Кафедра внутрішньої медицини № 1
The Department of Internal Medicine №1

Завідувач кафедри
The head of the Department

Федоров Юрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, автор 160 наукових та навчально-методичних праць.
Кафедра створена у 2006 році. 

Yurii Fedorov, Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, the author of 160 scientific and educational works.
The department was created in 2006.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Teaching staff of the department:

2 доктори медичних наук
2 Doctors of Medical Sciences (Ph. D.)
2 професори
2 Professors
5 кандидатів медичних наук
5 Doctors of Sciences
3 доценти
3 Associate Professors
2 асистенти
2 assistants

1. Федоров Ю.В., завідувач кафедри, д.мед.н., проф.
Fedorov Y.V. - Head of Department, Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor

2. Гельнер З.А. к. мед.н., доц.
Helner Z.A., Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Associate Professor

3. Карпінська Т.Б., к. мед.н., доц.
Karpinska T.B., Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Associate Professor

4. Король Г.М., к. мед.н., доц.
Korol H.M., Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Associate Professor

5. Лаповець Л.Є. д.мед.н., проф.
Lapovets L.Y., Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor

6. Поріцька О.В., асистент
Poritska O.V., Assistant

7. Толстяк Я.Ф., к.мед.н.
Tolstyak Y.F., Doctor of Medical Sciences (Ph. D.)

8. Безкоровайна У.І., асистент
Bezkorovayna U.I.., Assistant

9. Федець А.Б. к. мед.н. асист.
Fedets A.B., Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Assistant
Навчально-методична робота:

На кафедрі проходять навчання студенти ІІІ-ІV курсів стоматологічного факультету, з 2011 року навчання студентів ІІІ курсу проводиться за кредитно-модульною системою. Усі практичні заняття забезпечені необхідними методичними матеріалами, які включають методичні рекомендації до практичних занять, матеріали для самостійної позааудиторної роботи.
Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:
Внутрішня медицина (ІІІ та IV курс стоматологічного факультету)
Внутрішня медицина (невідкладні стани) (IV курс стоматологічного факультету)

Пропедевтика внутрішньої медицини (ІІ курс стоматологічного факультету і ІІІ курс медичного факультетів)
Клінічна імунологія (V курс медичного факультету)
Клінічна імунологія (V курс стоматологічного факультету)
Лабораторна діагностика (IV курс фармацевтичного факультету)
Лікувальні фізкультура та спортивна медицина (ІІІ курс стоматологічного і IV курс медичного факультет
Неврологія (IV курс медичного та стоматологічного фікультету).
Наукова робота
Основні напрямки наукових досліджень

• Діагностика та лікування швидкопрогресуючого атеросклерозу та його ускладнень
• Механізми розвитку, діагностика та лікування склеродегенеративної кальцинуючої хвороби клапанів серця
• Розробка наукових підходів до діагностики та лікування хворих на аутоімунні хвороби та набуті імунодефіцити.
Основні наукові здобутки

З 2004 року співробітники кафедри видали близько 200 наукових публікацій, в тому числі 10 монографій, 9 навчальних посібників та методичних рекомендації. Колектив кафедри постійно бере участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, круглих столах та науково-методичних семінарах. Приймає участь у вітчизняних та міжнародних грантах.

