2017 р.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
23–25 листопада 2017 р.
II - й Всеукраїнський тренінговий cемінар: "Ораторське мистецтво: від слів до дій!".
18 листопада 2017 р.
Участь студентів-стоматологів в Форумі Дитячої Усмішки.
24-26 жовтня 2017 р.
Звання Лаурета та Диплом за активну іноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу в Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
17 червня 2017 р.
Пробіг «Здоровий лікар – здорова нація».
18 травня 2017 р.
Всесвітній день вишиванки!
16-18 березня 2017 р.
Львівський медичний інститут отримав Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. Вітаємо!
25-27 жовтня 2016 р.
Участь в Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
8–9 вересня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
11 липня 2016 р.
До уваги абітурієнтів! Приймальна комісія працює з 11 липня 2016 р.
1 травня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
13 квітня 2016 р.
Подяки від ЛОДА за проект «Ангели в білих халатах».
12 квітня 2016 р.
12 квітня 2016 р. XII загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
17-19 березня 2016 р.
Львівський медичний інститут нагороджено Гран-Прі в Рейтинговому виставковому конкурсі...
31 грудня 2015 р.
Вітаємо Вас із Новим роком, З всіма Різдвяними Святами!
18 листопада 2015 р.
Нагороди ЛОДА - працівникам Львівського медичного інституту.
17 листопада 2015 р.
З Міжнародним днем студентів!
20-22 жовтня 2015 р.
Участь у 7-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015».
16 жовтня 2015 р.
Друга Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта – 2015».
14 жовтня 2015 р.
Лекція з гігієни ротової порожнини в НРЦ «Мрія».
10 жовтня 2015 р.
Фестиваль освітніх послуг і ярмарок вакансій – 2015.
20 вересня 2015 р.
Пробіг по шосе на 10 кілометрів - «Львівська десятка - 2015".
19 вересня 2015 р.
З днем фармацевта!
15 вересня 2015 р.
Співпраця з європейськими партнерами.
10 вересня 2015 р.
Всеукраїнську програму профілактики основних стоматологічних захворювань презентовано в ЛМІ.
21 червня 2015 р.
З днем медика!
20 червня 2015 р.
Забіг здоров'я - до Дня медика.
23-25 квітня 2015 р.
Участь 7-ій Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації - в атмосфері професійного спілкування.
23 квітня 2015 р.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності на кращу студентську практичну роботу зі стоматології «Фахівець».
23 квітня 2015 р.
Продовжуємо співпрацю з провідними лікарями України.
12 квітня 2015 р.
Вітаємо з Великоднем!
4 квітня 2015 р.
Допомога учасникам АТО.
4 квітня 2015 р.
День відкритих дверей.
12 -14 березня 2015 р.
Участь у VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015».
14 лютого 2015 р.
Участь в круглому столі на тему "Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров'я в Україні".
9 лютого 2015 р.
Міжнародний день стоматолога.
3 лютого 2015 р.
Участь у Всеукраїнському теоретично-практичному семінарі «Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010