Кафедра внутрішньої медицини № 2
The Department of Internal Medicine №2

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
The head of the Department

Фрайт Володимир Михайлович, доктор медичних наук,  професор – автор понад 300  наукових і навчально-методичних праць, 3-х патентів, 2-х авторських свідоцтв на винахід. 
Volodymyr Frait, Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor, an author of more than 300 scientific and educational works, 3 patents, 2 inventor's certificates.


Кафедра  створена у 2007 році. З того часу  її очолює доктор медичних наук, професор Фрайт Володимир Михайлович 
The department was established in 2007. Since then, it has been headed by Doctor of Medical Sciences, Professor Freit Vladimir Mikhailovich

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Teaching staff of the department:

• 2 доктори медичних наук
2 Doctors of Medical Sciences (Ph. D.)
• 2 професори
2 Professors
• 6 кандидатів медичних наук
6 Doctors (Candidates) of Sciences (Ph. D.)
• 3 доценти
3 Associate Professors
• 2 асистенти
2 assistants

Volodymyr Frait - Head of the Department, Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor
Фрайт Володимир Михайлович – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

Bohdan Vorozhbyt - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Associate Professor
Ворожбит Богдан Степанович – кандидат медичних наук, доцент

Vasyl Dukach – Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Associate Professor
Дукач Василь Антонович – кандидат медичних наук, доцент

Iryna Lerchuk - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.)
Лерчук Ірина Юріївна – кандидат медичних наук

Jiz Roman - doctor of medical sciences., senior research worker
Дзісь Роман Петрович – доктор медичних наук., старший науковий співробітник.

Yuliia Onyshchuk - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.)
Онищук Юлія Іванівна – кандидат медичних наук

Pilecka Iryna - Assistant
Пілецька Ірина Ярославівна - асистент

Yevhen Plieshanov - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor
Плєшанов Євген Валентинович – доктор медичних наук, професор

Volodymyr Savran - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.)
Савран Володимир Володимирович – кандидат медичних наук

Shpak Ivanna - Assistant
Шпак Іванна Юріївна - асистент

Alina Tsysnetska - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Associate Professor
Циснецька Аліна Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент

Навчально-методична робота

На кафедрі здійснює підготовку студентів I-ІІІ курсів  (спеціальності: 7.12010001 - лікувальна справа, 7.12010005  -стоматологія). З 2010 року навчання студентів усіх факультетів проводиться за кредитно-модульною системою у відповідності до нових навчальних планів. Згідно  з вимогами кредитно-модульної системи навчання створені робочі програми з усіх навчальних дисциплін.

На кафедрі  викладаються наступі навчальні дисципліни: 

Внутрішня медицина (VІ курс медичного факультету)
Професійні хвороби  (V курс медичного факультету)
Фтизіатрія (ІV курс медичного та  стоматологічного факультетів)
Фармакотерапія  (ІV курс фармацевтичного факультету)
Шкірні та венеричні хвороби  (ІV курс стоматологічного факультету)
Ендокринологія (VІ курс медичного факультету)
Радіаційна медицина (V курс медичного факультету, ІV курс  стоматологічного факультету)
Радіологія (ІІІ курс стоматологічного факультету)
Клінічна фармакологія (V курс медичного факультету,  ІV курс  стоматологічного факультету)
Інфекційні хвороби  (ІV -VІ курси медичного факультету)
Дерматологія,венерологія (ІV-V курси медичного факультету)
Загальна сімейна практика  (VІ курс медичного факультету)
Пріоритетними завданнями кафедри у цій ділянці роботи є підвищення якості навчального процесу, забезпечення його навчально-методичними комплексами відповідно до вимог кредитно-модульної системи, освоєння інноваційних методик навчання. Усі практичні заняття забезпечені необхідними методичними матеріалами, які включають методичні рекомендації до практичних занять, матеріали для самостійної позааудиторної роботи студентів. 

Наукова робота 

Основні напрямки наукових досліджень:
• вивчення впливу деяких фармакологічних засобів (кофеїну, ефедрину) на перебіг гіпертонічної хвороби та показів для їхнього застосування;
• опрацювання механізмів формування, лікування та профілактики легеневого серця у хворих на туберкульоз легень;
Основні публікації
Підручники, посібники
• Циснецька А.В., Котик С.З.Сучасні технології, естетичні процедури, фізіотерапія в дерматології та косметології. Навч. пос. - Львів: ПП «Манускрипт», 2008.- 106 с.
• Циснецька А.В., Климишин С.О., Рачкевич Л.В Фармацевтична косметологія. Посібник. – Тернопіль: Воля.- 2009.- 365 с.
• Абрагамович Л.С., Бабак І.Д., Зайченко Я.О., Циснецька А.В.  Сифіліс. Методичний посібник до практичних занять зі спеціальності «Дерматовенерологія».- Львів: ЛНМУ ім.. Данила Галицького, 2011.-  Ч.І-ІІ.--156 с.
• Заремба Є.Х., Січкоріз О.Є., Циснецька А.В., Онищук Ю.І., Климишин С.О., Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб в практиці сімейного лікаря. Навч. пос. – Львів. – 2014. – 182с.
• Заремба Є.Х., Січкоріз О.Є., Циснецька А.В., Онищук Ю.І., Климишин С.О. та ін. Енциклопедія сімейна медицини у п’яти томах. Том 5 Навч. пос. – Львів. – 2014. – 182с.

