Кафедра ортопедичної стоматології
Department of Prosthetic Dentistry

Завідувач кафедри
The Head of the Department

Щепанський Федір Йосипович, кандидат медичних наук, автор та співавтор  понад 30-ти  наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 1 монографії, 1 підручника, 1 книги.

Fedir Shchepanskyi, Doctor of Medical Sciences, an author and co-author of more than 30 scientific and educational works, including 1 monograph, 1 textbook and 1 book.

Кафедра з 2004 року входила до складу кафедри стоматології, яку очолював  к.мед.н.  Бунь Ю.М. З 2012р. кафедра ортопедичної стоматології  є окремим структурним підрозділом.
The department from 2004 was a part of the chair of stomatology, which was headed by the candidate of medical sciences. Bun Yu.M. From 2012 The Department of Orthopedic Dentistry is a separate structural subdivision.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Teaching staff of the department:

3 кандидати медичних наук
3 Doctors of Medical Sciences
5 асистентів
5 Assistants

Щепанський Федір Йосипович – завідувач кафедри, кандидат медичних наук 
Fedir Shchepanskyi - the head of the department, Doctor of Medical Sciences

Амізян Артак Азадович 
Artak Amizian

Маланяк Богдан Русланович
Bogdan Malanyak

Гаєва Оксана Михайлівна
Oksana Haieva

Панасюк Данило Олегович
Danylo Panasyuk

Щепанський Борис Федорович 
Borys Shchepanskyi

Бунь Юрій Миколайович – кандидат медичних наук.
Yurii Bun – Doctor of Medical Sciences.

Погранична Христина Романівна – кандидат медичних наук
Khrystyna Pohranychna - Doctor of Medical Sciences, Assistant

Навчально-методична робота

На кафедрі проходять підготовку зі спеціальних дисциплін студенти ІІ-V курсів інституту (спеціальність  7.12010005 – стоматологія). З 2010р. навчання студентів проводиться за кредитно-модульною системою у відповідності до нових навчальних планів.

Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін:

Пропедевтика ортопедичної стоматології
Ортопедична стоматологія ( ІІІ-V  курс стоматологічного ф-ту)
       
Навчально-методична робота

Пріоритетними завданнями кафедри у цій ділянці роботи є підвищення якості навчального процесу, забезпечення його навчально-методичними комплексами відповідно
до вимог кредитно-модульної системи. Усі практичні завдання проводяться у відповідно обладнаних стоматологічних кабінетах, забезпечені необхідними методичними  та розхідними матеріалами.

Наукова робота:

 • аспекти патогенезу експериментального алергічного альвеоліту;
 • дослідження функціонального стану судин пародонту у хворих на генералізований пародонтит;
 • клініка пародонтиту у хворих на цукровий діабет;
 • застосування медикаментозних засобів у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит.

Основні публікації
 Підручники та посібники:

 1. Щепанський  Ф.Й. Невідкладні стани. - Львів 2004р.-820с. (у співавторстві)
 2. Щепанський Ф.Й. Загальна алергологія. -  Львів -2006р. -70с.
 3. Щепанський  Ф.Й. Патологічна фізіологія. -  Львів-2011р.-490с. (у співавторстві)

Наукові  праці:

