Кафедра біофізики, інформатики та вищої математики

Кафедра біофізики, інформатики та вищої математики
The Departmet of Biophysics, Informatics and Higher Mathematics

Завідувач кафедри:
The head of the department

Мусій Роман Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор – автор понад 300 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2-х наукових монографій, співавтор розділів в 8-ми закордонних тематичних наукових монографіях, 6-ти навчальних посібників (2 з грифом МОНУ). 

Roman Musii, Doctor of Physical and Mathematical Sciences (Ph. D.), Professor, an author of more than 300 scientific and educational works, including 2 scientific monographs, co-author of chapters in 8 foreign thematic research monographs, 6 textbooks (2 approved by Ministry of Education and Science of Ukraine).

Член редколегії двох наукових журналів – «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології» і «Mathematical modeling and computing». Член вченої ради Д.35.195.01 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями «механіка деформівного твердого тіла» і «математичне моделювання» в ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України. Член наукового товариства ім. Т. Шевченка – секція «Механіка і матеріалознавство».

Кафедра заснована в 2006 році. У різні роки кафедру очолювали: канд. фіз.-мат. наук Гальчинський О.В. та доктор фізико-математичних наук, професор Лук’янець Б.А. З 2010 року по даний час завідувач кафедри професор Мусій Роман Степанович.

Member of the editorial board of two scientific journals - "Physico-mathematical modeling and information technologies" and "Mathematical modeling and computing". Member of the Academic Council D.35.195.01 for the defense of doctoral dissertations in the specialties of "mechanics of a deformable solid" and "mathematical modeling" in the IPPMM them. Ya.S. The clipper of the National Academy of Sciences of Ukraine. Member of the Scientific Society T. Shevchenko - section "Mechanics and materials science".

The department was founded in 2006. In different years the department was headed by: candidate. phys.-mate Sciences Galchinsky O.V. and doctor of physical and mathematical sciences, professor Lukyanets B.A. Since 2010, the head of the department is Professor Mosi Roman Stepanovich.

Склад кафедри:
Teaching staff of the department:

1 доктор фізико-математичних наук, професор;
Doctor of Physical and Mathematical Sciences (Ph. D.),, Professor
2 кандидати наук (1 старший науковий співробітник)
2 Doctor of Sciences (Ph. D.) (1 Senior Research Officer)
1 асистент
1 Assistant

Прокіп В.М.– кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник;
Prokip V.M. - Doctor of Physical and Mathematical Sciences (Ph. D.), Senior Research Officer
Олійник І. Я. – кандидат фізико-математичних наук;
Oliinyk I.Y. - Doctor of Physical and Mathematical Sciences (Ph. D.)
Сайчук М. Т. – асистент.
Saichuk M.T – an assistant

Навчально-методична робота

На кафедрі проходять навчання (за стаціонарною формою) студенти 1-го, 2-го та 4-го курсів медичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів (спеціальності: 7.12010001– лікувальна справа, 7.12010005 - cтоматологія, 7.12020101 – фармація). Заняття з медичної інформатики, інформаційних та комп’ютерних технологій у фармації проводяться в комп’ютерному класі, який обладнаний 12-ма сучасними комп’ютерами на базі процесорів Pentium різних модифікацій. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу і підключені до мережі Інтернет. Підготовка студентів всіх факультетів проводиться відповідно до навчальних планів МОН України.
Викладачі кафедри працюють над розробкою та вдосконаленням лекційних курсів і практичних занять згідно вимог кваліфікаційних характеристик спеціалістів лікувального, стоматологічного та фармацевтичного профілів. Основна увага зосереджена на оновленні змісту та удосконаленні методики вивчення медичної та біологічної фізики, медичної інформатики, інформаційних технологій у фармації та вищої математики з урахуванням специфіки фахового навчання.
Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін:

Біологічна фізика
Медична та біологічна фізика, 
Вища математика,
Медична інформатика,
Інформаційні технології у фармації,
Комп’ютерні технології у фармації.

Пріоритетним завданням кафедри у цій ділянці роботи є підвищення якості навчального процесу, забезпечення його навчально-методичними комплексами відповідно до вимог МОН України, освоєння інноваційних методик навчання. Усі практичні заняття забезпечені необхідними методичними матеріалами, які включають методичні рекомендації до практичних занять, матеріали для самостійної поза аудиторної роботи студентів.

Наукова робота

Основні напрямки наукових досліджень:
математичні моделі і методи термомеханіки електропровідних тіл за дії імпульсних електромагнітних полів (ЕМП);
дослідження термомеханічної поведінки електропровідних тіл канонічної форми і резонансних явищ в них за дії характерних типів імпульсних ЕМП з модуляцією амплітуди;
магнітотермомеханіка електропровідних тіл:
віброеволюційні процеси в нелінійних континуальних системах;
теорія матриць над комутативними кільцями;
методика викладання біофізики, вищої математики та інформатики.
З 2006 року співробітниками кафедри видано понад 500 наукових та навчально-методичних публікацій у тім числі 3 наукові монографії, співавторство розділів у 8-ми закордонних тематичних монографіях; 10 навчально-методичних публікацій, у тім числі 6 навчальних посібників. Колектив кафедри постійно приймає участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, науково-методичних семінарах та круглих столах.
Основні публікації
1. Наукові монографії
Мусій Р. С. Динамічні задачі термоме-ханіки електропровідних тіл канонічної форми. –«Растр-7», Львів, 2010, 216 с..
Гачкевич О.Р., Тарлаковський Д.В. Термомеханіка неферомагнітних електропровідних тіл за дії імпульсних електромагнітних полів з модуляцією амплітуди.– Львів: СПОЛОМ, 2011.- 216 с
Бурак Я. Й., Кондрат В. Ф., Грицина О.Р. Основи локально-градієнтної теорії діелектриків.– Ужгород, 2011.– Вид-во Поліграф центр «Ліра».– 208 с.