Кафедра розробила понад 200 методичних вказівок для практичних занять . Зокрема:

1.Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Тести для контролю знань студентів 3-го курсу стоматологічного факультету з факультетської терапії. Частина І-ІІ. -  Львів. – 2007. –156 с. 
2. Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Тести для контролю знань студентів 4-го курсу медичного факультету з факультетської терапії. Частина І-ІІ.- Львів. – 2007. – 200 с.
3. Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Тести для контролю знань студентів 4-го курсу стоматологічного факультету з факультетської терапії. Частина І.-  Львів. – 2007. – 60 с.
4. Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Тести для контролю знань студентів 5-го курсу медичного факультету з факультетської терапії. Частина І-ІІ -  Львів. – 2008. – 212 с.
5. Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Ситуаційні задачі для контролю знань студентів медичного факультету. Розділ «Хвороби системи дихання» Львів. – 2009. – 55 с.
6. Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Професійні хвороби» для студентів 5-го курсу медичного факультету зі спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа» Львів. – 2009. – 60 с.
7.  Федорів Я.-Р.М., Фрайт В.М. Збірка методичних вказівок для студентів 6-го курсу медичного факультету з вивчення теми модуля 3 «Сучасна практика внутрішньої медицини (за спеціальністю «Лікувальна справа»). Львів. – 2010. – 528 с.
8.  Січкоріз О.Є., Циснецький В.В., Грицько Р.Ю.  Циснецька А.В. Сучасні аспекти урогенітальних інфекцій у жінок. Методичні рекомендації з дерматовенерології, акушерства та гінекології, урології.- Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького.- 2008.- 64 с.
9. Онищук Ю.І., Онищук Ю.П.Методичні рекомендації для практичних занять з сімейної медицини для студентів VI курсі медичного факультету. зі спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа». – Львів. – 2014. – 48 с.

Наукові праці

   Співробітники кафедри опублікували понад 200 наукових праць, та видали 16 монографій. Серед них:
• Фрайт В.М. Михайло Степанович Регеда – вчений, лікар, педагог.- Львів, 2010. – 116 с.
• Енциклопедія. Сімейна медицина / Заремба Є.Х., Ладний О.Я.. Фрайт В.М. та ін-  Київ. 2011. – Т.4. – 703 с.
• Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник / В.М.Фрайт та ін.Том 1 Α- Д. – Київ : Медицина. 2012. – 700 с.
• Присташ Ю.Я., Савран В.В., Савран В.Р.Вплив параметрів терапевтичного протоколу на ефективність ад’ювантної хіміотерапії раку молочної залози // Вісник наукових досліджень.- 2009. - №4.- с. 85-86.
• Білинський Б.Т., Дукач В.А. , А.І Кравець. До історії викладання радіології у Львові / // Український радіологічний журнал, 2008.- С. 473-475
• Надашкевич О.П., Гриценко О.З., Гриценко О.М. , Циснецька А.В. та ін.Тестування наборів класифікаційних критеріїв для псоріазного артриту // Практична медицина. Мат-ли першої Львівської міжфахової наук-практ. конференції з міжнародною участю «Актуальні питання внутрішньої медицини: міжфахова інтеграція» -2008.-№2.-Т.XIV.- c. 293.
•  Пирогова В.І., Циснецька А.В, Циснецький В.В., Прокопів І.В. та ін. Акушерські та пеинатальні хвороби за умов сифілісної інфекції // Практична медицина. Мат-ли першої Львівської міжфахової наук.-практ. конференції з міжнародною участю «Актуальні питання внутрішньої медицини: міжфахова інтеграція» -2008.-№2.-Т.XIV,- c. 304.
• Зербіно Д.Л. , Циснецька А.В. Токсичний епідермальний некроліз як побічна дія медикаментів (аналіз 25 аутопсій хвороби Лайєла)  // І Національний конгрес «Человек и лекарство».- Київ, 26-28 березня, 2008.- с.160-161.
• Січкоріз О.Є., Циснецький В.В., Грицько Р.Ю., Циснецька А.В. та ін.. Сучасні погляди на клініку та лікування урогенітальних інфекцій у жінок // Здоровье женщины, 2009.-№9(45).- С.124-126.
• Лаповець Л.Є.. Вивчення пружно-еластичних властивостей судинного русла / Л.Є. Лаповець, Ю.І. Онищук , Г.В. Башта, М.О. Войтович, Ю.М Федевич // Scientific journal “Scince Rise”. – №5/4(5). – 2014. – С.35-40
• Скибчик В.А.Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасні підходи до діагностики та лікування /В.А. Скибчик, Ю.І. Онищук// Мистецтво лікування. – №2. – 2014. – С.6-10
• Онищук Ю.І. Вплив надмірних доз алкоголю на функціональні показники роботи серця. / Ю.І. Онищук// Південноукраїнський медичний журнал. – №11. – 2015. – С.107-111
• Кияк Ю.Г. Серцево-судинні ускладнення при вживанні надмірних доз алкоголю /Ю.Г. Кияк, Г.В. Башта, Онищук Ю.І. та ін. // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – № 3. С. 72-77

