Кафедра терапевтичної стоматології
The Department of Therapeutic Denistry

Завідувач кафедри Різник Світлана Степанівна, кандидат медичних наук, доцент, лікар-стоматолог вищої категорії, автор та співавтор 159-ти наукових праць, у тому числі 3 монографій.
Head of the chair Riznyk Svitlana Stepanivnsa, Candidate of Science(Medicine), Senior Lecturer, dentist of higher category, author and co-author of scientific works, including 3 monographs.

Кафедра терапевтичної стоматології  ЛМІ була заснована в 2004 році, як курс терапевтичної стоматології.  З 2011р. сформованою кафедрою ортопедичної та терапевтичної стоматології керує к.мед.н. Щепанський Ф.Й.  З 2012р. кафедра терапевтичної стоматології є окремим структурним підрозділом, який очолювала к.мед.н.,доц.- Гриник Б.С.
The chair of therapeutical dentistry of Lviv Medical Institute was founded in 2004 as a course of therapeutical dentistry. Since 2011 the formed chair has been managed by Mr. Schepansky F.I., Candidate of Science (Medicine). Since 2012 the chair of therapeutical dentistry has been a separate unit managed by by Senior Lecturer Grynyk B.S., Candidate of Science(Medicine).

Професорсько-викладацький склад кафедри:   
●  3  кандидати медичних наук;
●  1  доцент;
●  2  асистенти.
Professors and assistants of the chair:

3 Candidates of Science(Medicine)
1 Senior Lecturer
2 assistants

Різник Світлана Степанівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент 
Кордис Марія Степанівна – кандидат медичних наук
Лопушинська Оксана Юріївна
Пиндус Володимир Богданович – кандидат медичних наук
Стасюк Зоряна Ігорівна       

Riznyk Svitlana Stepanivna- Head of the chair, Candidate of Science(Medicine), Senior Lecturer
Kordys Maria Stepanivna- Candidate of Science (Medicine)
Lopushynska Oksana Iuriivna
Pyndus Volodymyr Bogdanovych – Candidate of Science (Medicine)
Stasiuk Zoriana Ihorivna

Навчально –методична робота

 Пріоритетним напрямком у роботі кафедри є постійне вдосконалення форм та   методів викладання за кредитно-модульною системою організації навчання,створення  умов для оволодіння практичними навичками та уміннями,покращення матеріального забезпечення  навчального  процесу. Практичні заняття проводяться у відповідно обладнаних  стоматологічних кабінетах.         
      
Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін:

Пропедевтика терапевтичної стоматології ( ІІ курс стоматологічного факультету)
Терапевтична стоматологія:
●    Одонтопатії (ІІІ курс)
●    Пародонтологія (ІV курс)
●    Хвороби слизової оболонки порожнини рота (V курс)
Сучасні реставраційні технології (V курс)

Наукова  робота:

     ● дослідження функціонального стану судин пародонту у хворих на генералізований парадонтит;
     ● клініка пародонти ту у хворих на цукровий діабет;
     ● застосування медикаментозних засобів у комплексному лікуванні хворих на генералізований   пародонтит.
Основні публікації