2. Співавторство розділів у закордонних тематичних монографіях

Hachkevych A.,Musij R.,Szymczak J.,Stasiuk H. Математическое модели-рование тепловых и меха-нических свойств мате-риалов электропроводных изделий / Экологические аспекты производства и среды / Под. ред. проф. А.Гачкевича. Oficyna ydawnicza politechniki Opolskiej, Opole, 2008.- 157 s / 12(s.43-54) (Розд. 3 в даній науковій монографії)
Hachkevych O.,Musij R.,Stasiuk H.,Szymczak J. Физико-механические свойства электропроводного слоя при локальном импульсном электромагнитном воздействии / Modelowanie procesów wytwórczych (Моделирование производственных процессов) / Red. naukowi: M.Gajek, O.Hachkevych / . Studia i monografie z. 277. Rozd. 1. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. 2010. – Roz. 4.– Ss. 43–54.
Hachkevych O.,Musij R.,Melnyk N.,Szymczak J. Rearing capability of bimetallic plate at effect of pulse electromagnetic field with amplitude modulation / Optimization of manufacturing processes and work environ-ment / Ed / by M.Gajek / . Studia i monografie z. 276. Ch. 5. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. 2010. – Ch. 6.– Pp. 57–70.
Hachkevych O.,Musij R.,Melnyk N.,Szymczak J. Determination of thermostressed state and evaluation of bearing ability of bimetallic plate at non-stationary electromagnetic effect / Optimization of manufacturing processes and work environ-ment / Ed / by M.Gajek / . Studia i monografie z. 276. Ch. 5. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. 2010.. – Ch. 7.– Pp. 71–84.
О. Гачкевич, Р. Мусій,Ю. Шимчак,Д.Тарлаковский Методика определения физико-механических свойств электропроводного слоя при импульсном электромагнитном воздействии в режиме с модуляцией амплитуды / Manufacturing processes. Actual problems – 2012, V. 2: Modelling and optimization of manufacturing processes. Глава 4. С. 53-66
О. Гачкевич,Р. Мусій,О. Гуменчук, Г. Стасюк, Ю.Шимчак Тепловые и механические свойства электропроводного слоя при электромагнитном воздействии в режиме с импульсным модулирующим сигналом / Manufacturing processes. Actual problems – 2012, V. 2: Modelling and optimization of manufacturing processes. Глава 5. С. 67-80
Р. Мусій,О. Гуменчук, З. КасперскийГ. Стасюк, В. Вестяк, Тепловые и механические свойства электропроводного слоя при электромагнитном воздействии в режиме затухающей синусоиды / Manufacturing processes. Actual problems – 2012, V. 2: Modelling and optimization of manufacturing processes. Глава 6. С. 81-90
О. Гачкевич, Р. Мусій,Г. Стасюк,Д.Тарлаковский, Ю. Шимчак Моделирование во взаимосвязи тепловых и механических свойств электропроводного слоя при однородном нестационарном электромагнитном технологическом воздействии / Manufacturing processes. Actual problems – 2013, V. 2: Modelling and optimization of manufacturing processes. Глава 5. С. 75-88
Р. Мусій,О. Гуменчук, Г. Стасюк, Р. Терлецкий, Ю. Шимчак Описание тепловых и механических свойств электро-проводного слоя при однородном воздействии характерных типов импульсных электромагнитных полей с модуляцией амплитуды / Manufacturing processes. Actual problems – 2013, V. 2: Modelling and optimization of manufacturing processes. Глава 6. С. 89-98
Р. Мусій,В. Вестяк,О. Гуменчук, Г. Стасюк, Ю.Шимчак Тепловые и механические свойства электропроводного слоя при электромагнитном воздействии в режиме с импульсным модулирующим сигналом / Manufacturing processes. Actual problems – 2013, V. 2: Modelling and optimization of manufacturing processes. Глава 7. С. 99-111
А. Гачкевич, Р. Мусій,О. Гуменчук, А. Станик-Бэслер, Г. Стасюк Тепловые и механические свойства электропроводного слоя при электромагнитном воздействии в режиме затухающей синусоиды / Manufacturing processes. Actual problems – 2013, V. 2: Modelling and optimization of manufacturing processes. Глава 8. С. 113-126
Р. Мусій,Р. Ивасько, Г. Стасюк, Б. Чорный,Ю. Шимчак Тепловые и механические свойства электропроводного слоя при воздействии единичного немодулированного электромагнитного импульса / Manufacturing processes. Actual problems – 2013, V. 2: Modelling and optimization of manufacturing processes. Глава 9. С. 127-134
Гачкевич А., Мусій Р.С., Стасюк Г., Тарлаковский Д., Турий О. Моделирование динамического термомеханического поведения электропроводного слоя при неоднородном нестационарном технологическом электромагнитном воздействии / Manufacturing processes. Actual problems – 2015. Vol. 2: Modelling of manufacturing processes. – Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. – Глава 10. – С. 137–154
Мусий Р., Ивасько Р., Станик–Бэслер А., Стасюк Г., Шимура С. Общее решение задачи термомеханики в модели количественного описания тепловых и механических свойств электропроводного слоя при технологическом воздействии периодического по продольной координате импульсного электромагнитного поля с модуляцией амплитуды / Manufacturing processes. Actual problems – 2015. Vol. 2: Modelling of manufacturing processes. – Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. – Глава 11. – С. 155–165

3. Навчальні посібники:
Веселовська О.В., Гіссовська Н.Б., Муcій Р.С., Сухорольський М.А., Зашкільняк І.М., Гошко Л.В., Крупка З.І. Практикум з елементарної математики. Ч.2. Навч. посібник для учнів середніх шкіл та абітурієнтів / За редакцією доктора фіз.-мат. наук, професора Мусія Р.С. і доктора фіз.-мат. наук, професора Сухорольського М.А. – Вид.-во “РАСТР-7” ,Львів, 2012. – 224 с. 
Муcій Р.С., Гошко Л.В., Кучма М.І. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики. Навчальне видання НУ “Львівська політехніка”, 2007. Конспект лекцій для студентів інженерно-технічних спеціальностей. –Львів, 2007. – 118 с.
Лопушанський Я.Й. Медична і біологічна фізика. Тести. Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ, 2009.– 480 с.
Лопушанський Я.Й. Фізика. Екзаменаційні питання, методичні поради та контрольні завдання для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання.–Київ, 2010.–Вид-во «Вища школа».– 106 с.
Збірник задач і запитань з медичної і біологічної фізики. Видання 3-тє, доповнене та виправлене/ Лопушанський Я.Й.–Вінниця, 2009.– Вид-во «Нова книга», – 584 с.
Елементи радіаційної фізики / Лопушанський Я.Й., Семерак .М.–Львів, 2011.– Вид-во ЛДУБЖД, – 304 с.
Гальчинський О.В., Прокіп В.М. Методичні вказівки до практичних занять з предмету математика на тему «Диференціальне числення функції однієї змінної».– Львів, 2009.– Вид-во Львів. мед. інституту. – 43 с.
Я. Лопушанський. Електромагнітні явища. – Збірник задач, запитань і відповідей. Навч. посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 208 с.
Я. Лопушанський. Оптичні явища. – Збірник задач, запитань і відповідей. Навч. посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 240 с.
Козяр М. М., Лопушанський Я. Й., Семерак М. М. Радіаційна безпека. Ядерна енергія: Навч. посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 288 с.
Мусій Р.С., Андрусяк І.В., Коляса Л.І. Практикум з вищої математики (диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних) Навчальний посібник : приклади і задачі – Львів: «Растр-7», 2016.- 256 с.