Положення про кафедру внутрішньої медицини №2 ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

Виховна робота

 Кафедра проводить виховну роботу відповідно до планів своєї роботи та бере участь у загальноінститутських заходах.

 

Новини та оголошеня
Інформація про вжиття заходів упереджувального характеру та порядок дій при виявленні терористичної загрози.
17 квітня 2018 р.
Відбулася 14-та загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
8 квітня 2018 р.
З Великоднем!
15-17 березня 2018 р.
Участь Львівського медичного інституту в Дев'ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu».
19 грудня 2017 р.
Благочинність студентів до дня святого Миколая.
1 грудня 2017 р.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
23–25 листопада 2017 р.
II - й Всеукраїнський тренінговий cемінар: "Ораторське мистецтво: від слів до дій!".
18 листопада 2017 р.
Участь студентів-стоматологів в Форумі Дитячої Усмішки.
24-26 жовтня 2017 р.
Звання Лаурета та Диплом за активну іноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу в Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
17 червня 2017 р.
Пробіг «Здоровий лікар – здорова нація».
18 травня 2017 р.
Всесвітній день вишиванки!
16-18 березня 2017 р.
Львівський медичний інститут отримав Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. Вітаємо!
25-27 жовтня 2016 р.
Участь в Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
8–9 вересня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
11 липня 2016 р.
До уваги абітурієнтів! Приймальна комісія працює з 11 липня 2016 р.
1 травня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
13 квітня 2016 р.
Подяки від ЛОДА за проект «Ангели в білих халатах».
12 квітня 2016 р.
12 квітня 2016 р. XII загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
17-19 березня 2016 р.
Львівський медичний інститут нагороджено Гран-Прі в Рейтинговому виставковому конкурсі...
31 грудня 2015 р.
Вітаємо Вас із Новим роком, З всіма Різдвяними Святами!
18 листопада 2015 р.
Нагороди ЛОДА - працівникам Львівського медичного інституту.
17 листопада 2015 р.
З Міжнародним днем студентів!
20-22 жовтня 2015 р.
Участь у 7-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015».
16 жовтня 2015 р.
Друга Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта – 2015».
14 жовтня 2015 р.
Лекція з гігієни ротової порожнини в НРЦ «Мрія».
10 жовтня 2015 р.
Фестиваль освітніх послуг і ярмарок вакансій – 2015.
20 вересня 2015 р.
Пробіг по шосе на 10 кілометрів - «Львівська десятка - 2015".
19 вересня 2015 р.
З днем фармацевта!
15 вересня 2015 р.
Співпраця з європейськими партнерами.
10 вересня 2015 р.
Всеукраїнську програму профілактики основних стоматологічних захворювань презентовано в ЛМІ.
21 червня 2015 р.
З днем медика!
20 червня 2015 р.
Забіг здоров'я - до Дня медика.
23-25 квітня 2015 р.
Участь 7-ій Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації - в атмосфері професійного спілкування.
23 квітня 2015 р.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності на кращу студентську практичну роботу зі стоматології «Фахівець».
23 квітня 2015 р.
Продовжуємо співпрацю з провідними лікарями України.
12 квітня 2015 р.
Вітаємо з Великоднем!
4 квітня 2015 р.
Допомога учасникам АТО.
4 квітня 2015 р.
День відкритих дверей.
12 -14 березня 2015 р.
Участь у VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015».
14 лютого 2015 р.
Участь в круглому столі на тему "Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров'я в Україні".
9 лютого 2015 р.
Міжнародний день стоматолога.
3 лютого 2015 р.
Участь у Всеукраїнському теоретично-практичному семінарі «Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010