Підручники та посібники:
Гриник Б.С.  Дерматостоматити. Монографія. Львів,2001 – 135с. ( у співавтор.)
Гриник Б.С.  Стоматологічні  інструменти.  Монографія.Львів,2004-151с. (у співавтор.)
Гриник Б.С.  Є.В.Гоцко –Декан, вчений, учитель. Монографія.Львів,2008-125с.(у співавтор.)
Гриник Б.С. Латинська мова та медична термінологія. Навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації. Львів, 2014. – с. 310. (у співавтор.)
Наукові   праці.
Різник Ю.Б., Гриновець В.С., Гриник Б.С. «Діабетичні ангіопатії пародонта» «Матеріали науково-практичної    конференції з міжнародною участю.»2006. Тернопіль.с.117-118
Різник Ю.Б., Гриник Б.С., Кордис М.С. «Особливості клінічного перебігу і лікування пародонтиту у хворих на цукровий діабет». Матеріали ХІ конгресу  Світової федерації Українських лікарських товариств. Полтава 2006р.с.197.
Різник Ю.Б., Гриник Б.С. «Мікроциркуляторні порушення в тканинах пародонту у хворих на цукровий діабет». Матеріали конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини».2007. Тернопіль. с.172.
Різник Ю.Б., Кордис М.С.  «Порушення гемомікроциркуляції тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит». Тези доповідей ХІІ Конгресу СФУЛТ.2008р.Івано-Франківськ-Чикаго.с.428-429
РізникЮ.Б., Гриник Б.С. «Ефективність застосування мексидолу в комплексному лікуванні хворих на генералізований парадонтит.»  Матеріали ІІІ(Х) з»їзду Асоціації стоматологів України .2008р. Полтава. с.235-236.
Різник Ю.Б., Кордис М.С. «Застосування остеотропних засобів у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит.» Збірник «Стоматологічні новини»,випуск 8. 2008р. Львів.
Різник Ю.Б., Кордис М.С. «Значення судинних порушень у розвитку і перебігу генералізованого парадонтиту.» Тези ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Стоматологія – вчора, сьогодні,завтра, перспективні напрямки розвитку» 2009.Івано-Франківськ.с.52-53.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. Методичні вказівки для викладачів з терапевтичної стоматології. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Змістовий модуль № 10 «Інфекційні захворювання». Львів, 2014. – 134 с.
Пилипів О.Г., Гриник Б.С., Пилипів Л.І. Латинська мова та медична термінологія. Навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації. Львів, 2014. – 310 с.
Кордис М.С., Гриник Б.С., Кордис О.Б. Використання Vector-системи для професійної гігієни в пародонтології. Збірник наукових праць «Феномен людини здоровий спосіб життя». Львів. Випуск 28 (94), 2014. – с. 19-21.
Кордис М.С., Гриник Б.С., Кордис О.Б. Застосування ультразвукового апарату Vector та антимікробного препарату паросін при лікуванні захворювань пародонту. Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми медицини, фармації та біології». ЛМІ, Львів. Випуск 7/2014.
Кордис М.С., Гриник Б.С. Ефективність застосування антимікробного препарату гівалекс та орального антисептика лісобакт в комплексному лікуванні гінгівіту та пародонтиту. Збірник наукових праць «Феномен людини здоровий спосіб життя». Львів, 2014.

Різник С.С., Різник Ю.Б. Клінічні аспекти застосування корвітину в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту. Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми медицини, фармації та біології». ЛМІ, Львів. Випуск 7/2014.
Різник Ю.Б., Різник С.С. Корекція дисфункції ендотелію судин мікроциркуляторного русла пародонту в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит. Журнал «Современная стоматология», № 4, 2014. – с. 26-29.

Навчально-методичні праці:

Пиндус В.Б. Методичні вказівки до практичних занять з пропедевтики терапевтичної стоматології для студентів ІІ курсу (3 семестр). Львів, 2013. – с. 61.
Пиндус В.Б. Методичні вказівки до практичних занять з пропедевтики терапевтичної стоматології для студентів ІІ курсу (4 семестр). Львів, 2013. – с. 81.
Гриник Б.С., Кордис М.С., Стасюк З.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Терапевтична стоматологія” для студентів ІІІ курсу (5 семестр) стоматологічного факультету. Частина 1. Львів, 2012. – с. 94.
Гриник Б.С., Кордис М.С., Стасюк З.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Терапевтична стоматологія” для студентів ІІІ курсу (5 семестр) стоматологічного факультету. Частина 2. Львів, 2012. – с. 123.
Різник С.С., Лопушинська О.Ю., Пиндус В.Б. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології з розділу „Пародонтологія” для студентів ІV курсу (7 семестр). Львів, 2013. – с. 112.
Гриник Б.С., Стасюк З.І., Кордис М.С. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу (6 семестр) стоматологічного факультету. Частина 1. Львів, 2013. – с. 80.
Гриник Б.С., Стасюк З.І., Кордис М.С. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу (6 семестр) стоматологічного факультету. Частина 2. Львів, 2013. – с. 61.
Різник С.С., Гриник Б.С., Лопушинська О.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології з розділу „Пародонтологія” для студентів ІV курсу (8 семестр). Львів, 2013. – с. 122.
Гриник Б.С., Різник С.С., Лопушинська О.Ю. Методичні вказівки до виробничої лікарської практики з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету. Спеціальність 7.12010005 «Стоматологія». Львів, 2013. – с. 18.
Гриник Б.С. Методичні вказівки до виробничої практики з терапевтичної стоматології для студентів ІV курсу стоматологічного факультету. Львів, 2013. – с.19.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. Алгоритм практичних навиків з терапевтичної стоматології до практично-орієнтованого державного іспиту. Львів, 2013. – с. 74.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів V курсу (9 семестр). Частина 1. Львів, 2013. – с. 117.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С., Пиндус В.Б. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів V курсу (9 семестр). Частина 2. Львів, 2013. – с. 81.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С., Лопушинська О.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів V курсу (9 семестр). Частина 3. Львів, 2013. – с. 61.
Різник С.С., Кордис М.С., Стасюк З.І., Кіндій І.Л. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів V курсу. Частина 4. Львів, 2013. – с. 93.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Частина 1. Львів, 2013. – с. 117.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. , Лопушинська О.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Частина 2. Львів, 2013. – с. 81.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С., Пиндус В.Б. Методичні вказ івки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Частина 3. Львів, 2013. – с. 61.
Різник С.С., Кордис М.С., Стасюк З.І., Кіндій І.Л. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Частина 4. Львів, 2013. – с. 93.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. Методичні вказівки для викладачів з терапевтичної стоматології. модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Змістовий модуль №10 «Інфекційні захворювання». Львів, 2014. – с. 91.