4. Наукові статті, матеріали та тези конференцій:
Мусій Р.С., Стасюк Г.Б., Гіссовська Н.Б., Дудник О.М. Динамічні напруження в порож-нистій сфері, зумовлені тепловим ударом на зовнішній поверхні / Тези доп. наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту прикл. матем. та фундаментальних наук.-Львів: Вид-во НУ “ЛП”,2004. – С.35
Мусій Р.С., Микитюк О.А., Квіт Р.І., Мельник Н.Б., Стасюк Г.Б. Динамічна задача електромагнітотермопружності для біметалевого порожнистого циліндра за умов дії радіоімпульсів на поверхнях / Тези доп. наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту прикл. матем. та фундаментальних наук. – Львів: Вид-во НУ “ЛП”,2004.- С. 36
Мусій Р.С. Термопружний стан електропровідного циліндра під дією поверхневих електромагнітних імпульсів/ Фізико-хімічна механіка матеріалів.–2004.-№2.-С. 45-52.
Мусій Р.С., Мельник Н.Б., Стасюк Г.Б. Дослідження термомеханічної поведінки електропровідної пластини при імпульсних електромагнітніих діях / Прикладні проблеми механіки і математики.–2004. – Вип. 2.-С. 153-160.
Бурак Я.Й., Гачкевич О.Р., Мусій Р.С., Касперський З.І. Математичне моделювання і дослідження фізико-механічних процесів в електропровідних тілах при магнітоімпульсній обробці / Проблеми математичного моделювання сучасних технологій. Міжнар. конф. (Хмельницький, 2004 р.). : Збірник наук. праць. – Хмельницький: ХДУ, 2004. – С. 68–73 (117 с.).
Гачкевич А.Р., Мусій Р.С., Стасюк Г. Температурные поля и напряжения в длинном полом электропроводном цилиндре при электромагнитном воздействии в режиме с модуляцией амплитуды при импульсном модулирующем сигнале / Теоретическая и прикл. механика, 2004, вып. 39. – С. 168–181. УРЖ Мех., 2004, № 2, 2.В.289.
Мусій Р. С., Гіссовська Н., Дудник О. Математичні моделі термомеханіки електропровідних тіл за умов дії імпульсних електромагнітних полів з модуляцією амплітуди// Тези доп. Сьомого Міжнар. симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові.-Львів, Львівська політехніка, 2005.- С. 59
Мусій Р. С., Стасюк Г.Б. Рівняння динамічної задачі термопружності в напруженнях у триортогональній системі координат // Фізико-хімічна механіка матеріалів.–2005.-т.41,-№1.-С. 69-75.
Гачкевич А.Р.,, Мусій Р. С., Стасюк Г.Б. Термомеханическое состояние полой электропроводной сферы при импульсном электромагнитном воздействии// Теоретическая и прикладная механика. 2005. Вып. 40. – С. 9–17.
Бурак Я. Й.,, Гачкевич О.Р.,, Мусій Р. С., Касперський З.І. Термомеханічна поведінка циліндричних тіл за електромагнітної дії при імпульсному модулюючому сигналі// Импульсные процессы
в механике сплошных сред: Материалы VІ Междунар. научн. школы-семинара (Николаев, Україна, 22–26 августа 005).– Николаев: КП «Николаевская обл. типография». – С. 31–33 (154 с.).
Мусій Р. С., Гошко Л.В., Мельник Н.Б. Динамічна задача електромагнітотермопружності для суцільного біметалевого циліндра// Тези доп. наукової конф. проф.-викл. складу Ін-ту прикладної математики та фундаментальних наук.-Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2005.- С..36
Мусій Р. С., Стасюк Г.Б. Динамічна центрально-симетрична задача термомеханіки для порожнистої електропровідної кулі за умов поверхневої дії електромагнітного імпульса // Тези доп. Всеукраїнської наукової конф. «Сучасні проблеми механіки».(До 100-річчя М.П.Шереметьева. 5-8 грудня 2005).-Львів: Вид-во ЛНУ ім.Ів.Франка,2005.- С..13
Гачкевич О.,, Мусій Р. С., Шимчак Й. Методика розв’язування задач технічної термомеханіки пружних електропровідних тіл канонічної форми за умов дії імпульсних електромагнітних полів// Шоста Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки» (Дніпродзержинськ, Україна, 17–20.04.2004): Матеріали конф.– Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ: ДТУ, 2006. – С. 4 – 6 (247 с.).
Рудавський Ю.К.,Мусій Р. С.,Веселовська О.В.Гіссовська Н.Б. Про практикум з елементарної математики. / Тези доп. Всеукраїнської науково-методичної конференції "Математика. Актуальні проблеми навчання , викладання і застосування у науковій та інженерній творчості". (м. Львів, 25-26 травня 2000 р.) . – Львів, 2000. – С. 57-58.
Бурак Я.,Гачкевич О.,Мусій Р. С.,Шимчак Й. Математичні моделі термомеха-ніки електропровідних тіл за умов дії імпульсних електромагнітних полів з модуляцією амплітуди / Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: В 2-х Т.–Львів 2006.–Т.1.–274 с.– Львів: Ін-т прикл. пробл. мех. і мат. ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2006.– С. 13–17.
Бурак Я.,Гачкевич О.Мусій Р. С., Термопружність неферомагнітних електропровідних тіл за умови дії імпульсних електромагнітних полів / Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 49, № 1, 2006.С. 75–84.
Гачкевич О.,Мусій Р. С.,Шимчак Ю. Раціональні режими нагріву з використанням імпульсних електромагнітних полів з модуляцією амплітуди / Автоматизация: проблеми, ідеї, рішення: Матеріали Міжнар.наук.-техн. конф. (Севастополь, Ук-раїна, 12–17.09. 2006). – Севастополь: Вид-во Сев. НТУ, 2006. – С. 50–52 (204 с.).
Гачкевич А.,Мусій Р. С.,Стасюк Г.,Шимчак И. Методика решения комплексной задачи термомеханики электропроводных тел при импульсных электромагнитных воздействиях / Теоретическая и прикл. механика. 2006. Вып. 42. – С. 105–111.
Мусий Р. С.,Стасюк Г.Б.Шимчак И.И. К определению термонапряженного состояния электропроводных тел канонической формы при воздействии импульсных электромагнитных полей / Актуальные проблемы механики деформируемого твердого тела. Изд-во ДонНУ 2006.- С. 274-276
Бурак Я.,Гачкевич А.,Мусий Р. С.,Шимчак И. Термомеханика электропроводных тел при воздейсвии импульсных электромагнитных полей с модуляцией амплитуды / Проблемы механики де-формируемого твердого тела .– Ереван: НАН РА, 2007. – С. 105–111.
Гачкевич А.,Мусій Р. С.,Стасюк Г.,Шимчак Й. Задачі технічної термомеханіки електропровідних тіл за дії імпульсних електроманітних полів з модуляцією амплітуди / Математичні проблеми технічної механіки – 007. Міжнар. наук. конф. (Дніпродзержинськ, Україна, 23–26 квітня 2007 р.): Матеріали конф. – Дніпродзержинськ: Дніпродзерж. ДТУ, 2007. – С. 168–170 (239 с.).
Hachkevych A.,Musij R.,Szymczak J.,Szymura S. Влияние импульсных электромагнитных полей с модуляцией амплитуды на свойства изделий из электропроводных материалов / VIII Międzynar. Konf. Nauk. «Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej» (Polska, Częstochowa, 25.05.2007): Materiały (Pro-ceedings) konf. – Często-chowa: Politechnika Czę-stochowska, 2007,cz. 1.S. 188–191 (367 s.).
Бурак Я.,Гачкевич О.,Мусий Р.,Шимчак Й.,Шимура С. Методика исследования несущей способности электропроводных тел при воздействии импульсных электромагнитных полей с моду-ляцией амплитуды / Импульсные процессы в механике сплошных сред: Материалы VII Междунар. науч. школы-семинара (Коблево, Украина, 21–25.08.07). Николаев: КП «Миколаївська обл. друкарня», 2007.– . 100–102 (188 с.).
Гачкевич О.,Мусій Р. С.,Мельник Н.,Шимчак Й. Прогнозування збереження вла-стивостей контактного з’єднання біметалевих пластин за нестаціонарних електромагнітних дій / Сьомий українсько-поль-ський наук. симп.: Актуальні задачі механіки неоднорідних структур (Львів, Україна, 7–9.09. 07): Тези конф. – Львів:ДВЦ НТ ім. Шевченка, 2007. – С. 59–60 (93 с.).