 • Бунь Ю.М., Іськів О.П. Корекція гігієни порожнини рота у хворих генералізованим пародонтитом засобами перстача прямостоячого // Стоматологічні новини: актуальні проблеми стоматології.-Львів 2005.-С. 18-21.
 • Бунь Ю.М., Катурова Г.Ф., Воропаєва Л.В., Баглык Т.В., Костюк Н.Г., Крючко А.И., Удовиченко Н.Н. Опыт клинического применения „Парагеля” в комплексном лечении хронического генерализованого пародонтита // „Стоматолог”.- №4 (84).-2005 р. – С. 45-46
 • Бунь Ю.М., Кухта В.С., Кухта М.О., Залізняк М.С. Препарати калгану в стоматології // Стоматологічні новини: актуальні проблеми стоматології. - Львів 2005.-С.91-94.
 • Бунь Ю.М., Кухта С.Й., Іськів О.П. Вплив місцевих захисних факторів на стан гігієни порожнини рота у хворих генералізованим періодонтитом // Стоматологічні новини: актуальні проблеми стоматології.-Львів 2005.-С. 33-34.
 • Бунь Ю.М., Пиндус Т.О. Фактори негігієнічного стану ротової порожнини у хворих на генералізований пародонтит та шляхи їх усунення // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології. –Львів 2007.-С. 54-58.
 • Бунь Ю.М., Пиндус Т.О., Бородач В.О. Зміни мікроекології ясенних тканин й обгрунтування принципів вибору антибактеріальної терапії у хворих на генералізований катаральний гінгівіт // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології. –Львів 2007.-С. 59-65
 • Бунь Ю.М., Сай В.Г., Кузів С.П., Пасько О.О. Періодонтити // Львів, 2004.-350 с.
 • Вплив антиоксиданта альфа-токоферола ацетату на вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів і активність ферментів антиоксидантної системи в легеневій тканині морських свинок при модельному процесі алергічного альвеоліту / Ф. Й. Щепанський, В. Й. Кресюн, В. В. Годован, М. С. Регеда // Досягнення біології та медицини. – 2005. - № 2(6). – С. 56-58
 • Загальна алергологія / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський, І. В. Поліянц, О. А. Ковалишин. – Львів : В-во «Сполом», 2006. – 70 с.
 • Особливості змін функціонального стану процесів перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи у крові морських свинок хворих на експериментальний алергічний альвеоліт та його корекція / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський, І. Г. Гайдучок, О. А. Ковалишин, М. М. Регеда // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології : науково-практичний журнал. – 2006. - № 2. – С. 56-62
 • Порушення функціонального стану прооксидантно-антиоксидантного системи у сироватці крові самців при модельному процесі алергічного альвеоліту та їх корекція антиоксидантом альфа-токоферолом ацетатом / Ф. Й. Щепанський, В. Й. Кресюн, В. К. Напханюк, М. С. Регеда // Одеський медичний журнал. – 2005. - № 2(88). – С. 45-47
 • Регеда М. С. Активність супероксиддисмутази у крові морських свинок при експериментальному алергічному альвеоліті на різних етапах його розвитку / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський // Вибрані питання пульмонології : збірник наукових праць. – Львів, 2004. – Вип. 1. – С.10-11 .
 • Регеда М. С. Вплив альфа-токоферолу ацетату на вміст в крові дієнових кон’югат та малонового диальдегіду при модельному процесі алергічного альвеоліту / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський // Науковий потенціал світу – 2004 : І міжнародна науково-практична конференція, 1-15 листопада 2004 року : матеріали конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – Т. 34. – С. 10-11
 • Регеда М. С. Екзогенний алергічний альвеоліт: патогенез, клініка, діагностика та лікування / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський // Лікування та діагностика. – 2005. - № 2-3. – С. 47-51
 • Регеда М. С. Ендогенна антиоксидантна ферментативна система у крові морських свинок при експериментальному алергічному альвеоліті та вплив на неї екзогенного антиоксиданта альфа-токоферола ацетату / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський, О. А. Ковалишин // Сучасні наукові дослідження – 2006 : ІІ міжнародна науково-практична конференція, 20-28 лютого 2006 року : матеріали конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – Т. 13. – С. 43-44.
 • Регеда М. С. Перекисне окиснення ліпідів в легеневій тканині самців морських свинок при модельному процесі алергічного альвеоліту та корекція антиоксидантом альфа-токоферолом ацетатом (вітаміном Е ацетатом) / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський // Вибрані питання пульмонології : збірник наукових праць. – Львів, 2005. – Вип. 2. – С. 33-36
 • Регеда М. С. Функціональний стан прооксидантно-антиоксидантної системи у крові морських свинок за фізіологічних умов / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський, І. Г. Гай дучок // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології : науково-практичний журнал. – 2004. - № 1. – С. 14-16.
 • Щепанський Ф. Й. Вміст Т-лімфоцитів у крові морських свинок хворих на експериментальний алергічний альвеоліт в різні періоди формування захворювання / Ф. Й. Щепанський // Наука і освіта – 2007 : V міжнародна науково-практична конференція, 3-15 січня 2007 року : матеріали конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2007. – Т. 4. – С.62-63
 • Щепанський Ф. Й. Рівень циркулюючих імунних комплексів у крові морських свинок хворих на експериментальний алергічний альвеоліт / Ф. Й. Щепанський // Ключові аспекти наукової діяльності – 2007 : ІІ міжнародна науково-практична конференція, 16-31 січня 2007 року : матеріали конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2007. – Т. 4. – С.36-37.
 • Щепанський Ф. Й. Роль про- та антиоксидантних процесів у патогенезі алергічного альвеоліту в тканині печінки морських свинок / Ф. Й. Щепанський, М. С. Регеда // Фізіологічний журнал. – 2005. – Т 51, № 6. – С. 46-48 (Здобувачем проведено моделювання експериментального АА, дослідження ДК, МДА, СОД і каталази в печінці, оцінені результати і зроблені висновки).