Основні наукові публікації

1.Федоров Ю.В. Кальцинуюча хвороба клапанів серця: механізми розвитку, морфо-функціональний стан серця, клінічний перебіг, діагностика та підходи до медикаментозного лікування. - Монографія. Львів: ВМС. - 2004 – 80 с.
2. Федоров Ю.В. Нове в імунокардіології. Тези Всеукраїнської наради імунологів. // Здоров’я України. - № 134.- 2004.- С.4
3. Федоров Ю.В. Чоп’як В.В., Гайдучок І.Г., Амосова К.М. Молекулярно-генетичні та серологічні дослідження можливої патогенетичної ролі Chlamydia pneumoniae і Cytomegalovirus при кальцинуючій хворобі клапанів серця.// Серце і судини № 3. - 2005. - С.70-75.
4. Fedorov Yu. Chopyak V., Yagensky A Approaches to medicamental treatment of calcific valvular heart disease. //Тези Европейського конгреса кардіологів. Стокгольм// J. Card.-2005. - Vol.23. - №5. - P.37
5. Fedorov Yu., Chopyak V., Yagensky A. Risk factors of development of calcific valvular heart disease and pathologic sclerosing of heart valves Тези Европейського конгреса кардіологів. Стокгольм // J.Card. – 2005. - Vol.23, №5. - P.38.
6. Федоров Ю.В. Чоп’як В.В., Гайдучок І.Г Особливості застосування фторхінолонів у клінічній практиці// Клиническая антибиотикотерапия. - 2005.- № 2.- С.31-33.
7. Федоров Ю.В., Чоп’як В.В., Синенька М.Ю., Синенький О.В., Гайдучок І.Г., Федорова В.Ю. Лікування реактивних артритів хламідійного та герпесвірусного генезу.// Мистецтво лікування - 2005. - № 3 - С.100-104.
8. Федоров Ю.В., Чоп’як В.В., Ліщук-Якимович Х.О. Імуноглобуліни для довенного введення: перспективи застосування в Україні // Мистецтво лікування - № 4. - 2005.- С.98-103.
9. Федоров Ю.В. Ідіопатичні захворювання та пошкодження провідної системи серця.// Актуальні проблеми медицини, фармації та біології” - № 2.- 2006.- С.27-40.
10. Федоров Ю.В. Іліопатичні захворювання та пошкодження провідної системи серця:: що нового?//Серце і судини. - 2007 - № 2.- С.36-44.
11. Федоров Ю.В., Форманчук О.К. Сучасні стандарти лікування кислотозалежних захворювань, асоційованих з Helicobacter pylori.// Актуальні проблеми медицини, фармації та біології” - № 4. - 2007.- С.32-41.
12. Федоров Ю.В. Амосова К.М., Чоп’як В.В., Каганяк В.Й. Спосіб медикаментозного лікування кальцинуючої хвороби клапанів серця. Патент на винахід 55834 А
13. Карпінська Т.Г, Хотінова О.П., Чухрій М.Б Козенков А. Комплекс засобів фізичної реабілітації після травм спини у спортсменів, які займаются пауерліфтінгом. // 10 Юбілейна, Міжнародна науково-практична конференція « Сучасні досягнення спортивної медицини, лікувальної фізкультури і валеології». – Одеса, 2004. - С.173-174.
14.Недорода О.С., Карпінська Т.Г., Рябуха О.І., Чухрій М.Б. Методи фізичної реабілітації хворих з остеохондрозом шийного і верхньо-грудного відділів хребта. // 11, , Міжнародна науково-практична конференція « Сучасні досягнення спортивної медицини, лікувальної фізкультури і валеології». – Одеса, 2005
15. Будзин В.Р., Карпінська Т.Г. Облітеруючий ендартеріїт та деякі аспекти реабілітації у відновному лікуванні // Матер. науково-практичної інтернет-конф. з міжнародною участю «Управління охороною здоров’я». - Львів, 2008.
16. Карпінська Т.Г. Лікарське обстеження фізичного розвитку та соматичного здоров я. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни «Лікувальна фізкультура», «Фізична реабілітація та спортивна медицина». – Львів, 2008. – 34с.
17. Федоров Ю.В. Доцільність телеос-терапії. - Київ: Доктор-Медіа. — 2008. — 144 с.
18. Біохімічні властивості антитіл у хворих на системний червоний вовчак / Ю.Я. Кіт, І. Р. Магорівська, Я.Ф.Толстяк, [та інші]. // Імунологія та алергологія. – 2008 – №3 (додаток). – С. 66-71.
17. Карпінська Т.Г. Навчальний посібник з дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина» для студентів медичного факультету. – Львів, 2009. – 132 с.