Гачкевич А.,Мусий Р.,Стасюк Г.,Шимчак И. Методика прогнозирования несу-щей способности электропроводных элементов конструкций при воздействии импульсных электромагнитных полей с модуляцией амплитуды / Міжнародна науково-технічна конференція пам’яті академіка НАН України В.І.Моссаковського «Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій», (Дніпропетровськ, 17–19.10. 2007). – С. 381–383.
Мусій Р. С.,Мельник Н.Б.Коломієць В.О. Оцінка міцності контактного з’єднання порожнистих біметалевих циліндрів за імпульсних електромагнітних дій / Тези доп. наукової конф. проф.-викл. складу Ін-ту прикладної математики та фундаментальних наук.-Львів: Вид-во НУ “ЛП”,2007.- С..46
Мусій Р. С.,Стасюк Г.Б.Гошко Л.В. Математична модель пружного деформування електропровідних пластин електромагнітними імпульсами з врахуванням зв’язаності полів деформації і температури / Там же.- С. 47
Мусій Р.,Гошко Л.Мельник Н.Шимчак Й Задачі термомеханіки електропровідних тіл за дії імпульсних електромагнітних полів з модуляцією амплітуди / Міжнародна математична конференція ім. В.Я.Скоробагатька 24–28.09.2007 р., м. Дрогобич. Тези доп. – С. 203.
Гачкевич О.Мусій Р. ,Шимчак Й. Методика дослідження впливу імпульсних електромагнітних полів з модуляцією амплітуди на властивості виробів з електропровідних матеріалів / С. 61
Мусій Р.,Мельник Н. Динамічні задачі термомеханіки електропровідних тіл за дії імпульсних електромагнітних полів / Тези доп. Восьмого Міжнар. симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові.-Львів, Львівська політехніка, 2007.- С. 70
Мусій Р. С.,Гошко Л.В.,Гіссовська Н.Б.,Шиндер К.В. Побудова розв’язків динамічних крайових задач термомеханіки електропровідних циліндричних тіл / В кн.: “Нелінійні проблеми аналізу”. Тези доп. 4-ї Всеукраїнської наукової конф. (10-12 вересня 2008 р.,Івано-Фанківськ).- Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2008.- С. 71
Мусій Р. С.,Шимчак Й. Методика дослідження резонансних явищ у не феромагнітних електропровідних тілах канонічної форми за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулюючим сигналом / Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 8. – С. 113-129.
Мусій Р.,Мельник Н.,Гіссовська Н.,Шимчак Й. Термомеханічна поведінка біметалевих тіл за дії імпульсних електромагнітних полів з модуляцією амплітуди / Сучасні проблеми меха-ніки та математики в 3-х т.- Львів, 2008.- Т.2. – Вид-во ІППММ НАНУ, 2008.- С. 157-159
Hachkevych A.,Musij R.,Szymczak J.,Stasiuk H. Metoda określania parametrów procesów fizycznomechanicznych w przewodzących częściach maszyn przy oddziaływaniu pól elektromagnetycznych typu impulsowego z modulacją amplitudy / XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Streszczenia Referatów, Zakopane 21–24.01. 2008. – S. 61–62.
Hachkevych A.,Musij R.,Szymczak J.,Stasiuk H. Metoda określania parametrów procesów fizycznomechanicznych w przewodzących częściach maszyn przy oddziaływaniu pól elektromagnetycznych typu impulsowego z modulacją amplitudy / XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Pełne Teksty Referatów, Zakopane 21–24.01. 2008. – S. 185–192.
Hachkevych A.,Musij R.,Szymczak J.,Stasiuk H. Modelowanie matematyczne cieplnych i mechanicznych własności materiałów w wyrobach przewodzacych elektrycz-nośc przy oddziaływaniu impulsowych pol elektromagnetycznych z zakresu am / III Międzynar. Konf. auk. Ekologia-ekośrodowisko pracy-ekowytwarzanie EEE’08 (Opole–Załecze wielkie 10–13 czerwiec 2008 r.): Abstr. of Conf.-Opole: POWETI, 2008. – S. 31–32.
Musij R.,Melnyk N.,Szymczak J. Graniczna nosnosz bimetalicznej warstwy przy oddzialywaniu impulsowego pola electromagnetycznego z modulacija amplitudy / 2-а коnf. nauk. Mechanika osrodkow iejednorodnych” (Zielona Gora-Kagow, 15-17.05.08) : Stresz. ref.- Zielona Gora: WUS,2008.- S. 75-76
Мусій Р. С., Формулювання крайових задач термомеханіки електропровідних тіл канонічної форми / Фізико-хімічна механіка матеріалів.–2008.-т.44,-№5.-С. 126-127.
Гачкевич О. Р., Мусій Р. С.,Мельник Н. Б. Термонапружений стан біметалевої пластини за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулюючим сигналом / Фізико-хімічна механіка матеріалів.–2008.-т.44,-№6.-С. 60-71.
Мусій Р. С.,Мельник Н. Б.,Гіссовська Н. Б.,Дудник О. М. Оцінка несучої здатності біметалевої пластини за нестаціонарної електромагнітної дії / Тези доповідей сьомої відкритої наукової конференції професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 13-14 листопада 2008 року). – Львів: вид-во НУ”ЛП”, 2008. – С. 54
Мусій Р. С.,Гошко Л. В.,Коломієць В. О.,Шиндер К. В. Визначення плоско-де-формованого термонапру-женого стану бруса пря-мокутного поперечного перерізу за не стаціонар-ної термосилової дії / Те саме.. – С. 53
Мусій Р. С.,Мельник Н. Б.,Гіссовська Н. Б.,Шиндер К. В. Визначення несучої здатності електропровідних тіл канонічної форми за дії імпульсних електро-магнітних полів / Системні технології.-2008, №4 (56).- С. 113-118.
Мусій Р. С.,Сегеда М. С Метод розв’язування тривимірних нестаціонарних задач електродинаміки циліндричних електропровідних тіл / Праці інституту електродинаміки.‑ Вип. 21, 2008. ‑ С. 126-132.
Гачкевич О.Р., Мусій Р. С.,Ірза Є.М. Математична модель опису термомеханічної поведінки в’язкопружних тіл обертання при охолодженні / Машинознавство, 2008. – № 8–9. – С. 56–60.
Гачкевич О.Р., Мусій Р. С.,Ірза Є.М Оптимізація за швидкодією режимів нагрівання термопружних Кусково-однорідних тіл обертання / Машинознавство, 2008. – № 12. – С. 35–39.
Гачкевич А.Р., Мусий Р. С., Мельник Н. Б., Шимчак И. И. Методика прогнозирования напряженного состояния контактного соединения биметаллических пластин при импульсном электормагнитном воздействии / Теорет. и прикладная механика. – 2008. – Вып. 44. – С. 3–15.
Мусій Р. С.,Стасюк Г.,Шимчак Й. Несуча здатність електро-провідних пластин за однорідних і локальних імпульсних електромаг-нітних дій. / Праці 1Х Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. (Львів 20-22 травня 2009 р.).- С. 140-142
Мусій Р. С.,Стасюк Г.Б.,Гачкевич М.Г.,Шимчак Й.Й. Плоска динамічна задача термомеханіки для електропровідного шару з плоскопаралельними границями за локальної імпульсноїх електромаг-нітної дії. / Матеріали Міжнародної наукової конференції “Математичні проблеми технічної механіки–2009. Дніпродзержинськ –Дніпропетровськ (20-23 квітня 2009 р.). – С. 7-9.
Мусій Р. С.,Шиндер К.В. Осесиметрична задача термомеханіки для довго-го порожнистого електро-провідного циліндра за нестаціонарної електромагнітної дії / Матеріали Міжнародної наукової конференції “Математичні проблеми технічної механіки–2009. Дніпродзержинськ –Дніпропетровськ (20-23 квітня 2009 р.). – С.27-29
Гачкевич О.Р.,Мусій Р. С.,Стасюк Г.Б. Зв’язана задача термоме-ханіки для електропровід-ного шару за однорідної імпульсної електромагніт-ної дії / Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 45, №4, 2009.- С.60-66
Мусій Р. С.,Гошко Л.В.,Шиндер К.В. Нагрев электропроводного бруса прямоугольного сечения при воздействии электромагнитного импульса / Вестник Херсонского национального техничес-кого университета . Вып. 2 (35).- Херсон: ХНТУ, 2009.- С. 306-311.