Положення про кафедру ортопедичної стоматології ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

Виховна  робота
          Кафедра  проводить виховну роботу згідно з планом  роботи кафедри та бере активну  участь в загальноінститутських заходах.

 

Новини та оголошеня
Інформація про вжиття заходів упереджувального характеру та порядок дій при виявленні терористичної загрози.
17 квітня 2018 р.
Відбулася 14-та загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
8 квітня 2018 р.
З Великоднем!
15-17 березня 2018 р.
Участь Львівського медичного інституту в Дев'ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu».
19 грудня 2017 р.
Благочинність студентів до дня святого Миколая.
1 грудня 2017 р.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
23–25 листопада 2017 р.
II - й Всеукраїнський тренінговий cемінар: "Ораторське мистецтво: від слів до дій!".
18 листопада 2017 р.
Участь студентів-стоматологів в Форумі Дитячої Усмішки.
24-26 жовтня 2017 р.
Звання Лаурета та Диплом за активну іноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу в Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
17 червня 2017 р.
Пробіг «Здоровий лікар – здорова нація».
18 травня 2017 р.
Всесвітній день вишиванки!
16-18 березня 2017 р.
Львівський медичний інститут отримав Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. Вітаємо!
25-27 жовтня 2016 р.
Участь в Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
8–9 вересня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
11 липня 2016 р.
До уваги абітурієнтів! Приймальна комісія працює з 11 липня 2016 р.
1 травня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
13 квітня 2016 р.
Подяки від ЛОДА за проект «Ангели в білих халатах».
12 квітня 2016 р.
12 квітня 2016 р. XII загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
17-19 березня 2016 р.
Львівський медичний інститут нагороджено Гран-Прі в Рейтинговому виставковому конкурсі...
31 грудня 2015 р.
Вітаємо Вас із Новим роком, З всіма Різдвяними Святами!
18 листопада 2015 р.
Нагороди ЛОДА - працівникам Львівського медичного інституту.
17 листопада 2015 р.
З Міжнародним днем студентів!
20-22 жовтня 2015 р.
Участь у 7-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015».
16 жовтня 2015 р.
Друга Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта – 2015».
14 жовтня 2015 р.
Лекція з гігієни ротової порожнини в НРЦ «Мрія».
10 жовтня 2015 р.
Фестиваль освітніх послуг і ярмарок вакансій – 2015.
20 вересня 2015 р.
Пробіг по шосе на 10 кілометрів - «Львівська десятка - 2015".
19 вересня 2015 р.
З днем фармацевта!
15 вересня 2015 р.
Співпраця з європейськими партнерами.
10 вересня 2015 р.
Всеукраїнську програму профілактики основних стоматологічних захворювань презентовано в ЛМІ.
21 червня 2015 р.
З днем медика!
20 червня 2015 р.
Забіг здоров'я - до Дня медика.
23-25 квітня 2015 р.
Участь 7-ій Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації - в атмосфері професійного спілкування.
23 квітня 2015 р.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності на кращу студентську практичну роботу зі стоматології «Фахівець».
23 квітня 2015 р.
Продовжуємо співпрацю з провідними лікарями України.
12 квітня 2015 р.
Вітаємо з Великоднем!
4 квітня 2015 р.
Допомога учасникам АТО.
4 квітня 2015 р.
День відкритих дверей.
12 -14 березня 2015 р.
Участь у VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015».
14 лютого 2015 р.
Участь в круглому столі на тему "Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров'я в Україні".
9 лютого 2015 р.
Міжнародний день стоматолога.
3 лютого 2015 р.
Участь у Всеукраїнському теоретично-практичному семінарі «Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010