18. Карпінська Т.Г. Лікувальна фізкультура: Навчальний посібник (для студентів стоматологічного факультету вищ. навч. закл.). - Львів: ЛМІ, 2009. – 74 с.
19. Системні хвороби сполучної тканини: досвід роботи / В.В.Чоп'як, Г.О.Потьомкіна, Я.Ф.Толстяк, [та інші]. // Український ревматологічний журнал. – 2009 – №2. – С.15-20.
20. Чоп'як В.В. Автоантитіла при системному червоному вовчаку / В.В. Чоп'як, Я.Ф. Толстяк // Імунологія та алергологія. – 2009 – №2-3. – С.119-126.
21. Федоров Ю.В. Чоп’як В.В. Імуноглобулінотерапія в клінічній практиці./ Монографія. - К.: Біофарма. - 2009.- 82 с.
22. Апоптотичні зміни у глікон'югантах плазматичної мембрани периферичних лімфоцитів крові при системному червоному вовчаку / Р.О. Білий, Я.Ф. Толстяк, І.Й. Кріль, Л.В. Немеш. // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2010 – №4. – С. 57-62.
23. Протеолітично активні антитіла (протабзими) як потенційні маркери у діагностиці та перебігу системного червоного вовчака / Я.Ф. Толстяк, І.Б. Магорівська, Ю.Я. Кіт, В.В.Чоп'як // Імунологія та алергологія. – 2010. –№1. – С. 172.
24. Протеолітично активні Ig G-антитіла у діагностиці перебігу системного червоного вовчака / І.Б.Магорівська, Ю.Я. Кіт, Р.О. Білий, Р.С.Стойка, Н.С. Корній, Я.Ф. Толстяк, В.В. Чоп'як // Український біохімічний журнал. Том 82. №4 (додаток 2) 2010. – С.122.
25. Histone H1/MBP hydrolyzing antibodies – novel potential marker in diagnosis of disease severity in systemic lupus erythematosus patients / V.Chopyak, Ya. Tolstiak, I.B. Мagorivska, [et.al]. // Health. – 2010. – Vol.2. – P.1204-1207.
26.Карпінська Т.Г., Кузик І. Я. Типові патологічні процеси: . Навчальний посібник ( для студентів стоматологічного факультету вищ. навч. Закл). - Г.: Львів: ЛМІ, 2010. – 62 с.
27. Федоров Ю.В. Кальцинуюча хвороба клапанів серця. Монографія. Львів - 2011 – 210 c.
28. Карпінська Т.Г., Кузик І.Я. Карпінська Т.Г. Фізична реабілітація: Навчальний посібник, частина 2. - Львів: ЛМІ, 2011. – 121 с.
29.Толстяк Я.Ф, Особливості апоптозу при системному червоному вовчаку / Толстяк Я.Ф., Білий Р.О., Чоп'як В.В. // Експериментальна клінічна фізіологія і біохімія №3. – 2011 – С.53-66.
30. Cell Surface Glycans at SLE – Changes During Cells Death, Utilization for Disease Detection and Molecular Mechanism Underlying Their Modification / R. Bilyy, A. Tomin, Ya. Tolstyak [et al]. // Autoimmune Disorders – Patogenic Aspects. In Tech – 2011. – P.89-110.
31. Федоров Ю.В. Склеродегенеративна кальцинуючи хвороба клапанів серця. - Львів: Апріорі. - 2012. - 180 с.
32. Федоров Ю.В. Хелпери. - Львів: Апріорі. - 2012. - 61с.
34. Федоров Ю.В. Доцільність телеос-терапії. - Львів: Апріорі. — 2012.— 191 с.
35. Король Г.М., Малярська Н.В. Сучасні аспекти лікування хворих з хронічною судинно-мозковою недостатністю неврологами, лікарями загального профілю, сімейними лікарями. Практичні рекомендації неврологам лікарям загальної практики. – 2012. – 31 с.
36. Король Г.М., Матвієнко Ю. О. Мультимодальний підхід до діагностики судинної деменції // Експериментальна клінічна фізіологія і біохімія №4. – 2013 – С.23-65.
37. Пропедевтика внутрішньої медицини / За редакцією професора О.Г. Яворського Київ "Медицина" 2013. // Гельнер З.А. Розділ 10. Кістково-м'язова система. Патологія сполучної тканини. Алергози. С. -507-520.
38. Novel Biological Activities of Autoantibodies as the Potential Markers of Systemic Lupus Erythematosus / Yu. Kit, I. Magorivska, V.V. Chopyak, Ya.Tolstiak, R. Bilyy, R. Stoika // Systemic Lupus Erythematosus (SLE) prevalence, pathophysiology and prognosis; Editor Syuichi Koarada - NOVA Science Publishers, Inc., – 2013. P.101-109.
39. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у чоловіків з вторинним остеопорозом, зумовленим резекці-єю шлунка з приводу ускладненої виразкової хвороби /Абрагамович О.О., Федець А.Б., Кристопчук С.А., та інші // Експериментальна клінічна фізіологія і біохімія №1. – 2013 – С.96-100.
40. Лекції з клінічної імунології для практичних лікарів. Частина 2. Вибрані питання клінічної імунології та алергології / За ред.. проф.. В.В. Чоп'як // Толстяк Я.Ф. Розділ 4 Імунопатологічні синдроми. Лекція 5 Антифосфоліпідний синдром. С. 275-290; Толстяк Я.Ф. Розділ 5 Імунозалежні хвороби Лекція 4 Системний червоний вовчак С.380-399.
41. Толстяк Я.Ф. Эбштейна-Барр вирусная инфекция при системной красной волчанке // Я.Ф. Толстяк / Клиническая медицина Казахстана. – №1.– 2014.– C.18-24.
42. Толстяк Я.Ф. Особливості взаємозв’язків аутоантитіл у хворих на системний червоний вовчак із специфічними антитілами цитомегаловірусної інфекції / Я.Ф. Толстяк // Одеський медичний журнал. – №2. – 2014. – С. 52-54.
43. Гіперліпідемії: сучасний погляд на проблему з позиції ґастроентеролоґа (огляд літератури та опис клінічного випадку) / Абрагамович О.О., Федець А.Б., Лещук Я.Л., та інші. // Acta medica Leopoliensia. – 2014. – Vol. 20, № 1. – С.95-103.
44. Федоров Ю.В. Антигравітація: телеос-терапія. Львів-2014. 99 с.
45.Гаврилюк А.М., Чоп’як В.В., Наконечний Й.А., Наконечний А.Й., Кріль І.Й., Ломіковська М.П., Курпіш М. Вплив хірургічного лікування на показники місцевого та системного імунітету у хворих на варикоцеле (стаття) Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.- 2014.-№ 3/1.- С.107 -110 (всеукр.)
46.Гаврилюк А.М., Чоп’як В.В., Кріль І.Й., Курпіш М. Профіль популяцій та субпопуляцій Т-лімфоцитів периферичної крові чоловіків із порушеннями репродуктивної функції (стаття) Імунологія та алергологія: наука і практика.-2014.-№1.-С. 14-26 (всеукр.)
47.Кріль І.Й., Стойка Р.С., Чопяк В.В., Гаврилюк А.М., Кіт Ю.Я. Характеристика ензиматичної активності та білкового складу сироватки крові щурів за умов індукованого імунізацією запалення суглобів (стаття) Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.- 2014.-№ 2.- С.16 -23 (всеукр.)
48.Гаврилюк А.М., Чоп’як В.В., Наконечний Ф.Й., Наконечний Й.А., Курпіш М. Стан імунної системи у хворих на варикоцеле в динаміці лікування (стаття) Імунологія та алергологія: наука і практика.-2014.-№2.-С. 21-27.
49.I Kril, A M Havrylyuk, V V Chopyak at all. Аctivity of IgGs from blood serum of Wistar rats at experimental rheumatoid arthritis / Ukr. Biochem J. - №5 (86).- 2014 – P.27-33.
50. A. Havrylyuk, V. Chopyak, Y. Bojko, Kril, Kurpisz The study of immunological Parameters and Cytokines in the Blood and Semen of Infertile Patients // Central European Journal of Immunology.-2014.-Vol.39 (I).-C. 32-33
51.Гаврилюк А.М. Клінічне та патогенетичне значення моделювання ревматоїдного артриту в експерименті (стаття) Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.- 2015.-№ 3.- С.10 -25 (всеукр.).
52.Гаврилюк А.М. Антиспермальні антитіла як показник імунозалежного чоловічого непліддя (стаття) Імунологія та алергологія: наука і практика.-2015.-№1.-С. 20-35 (всеукр.).
53.Гаврилюк А.М. Зв’язок системних мунодефіцит із формуванням імунозалежного чоловічого непліддя (стаття) Імунологія та алергологія: наука і практика.-2015.-№1.-С. 81-90 (всеукр.).
54. Desialylation of dying cells with catalytically active antibodies possessing sialidase activity facilitates their clearance by human macrophages // Tomin A., Dumych T., Tolstyak Y., et al. / Clin. Exp. Immunol. – 2015. – Vol.179. – P.17-23.
55. Two-step chromatography purification of IgGs possessing sialidaseactivity from human blood serum // Yu Kit, R. Bilyy, Ya Tolstyak [et al]. / Chromatography. – 2015. – Vol.29. – P. 328-332.

Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно до планів її роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Положення про кафедру внутрішньої медицини №1 ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

 

Новини та оголошеня
Інформація про вжиття заходів упереджувального характеру та порядок дій при виявленні терористичної загрози.
17 квітня 2018 р.
Відбулася 14-та загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
8 квітня 2018 р.
З Великоднем!
15-17 березня 2018 р.
Участь Львівського медичного інституту в Дев'ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu».
19 грудня 2017 р.
Благочинність студентів до дня святого Миколая.
1 грудня 2017 р.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
23–25 листопада 2017 р.
II - й Всеукраїнський тренінговий cемінар: "Ораторське мистецтво: від слів до дій!".
18 листопада 2017 р.
Участь студентів-стоматологів в Форумі Дитячої Усмішки.
24-26 жовтня 2017 р.
Звання Лаурета та Диплом за активну іноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу в Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
17 червня 2017 р.
Пробіг «Здоровий лікар – здорова нація».
18 травня 2017 р.
Всесвітній день вишиванки!
16-18 березня 2017 р.
Львівський медичний інститут отримав Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. Вітаємо!
25-27 жовтня 2016 р.
Участь в Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
8–9 вересня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
11 липня 2016 р.
До уваги абітурієнтів! Приймальна комісія працює з 11 липня 2016 р.
1 травня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
13 квітня 2016 р.
Подяки від ЛОДА за проект «Ангели в білих халатах».
12 квітня 2016 р.
12 квітня 2016 р. XII загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
17-19 березня 2016 р.
Львівський медичний інститут нагороджено Гран-Прі в Рейтинговому виставковому конкурсі...
31 грудня 2015 р.
Вітаємо Вас із Новим роком, З всіма Різдвяними Святами!
18 листопада 2015 р.
Нагороди ЛОДА - працівникам Львівського медичного інституту.
17 листопада 2015 р.
З Міжнародним днем студентів!
20-22 жовтня 2015 р.
Участь у 7-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015».
16 жовтня 2015 р.
Друга Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта – 2015».
14 жовтня 2015 р.
Лекція з гігієни ротової порожнини в НРЦ «Мрія».
10 жовтня 2015 р.
Фестиваль освітніх послуг і ярмарок вакансій – 2015.
20 вересня 2015 р.
Пробіг по шосе на 10 кілометрів - «Львівська десятка - 2015".
19 вересня 2015 р.
З днем фармацевта!
15 вересня 2015 р.
Співпраця з європейськими партнерами.
10 вересня 2015 р.
Всеукраїнську програму профілактики основних стоматологічних захворювань презентовано в ЛМІ.
21 червня 2015 р.
З днем медика!
20 червня 2015 р.
Забіг здоров'я - до Дня медика.
23-25 квітня 2015 р.
Участь 7-ій Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації - в атмосфері професійного спілкування.
23 квітня 2015 р.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності на кращу студентську практичну роботу зі стоматології «Фахівець».
23 квітня 2015 р.
Продовжуємо співпрацю з провідними лікарями України.
12 квітня 2015 р.
Вітаємо з Великоднем!
4 квітня 2015 р.
Допомога учасникам АТО.
4 квітня 2015 р.
День відкритих дверей.
12 -14 березня 2015 р.
Участь у VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015».
14 лютого 2015 р.
Участь в круглому столі на тему "Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров'я в Україні".
9 лютого 2015 р.
Міжнародний день стоматолога.
3 лютого 2015 р.
Участь у Всеукраїнському теоретично-практичному семінарі «Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010