Гачкевич О.Р.,Мусій Р. С.,Стасюк Г.Б. Плоска зв’язана динамічна задача термомеханіки для електропровідного шару з плоскопаралельни-ми границями за нестаціо-нарної неоднорідної електромагнітної дії / Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Фізико-математичні науки».-2009.- Т. 45, №4.- С. 87-93.
Мусій Р. С.,Стасюк Г.Б. Плоско-деформівний стан електропровідного шару з плоско паралельними межами за дії локального електромагнітного імпульсу / Прикл. проблеми мех. і мат. – 2009. – Вип. 47. – С. 176–182.
Мусій Р. С., Термонапружений стан електропровідної суцільної кулі за дії електроманітного імпульса / Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 45, №6, 2009.- С.50-62
Гачкевич О.Р.,Мусій Р. С. Несуча здатність електро-провідних елементів кано-нічної форми за дії електромагнітних імпульсів / Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 46, №4, 2010.- С.92-97
Мусій Р. С., Напружений стан електропровідої кулі за електромагнетної дії з імпульсним модуляційним сигналом / Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 46, №6, 2010.- С.76-81
Гачкевич О.,Мусій Р. С.,Тарлакоський Д.,Шимчак Й. Прогнозування несучої здатності електропровідних елементів конструкцій за імпульсних електромагнітних дій / Імпульсні процеси у механіці суцільних середовищ: Матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. (15-19 серпня 2011). – Миколаїв, 2011 – С. 212–215.
Гачкевич О.,Мусій Р. С.,Тарлаковський Д.,Шимчак Й. Методика исследования влияния импульсных электромагнитных полей с модуляцией амплитуды на свойства изделий из электропроводных материалов / Міжнар. наук. конф. «Математичні пробле ми технічної механіки – 2011». Матеріали конференції. Т.2. – Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ. 13–15.04.2011р. – С. 119–121.
Бурак Я., Мусій Р. С.,Тарлаковський Д., Шимчак Й. Методика розв`язування початково-крайових задач термомеханіки електропровідних тіл канонічної форми / Міжнар. математична конф. ім. В. Я. Скоробагатька ( 19-23 вересня 2011, Дрогобич). Тези доповідей – С. 26.
Гачкевич О., Мусій Р. С.,Тарлаковський Д., Турій О., Шимчак Й. Термомеханічні процеси в електропровідних тілах за дії імпульсних електромагнітних полів з модуляцією амплітуди / Нестаціонарні процеси деформування елементів конструкцій, зумовлені дією полів різної фізичної природи / Під заг. ред. В.Д. Кубенка, Р.М. Кушніра, Д.В. Тарлаковського. – Львів: Ін-т Прикл. проблем механіки і математики ім.. Я.С. Підстригала НАН України, 2012. – С. 43-47.
Мусій Р. С.,Терлецький Р., Івасько Р. Математичне моделювання і дослідження термомеханічних процесів в електропровідних тілах за імпульсних та квазіусталених навантажень / Там же. – С. 116-120.
Гачкевич О., Мусій Р. С.,Тарлаковський Д., Турій О., Шимчак Й. Математичні моделі термомеханіки електропровідних тіл за дії імпульсних електромагнітних полів харатерних типів / VII International Conference Porous materials. Theory and Experiment (Interpor’12) & Symposium “|Mathematical Modelling and Optimization in Mechanics” (devoted to the memory of prof. Y.Y.Burak). – Lviv-Briukhovychi. September 18-21, 2012. – P.57-58.
Мусій Р. С.,Мельник Н., Вестяк В., Шимчак Й. Несуча здатність біметалевих пластин і циліндрів за імпульсних електромагнітних дій / Там же. – С. 79-80.
Мусій Р. С., Напружений стан порожнистої електропровідної кулі за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди / Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 49, №2, 2013.- С.97-104.
Мусій Р. С.,Мельник Н.Б. Моделювання і дослідження термомеханічних процесів в електропровідних тілах за дії імпульсних електромагнітних полів з модуляцією амплітуди / «Комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем та технологій»: збірник праць (тези доповідей) ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Львів, 30.05-1.06.2013 р. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 79-81.
Мусій Р. С.,Мельник Н.Б., Терлецкий Р.Ф., Шимчак И. Термонапряженное состояние и несущая способность биметаллических цилиндров при импульсных электромагнитных воздействиях / Теоретическая и прикладная механика. - 2013. - № 6 (52). - С. 89-98.
Мусій Р. С.,Мельник Н.Б., Шимчак Й. Термонапряженное состояние и несущая способность биметаллических цилиндров при импульсных электромагнитных воздействиях / Актуальні проблеми механіки деформівного твердого тіла: Праці VII Міжнар. наук. конф. (п. Мелекіно, 11-14 червня 2013 р.). – Т. 2. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – С. 75-79.
Гачкевич О.Р., Мусій Р. С.,Мельник Н.Б., Шимчак Й. Прогнозування несучої здатності биметалевих циліндрів за імпульсних електромагнітних дій / Математичні проблеми технічної механіки – 2013. – Матеріали міжнародної наукової конференції. – Дніпродзержинськ, (15-18 квітня 2013). – Ч. 2 . - С. 4-6.
Гачкевич А.Р., Мусій Р. С.,Стасюк Г.Б., Шимчак И.И. Методика описания с учетом влияния термоупругого рассеивания энергии физико-механических свойств электропроводного слоя при воздействии импульсных электромагнитных полей / Импульсные процессы в механике сплошных сред. – Материалы X Международной научной конференции (19-22 августа 2013 г.) – Николаев, 2013. – С. 60-63.
Hachkevych O., Musij R.Stasiuk H., Szymczak J., Tarlakovskii D. Modelowanie w połączeniu cieplnych i mecha-nicznych właściwości warstwy przewodzącej elektryczność przy jednorodnym niestacjonarnym elektromagnetycznym oddziaływaniu technolo-gicznym / Międzynarodowe seminarium naukowe. Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2013 Politechnika opolska. – Opole 2013. Streszczenia referatow. S. 41-42
Humenchuk O., Musij R., Stasiuk H., Szymczak J., Terletskii R. Do opisu cieplnych i mechanicznych właściwości warstwy przewodzącej elektryczność przy jednorodnym oddziaływaniu charakterystycznych dla procesów wytwórczych typów impulsowych pól elektromagnetycznych z modulacją amplitudy / Międzynarodowe seminarium naukowe. Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2013 Politechnika opolska. – Opole 2013. Streszczenia referatow. S. 43
Hachkevych O., Musij R., Humenchuk O, Stanik-Besler A., Stasiuk H. Do optymalizacji cieplnych i mechanicznych właściwości warstwy przewodzącej elektryczność przy oddziaływaniu elektromagnetycznym w przebiegu opisywanym sinusoidą tłumioną / Międzynarodowe seminarium naukowe. Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2013 Politechnika opolska. – Opole 2013. Streszczenia referatow. S. 44-45
Musij R., Chornyi B., Ivas’ko R., Stasiuk H., Szymczak J. Cieplne i mechaniczne właściwości warstwy prze-wodzącej elektryczność przy oddziaływaniu jednostkowego niemodulowanego impulsu elektro-magnetycznego / Międzynarodowe seminarium naukowe. Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2013 Politechnika opolska. – Opole 2013. Streszczenia referatow. S. 46
Р. Мусій,Г. Стасюк, Ю. Шимчак Математичне моделювання термомеханічної поведінки електропровідного шару за неоднорідної нестаціонарної електромагнітної дії / Mathematical Problems of Mechanics of Nonhomogeneous Structures. – Lviv, 2014. Під заг. редакцією І. О. Луковського, Г. С. Кіта, Р. М. Кушніра – Львів, Інститут прикл. проблем механіки і математики ім.. Я. С. Підстригача – C. 75-78