Виховна робота.

Кафедра проводить виховну роботу зі студентами стоматологічного факультету.
Програмний матеріал пов’язується з ідеями української історії, розкривається пріоритет українських вчених та вчених інституту.

Положення про кафедру терапевтичної стоматології ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

Новини та оголошеня
Інформація про вжиття заходів упереджувального характеру та порядок дій при виявленні терористичної загрози.
17 квітня 2018 р.
Відбулася 14-та загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
8 квітня 2018 р.
З Великоднем!
15-17 березня 2018 р.
Участь Львівського медичного інституту в Дев'ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu».
19 грудня 2017 р.
Благочинність студентів до дня святого Миколая.
1 грудня 2017 р.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
23–25 листопада 2017 р.
II - й Всеукраїнський тренінговий cемінар: "Ораторське мистецтво: від слів до дій!".
18 листопада 2017 р.
Участь студентів-стоматологів в Форумі Дитячої Усмішки.
24-26 жовтня 2017 р.
Звання Лаурета та Диплом за активну іноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу в Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
17 червня 2017 р.
Пробіг «Здоровий лікар – здорова нація».
18 травня 2017 р.
Всесвітній день вишиванки!
16-18 березня 2017 р.
Львівський медичний інститут отримав Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. Вітаємо!
25-27 жовтня 2016 р.
Участь в Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
8–9 вересня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
11 липня 2016 р.
До уваги абітурієнтів! Приймальна комісія працює з 11 липня 2016 р.
1 травня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
13 квітня 2016 р.
Подяки від ЛОДА за проект «Ангели в білих халатах».
12 квітня 2016 р.
12 квітня 2016 р. XII загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
17-19 березня 2016 р.
Львівський медичний інститут нагороджено Гран-Прі в Рейтинговому виставковому конкурсі...
31 грудня 2015 р.
Вітаємо Вас із Новим роком, З всіма Різдвяними Святами!
18 листопада 2015 р.
Нагороди ЛОДА - працівникам Львівського медичного інституту.
17 листопада 2015 р.
З Міжнародним днем студентів!
20-22 жовтня 2015 р.
Участь у 7-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015».
16 жовтня 2015 р.
Друга Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта – 2015».
14 жовтня 2015 р.
Лекція з гігієни ротової порожнини в НРЦ «Мрія».
10 жовтня 2015 р.
Фестиваль освітніх послуг і ярмарок вакансій – 2015.
20 вересня 2015 р.
Пробіг по шосе на 10 кілометрів - «Львівська десятка - 2015".
19 вересня 2015 р.
З днем фармацевта!
15 вересня 2015 р.
Співпраця з європейськими партнерами.
10 вересня 2015 р.
Всеукраїнську програму профілактики основних стоматологічних захворювань презентовано в ЛМІ.
21 червня 2015 р.
З днем медика!
20 червня 2015 р.
Забіг здоров'я - до Дня медика.
23-25 квітня 2015 р.
Участь 7-ій Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації - в атмосфері професійного спілкування.
23 квітня 2015 р.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності на кращу студентську практичну роботу зі стоматології «Фахівець».
23 квітня 2015 р.
Продовжуємо співпрацю з провідними лікарями України.
12 квітня 2015 р.
Вітаємо з Великоднем!
4 квітня 2015 р.
Допомога учасникам АТО.
4 квітня 2015 р.
День відкритих дверей.
12 -14 березня 2015 р.
Участь у VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015».
14 лютого 2015 р.
Участь в круглому столі на тему "Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров'я в Україні".
9 лютого 2015 р.
Міжнародний день стоматолога.
3 лютого 2015 р.
Участь у Всеукраїнському теоретично-практичному семінарі «Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010