Р. Мусій,Г. Стасюк, Д. Тарлаковський Моделювання та дослідження термонапруженого стану електропровідного шару за дії гармонічного за поперечною координатою електромагнітного поля в режимі з імпульсним модулів ним сигналом / Mathematical Problems of Mechanics of Nonhomogeneous Structures. – Lviv, 2014. Під заг. редакцією І. О. Луковського, Г. С. Кіта, Р. М. Кушніра – Львів, Інститут прикл. проблем механіки і математики ім.. Я. С. Підстригача – C. 73-75
Мусій Р. С. Термонапружений стан електропровідних циліндрів за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулів ним сигналом / Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – № 4. – С. 25-33
O. Hachkevych, R. Musij, H. Stasiuk, J. Szymczak, D. Tarlakovskii Problemy termomechaniki ciał przewodzących elektryczność przy impulsowych oddziaływaniach elektromagnetycznych / Międzynarodowe seminarium naukowe“Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2014”. Opole,15 - 16 grudnia 2014 . Streszczenia.–S. 40–41
R. Musij, A. Stanik-Besler, H. Stasiuk, D. Tarlakovskii, R. Terleckii Metodyka rozwiazywania płaskiego dynamicznego zagadnienia termomechaniki dla warstwy przewodzącej elektryczność przy niejednorodnym niestacjonarnym elektromagnetycznym odziaływaniu / Międzynarodowe seminarium naukowe“Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2014”. Opole,15 - 16 grudnia 2014 . Streszczenia.–S. 42–43
R. Musij, M. Sołodyak, H. Stasiuk, J. Szymczak, R. Terleckii Zagadnienia termomechaniki okreslające właściwości cieplne i mechaniczne warstwy przewodzącej elektryczność przy oddziaływaniu impulsowego pola elektromagnetycznego o modulacji amplitudy i okresowym rozkładzie względem poprzecznej współrzędnej / Międzynarodowe seminarium naukowe“Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2014”. Opole,15 - 16 grudnia 2014 . Streszczenia.–S. 44–45
Прокіп В.М. Про один клас унітальних дільників многочленних матриць // Тези доп. Міжнар. Семінару “Геометрія в Одесі-2005. Диф.геометрія та її застосування”.Одеса, 23–29 травня 2005р. С.85–87.
Prokip V. On common divisors of matrices over a principal ideal domain. // 5th International Algebraic Conference in Ukraine. Abstracts. July 20–27, 2005. Odessa. P. 159 – 160.
Prokip V. On similarity of matrices over commutative rings // Linear Algebra and its Applications. 2005, V.399, P. 255–233.
Прокіп В.М. Про спільні дільники матриць над факторіальними областями // Мат. методи і фіз.-мех. поля . 2005. Т.48, № 4. – С.14–21.
Прокіп В.М. Про дільники трикутних многочленних матриць // ХI Міжнар. Наук. конфер. імені акад М. Кравчука , Київ, травень 2006. – С.562.
Прокіп В.М. О LU-факторизации многочленных матриц // Тези доповідей Міжнар. Семінару “Геометрія в Одесі-2006. Диф.геометрія та її застосування”.Одеса, 22–27 травня 2006р. С.139–140.
Прокіп В.М. Про подібність та еквівалентність блочно-діагональних та блочно-трикутних матриць. // VII Міжнародна наукова конференція “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”. Львів. 20-23 вересня 2006.С.227–229.
Prokip V. On similarity of a matrix and its transpose // International Conference on Radicals. ICOR-2006. Kyiv, Ukraine, July 30—August 5, 2006. Abstracts, P. 55.
Прокип В.М. О взаимной простоте матриц над областью главных идеалов// 5-я научная конференция «Ломоносовские чтения».МГУ, 2006. С.160.
Прокіп В.М. Про матриці над областю головних ідеалів, які володіють властивістю мультиплікативності форм Сміта //Шоста Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Київ,15-17 травня 1997 р. Матеріали конференції /Національний технічний університет України , Київ, 1997. − с. 276. 
Prokip V.M. On a theorem of Feinstein and Bar-Ness. Тезисы докладов II Между-нар. Семинара «Симметрии: теоретический и методический аспекты». Астрахань, 2007. С.97–98.
Prokip V.M. Reduction of matrices over a domain of principal ideals to the Smith normal forms by means of the same one-sided transformations // II International Conference on matrix methods and operator equations. Abstracts. Moscow, July 23–27, 2007. P.67-68.
Prokip V.M. About the uniqueness solution of the matrix polynomial equation EMBED Equation.3. Abstract of 6-th International Algebraic Conference in Ukraine. 20007. Kamyanets-Podilsky, July 1-7, 2007. Abstracts. – Kamyanets-Podilsky, 2007. –P.  158-159.
Прокіп В.М. Про діагоналізованість матриць над областю головних ідеалів // Тези доповідей “Геометрія в Одесі”. Одеса, 2008. С.61-62.
Прокіп В.М. Про діагоналізованість матриць з мінімальним квадратичним многочленом // Сучасні проблеми механіки та математики, т. 3, Львів: Інститут ППММ iм. Я.С. Пiдстригача НАН України, 2008, С. 200-201.
Prokip V.M. About the Uniqueness Solution of the Matrix Polynomial Equation
A(λ)X(λ)-Y (λ)B(λ)= C(λ) // Lobachevskii Journal of Mathematics, 2008, Vol. 29,
No. 3, pp. 186–191.
Прокіп В.М. Про трикутні унікальні дільники многочленних матриць над факторіальною область // Збірник праць Інституту математики НАН України,
2009, T.6, № 2 . С. 35-46.
Prokip V. M. On semiskalar equivalence of polynomial matrices over a field // Abstract of 7-th International Algebraic Conference in Ukraine. 20009. Abstract of talks, Kharkiv, 2009. – p.111-112.
Прокіп В.М. Про спільні дільники многочленних матриць. Список праць Українського математичного конгресу. Київ, 2009. http://www.imath.kiev.ua/~congress2009/Abstracts/Prokip.pdf
Prokip V.M. Semiscalar equivalence of polynomial matrices over a field // Тезисы докладов Междунарю конфю «Геометрия в Астрахани –2009», Астрахань, 2009.– С.40.
Prokip V.M. Reduction of matrices over a domain of principal ideals to the Smith normal forms by means of the same one-sided transformations // Matrix methods: Theory, algorithms, applications. World Scientific Publishing. 2010, pp.166–174.
Прокіп В.М. Про діагоналізованість матриць над областю головних ідеалів з мінімальним многочленом m(x)=(x-α)(x-β) // Укр. матем. бюлетень. 2010.
10 ст. 212–219.
Прокіп В.М. Про триангуляризацію матриць над областю головних ідеалів з мінімальним квадратичним многочленом // Праці міжнародного геометричного центру. 2010. Т.3, № 3. С. 34–39.
Прокіп В.М. Про аналог теореми Санова // ХIII Міжнар. Наук. конфер. імені акад. М. Кравчука , Київ, травень 2010. – С. 228 .
Прокіп В.М. Канонічна форма відносно напівскалярної еквівалентності матричної в’язки з не виродженою першою матрицею // Укр. мат. журн. 2011, Т.63, № 8. – С.1147 – 1152.
Prokip V.M. About the normal form of linear matrix pencils // III International Conference on matrix methods and operator equations. Abstracts. Moscow, June 22–25, 2011. P.39.
Прокіп В.М. Про мінімальний многочлен матриць над областю головних ідеалів // Тези доповідей “Геометрія в Одесі”. Одеса, 2011. С.38.
On semiskalar equivalence of polynomial matrices over a field // Abstract of 8-th International Algebraic Conference in Ukraine. Abstract of talks, Lugansk, 2011. – p.177.
Прокіп В.М. Діагоналізовність матриць над областю головних ідеалів // Укр. мат. журн., 2012. – 64, №2. – С. 283 – 288.
Прокіп В.М. Про нормальну форму відносно напівскалярної еквівалент-ності многочленних матриць над полем // Мат. методи і фіз.-мех. поля . 2012. Т.55, № 3. – С.21–26.
Прокіп В.М. Про структуру НСД матриць над областю головних ідеалів. // Book of abstracts of the International Mathematical Conference on occasion to the 70th year anniversary of Prof. Vladimir Kirichenko. Mykolayiv: Mykolayiv Sukhomlynsky National University, 2012. – C.145–146.
Volodymyr Prokip. Normal form with respect to similarity of a matrix with minimal polynomial m(λ)=(λ–α)(λ–β),(α≠β) // Book of abstracts of the Interna-tional Conference on Algebra dedicated to 100th anniversary of S.M. Chernikov. August 20–26, 2012. Dragomanov National Pedagogical University, Kyiv, Ukraine. – P. 121.
Prokip V.M. Note on the Hermite normal form // Book of abstracts of the International Conference dedicated to the 120th anniversary of Stefan Banach. 17 – 21 September 2012. Lviv, Ukraine. – P.262.
Прокіп В.М. Про розв’язки лінійних матричних рівнянь із заданим характеристичним многочленом // PSC–IMFS–10 (10-та Відкрита наукова конференція ІМФН), 17–18 травня 2012 року, Львів, Україна, 1 ст. A45.
Прокіп В.М. Про розв’язність лінійних матричних рівнянь рівнянь // Матеріали доповідей Всеукр. наук. конфер. “Сучасні проблеми матема-тичного моделювання та обчислювальних методів”. Рівне , 2013. С.126.
Прокіп В.М. Нормальна форма відносно напівскалярної еквівалентності многочленних матриць над полем // Сучасні проблеми механіки та математики, т. 3, Львів: Інститут ППММ iм. Я.С. Пiдстригача НАН України, 2013, С. 197–199.
Прокіп В.М. Про розв’язність лінійних матричних рівнянь рівнянь над областю головних ідеалів // Тези доповідей “Геометрія в Одесі”. Одеса, 2013. С. .
Prokip V. Normal form with respect to similarity of involutory matrices over a principal ideal domain // 9th International Algebraic Conference in Ukraine. Abstracts. Jule 8–13, 2013. Lviv. P. 149.
Прокіп В.М. Про розв’язність системи лінійних рівнянь над областю головних ідеалів // Укр. мат. журн. – 2014. – 66, №5. – С. 566 – 570.
Прокіп В.М. Про розв’язність матричного рівняння AXB=C над областю головних ідеалів // Тези доповідей міжнар. конф. “Геометрія в Одесі”. Одеса, 2014. С.17.
Prokip V. Normal form matrices over a principal ideal domain // International Algebraic Conference in Ukraine. Abstracts. Jule 7–12, 2014. Kyiv. P.
Прокiп В. М. Про розв'язки матричного рiвняння XA0 = A1 iз заданими
характеристичними многочленами // Праці міжнародного геометричного центру Том 7, № 4, (2014), C. 33–43.
Volodymyr M. Prokip. Simultaneous Triangularization of a Pair of Matrices over a Principal Ideal Domain with Quadratic Minimal Polynomials // Advances in Linear Algebra Research. 2015.Novapublisher, New York. P.287–297.
Прокіп В.М. Триангуляризація пари матриць над областю головних ідеалів з мінімальними квадратичними многочленами //Мат. методи і фіз.-мех. поля. 2015. Т.58, № 1. – С.42–46.
Volodymyr Prokip. Solutions of a linear matrix equation XA0 = A1 with prescribed characteristic polynomials // Oblicza Algebry. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, Poland (May 29 – 30, 2015 r.) – С.33.
Prokip V.M. Solutions of the matrix equation XA0 = A1 over domains of principal ideals with prescribed characteristic polynomials // X Мiжнародна алгебраїчна конференцiя в Українi присвячена 70-рiччю Ю. А. Дрозда. 20 – 27 серпня 2015 р., Одеса, Україна. Тези доповiдей. – C.91.
Volodymyr Prokip. On common eigenvectors of two matrices over a principal ideal domain // Міжнар. матем. конф. ім.  В. Я. Скоробогатька, 25 – 28 серпня 2015 р., Дрогобич, Україна. Тези допов. – С. 129.
Прокіп В.М. Про структуру симетричних розв’язків матричного рівняння
АХ=В // Тези доповідей міжнар. Конфер. “Геометрія і топологія в Одесі-
2016”. Одеса, 2-8 червня 2016. С. 51.
Прокіп В.М. Про структуру симетричних розв’язків матричного рівняння АХ=В над довільним полем // Праці міжнародного геометричного центру Том 9, № 1, (2016), C. 31–37.
Прокіп В.М. Про симетричні розв’язки лінійних матричних рівнянь над областю головних ідеалів // Дванадцята Вiдкрита наукова конференцiя Iнституту прикладної математики та фундаментальних наук (IМФН). Збiрник матерiалiв конференцiї 2–3 червня 2016 року (Львiв, Україна). С.41–42.
Прокіп В.М. Про один клас унітальних дільників многочленних матриць // Тези доп. Міжнар. Семінару “Геометрія в Одесі-2005. Диф.геометрія та її застосування”.Одеса, 23–29 травня 2005р. С.85–87.
Prokip V. On common divisors of matrices over a principal ideal domain. // 5th International Algebraic Conference in Ukraine. Abstracts. July 20–27, 2005. Odessa. P. 159 – 160.
Prokip V. On similarity of matrices over commutative rings // Linear Algebra and its Applications. 2005, V.399, P. 255–233.
Прокіп В.М. Про спільні дільники матриць над факторіальними областями // Мат. методи і фіз.-мех. поля . 2005. Т.48, № 4. – С.14–21.
Прокіп В.М. Про дільники трикутних многочленних матриць // ХI Міжнар. Наук. конфер. імені акад М. Кравчука , Київ, травень 2006. – С.562.
Прокіп В.М. О LU-факторизации многочленных матриц // Тези доповідей Міжнар. Семінару “Геометрія в Одесі-2006. Диф.геометрія та її застосування”.Одеса, 22–27 травня 2006р. С.139–140.
Прокіп В.М. Про подібність та еквівалентність блочно-діагональних та блочно-трикутних матриць. // VII Міжнародна наукова конференція “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”. Львів. 20-23 вересня 2006.С.227–229.
Prokip V. On similarity of a matrix and its transpose // International Conference on Radicals. ICOR-2006. Kyiv, Ukraine, July 30—August 5, 2006. Abstracts, P. 55.
Прокип В.М. О взаимной простоте матриц над областью главных идеалов// 5-я научная конференция «Ломоносовские чтения».МГУ, 2006. С.160.
Прокіп В.М. Про матриці над областю головних ідеалів, які володіють властивістю мультиплікативності форм Сміта //Шоста Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Київ,15-17 травня 1997 р. Матеріали конференції /Національний технічний університет України , Київ, 1997. − с. 276. 
Prokip V.M. On a theorem of Feinstein and Bar-Ness. Тезисы докладов II Между-нар. Семинара «Симметрии: теоретический и методический аспекты». Астрахань, 2007. С.97–98.
Prokip V.M. Reduction of matrices over a domain of principal ideals to the Smith normal forms by means of the same one-sided transformations // II International Conference on matrix methods and operator equations. Abstracts. Moscow, July 23–27, 2007. P.67-68.
Prokip V.M. About the uniqueness solution of the matrix polynomial equation EMBED Equation.3. Abstract of 6-th International Algebraic Conference in Ukraine. 20007. Kamyanets-Podilsky, July 1-7, 2007. Abstracts. – Kamyanets-Podilsky, 2007. –P.  158-159.
Прокіп В.М. Про діагоналізованість матриць над областю головних ідеалів // Тези доповідей “Геометрія в Одесі”. Одеса, 2008. С.61-62.
Прокіп В.М. Про діагоналізованість матриць з мінімальним квадратичним многочленом // Сучасні проблеми механіки та математики, т. 3, Львів: Інститут ППММ iм. Я.С. Пiдстригача НАН України, 2008, С. 200-201.
Prokip V.M. About the Uniqueness Solution of the Matrix Polynomial Equation
A(λ)X(λ)-Y (λ)B(λ)= C(λ) // Lobachevskii Journal of Mathematics, 2008, Vol. 29,
No. 3, pp. 186–191.
Прокіп В.М. Про трикутні унікальні дільники многочленних матриць над факторіальною область // Збірник праць Інституту математики НАН України,
2009, T.6, № 2 . С. 35-46.
Prokip V. M. On semiskalar equivalence of polynomial matrices over a field // Abstract of 7-th International Algebraic Conference in Ukraine. 20009. Abstract of talks, Kharkiv, 2009. – p.111-112.
Прокіп В.М. Про спільні дільники многочленних матриць. Список праць Українського математичного конгресу. Київ, 2009. http://www.imath.kiev.ua/~congress2009/Abstracts/Prokip.pdf
Prokip V.M. Semiscalar equivalence of polynomial matrices over a field // Тезисы докладов Междунарю конфю «Геометрия в Астрахани –2009», Астрахань, 2009.– С.40.
Prokip V.M. Reduction of matrices over a domain of principal ideals to the Smith normal forms by means of the same one-sided transformations // Matrix methods: Theory, algorithms, applications. World Scientific Publishing. 2010, pp.166–174.
Прокіп В.М. Про діагоналізованість матриць над областю головних ідеалів з мінімальним многочленом m(x)=(x-α)(x-β) // Укр. матем. бюлетень. 2010.
10 ст. 212–219.
Прокіп В.М. Про триангуляризацію матриць над областю головних ідеалів з мінімальним квадратичним многочленом // Праці міжнародного геометричного центру. 2010. Т.3, № 3. С. 34–39.
Прокіп В.М. Про аналог теореми Санова // ХIII Міжнар. Наук. конфер. імені акад. М. Кравчука , Київ, травень 2010. – С. 228 .
Прокіп В.М. Канонічна форма відносно напівскалярної еквівалентності матричної в’язки з не виродженою першою матрицею // Укр. мат. журн. 2011, Т.63, № 8. – С.1147 – 1152.
Prokip V.M. About the normal form of linear matrix pencils // III International Conference on matrix methods and operator equations. Abstracts. Moscow, June 22–25, 2011. P.39.
Прокіп В.М. Про мінімальний многочлен матриць над областю головних ідеалів // Тези доповідей “Геометрія в Одесі”. Одеса, 2011. С.38.
On semiskalar equivalence of polynomial matrices over a field // Abstract of 8-th International Algebraic Conference in Ukraine. Abstract of talks, Lugansk, 2011. – p.177.
Прокіп В.М. Діагоналізовність матриць над областю головних ідеалів // Укр. мат. журн., 2012. – 64, №2. – С. 283 – 288.
Прокіп В.М. Про нормальну форму відносно напівскалярної еквівалент-ності многочленних матриць над полем // Мат. методи і фіз.-мех. поля . 2012. Т.55, № 3. – С.21–26.
Прокіп В.М. Про структуру НСД матриць над областю головних ідеалів. // Book of abstracts of the International Mathematical Conference on occasion to the 70th year anniversary of Prof. Vladimir Kirichenko. Mykolayiv: Mykolayiv Sukhomlynsky National University, 2012. – C.145–146.
Volodymyr Prokip. Normal form with respect to similarity of a matrix with minimal polynomial m(λ)=(λ–α)(λ–β),(α≠β) // Book of abstracts of the Interna-tional Conference on Algebra dedicated to 100th anniversary of S.M. Chernikov. August 20–26, 2012. Dragomanov National Pedagogical University, Kyiv, Ukraine. – P. 121.
Prokip V.M. Note on the Hermite normal form // Book of abstracts of the International Conference dedicated to the 120th anniversary of Stefan Banach. 17 – 21 September 2012. Lviv, Ukraine. – P.262.
Прокіп В.М. Про розв’язки лінійних матричних рівнянь із заданим характеристичним многочленом // PSC–IMFS–10 (10-та Відкрита наукова конференція ІМФН), 17–18 травня 2012 року, Львів, Україна, 1 ст. A45.
Прокіп В.М. Про розв’язність лінійних матричних рівнянь рівнянь // Матеріали доповідей Всеукр. наук. конфер. “Сучасні проблеми матема-тичного моделювання та обчислювальних методів”. Рівне , 2013. С.126.
Прокіп В.М. Нормальна форма відносно напівскалярної еквівалентності многочленних матриць над полем // Сучасні проблеми механіки та математики, т. 3, Львів: Інститут ППММ iм. Я.С. Пiдстригача НАН України, 2013, С. 197–199.
Прокіп В.М. Про розв’язність лінійних матричних рівнянь рівнянь над областю головних ідеалів // Тези доповідей “Геометрія в Одесі”. Одеса, 2013. С. .
Prokip V. Normal form with respect to similarity of involutory matrices over a principal ideal domain // 9th International Algebraic Conference in Ukraine. Abstracts. Jule 8–13, 2013. Lviv. P. 149.
Прокіп В.М. Про розв’язність системи лінійних рівнянь над областю головних ідеалів // Укр. мат. журн. – 2014. – 66, №5. – С. 566 – 570.
Прокіп В.М. Про розв’язність матричного рівняння AXB=C над областю головних ідеалів // Тези доповідей міжнар. конф. “Геометрія в Одесі”. Одеса, 2014. С.17.
Prokip V. Normal form matrices over a principal ideal domain // International Algebraic Conference in Ukraine. Abstracts. Jule 7–12, 2014. Kyiv. P.
Прокiп В. М. Про розв'язки матричного рiвняння XA0 = A1 iз заданими
характеристичними многочленами // Праці міжнародного геометричного центру Том 7, № 4, (2014), C. 33–43.
Volodymyr M. Prokip. Simultaneous Triangularization of a Pair of Matrices over a Principal Ideal Domain with Quadratic Minimal Polynomials // Advances in Linear Algebra Research. 2015.Novapublisher, New York. P.287–297.
Прокіп В.М. Триангуляризація пари матриць над областю головних ідеалів з мінімальними квадратичними многочленами //Мат. методи і фіз.-мех. поля. 2015. Т.58, № 1. – С.42–46.
Volodymyr Prokip. Solutions of a linear matrix equation XA0 = A1 with prescribed characteristic polynomials // Oblicza Algebry. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, Poland (May 29 – 30, 2015 r.) – С.33.
Prokip V.M. Solutions of the matrix equation XA0 = A1 over domains of principal ideals with prescribed characteristic polynomials // X Мiжнародна алгебраїчна конференцiя в Українi присвячена 70-рiччю Ю. А. Дрозда. 20 – 27 серпня 2015 р., Одеса, Україна. Тези доповiдей. – C.91.
Volodymyr Prokip. On common eigenvectors of two matrices over a principal ideal domain // Міжнар. матем. конф. ім.  В. Я. Скоробогатька, 25 – 28 серпня 2015 р., Дрогобич, Україна. Тези допов. – С. 129.
Прокіп В.М. Про структуру симетричних розв’язків матричного рівняння
АХ=В // Тези доповідей міжнар. Конфер. “Геометрія і топологія в Одесі-
2016”. Одеса, 2-8 червня 2016. С. 51.
Прокіп В.М. Про структуру симетричних розв’язків матричного рівняння АХ=В над довільним полем // Праці міжнародного геометричного центру Том 9, № 1, (2016), C. 31–37.
Прокіп В.М. Про симетричні розв’язки лінійних матричних рівнянь над областю головних ідеалів // Дванадцята Вiдкрита наукова конференцiя Iнституту прикладної математики та фундаментальних наук (IМФН). Збiрник матерiалiв конференцiї 2–3 червня 2016 року (Львiв, Україна). С.41–42.

Oliynyk Iryna Treating the problem of diagnostics of oncological postoperative condition by the method of chemiluminescence//18th International Conference on Medical Physics, April 17-20, 2014 Porto Alegre- RS- Brazil.- P. 176.
Iryna Ya. Oliynyk Diagnosing oral cancer by methods of chemiluminescence.//5 th International congress on cell membranes and Oxidative stress: focus on calcium signaliting and TRP channels. CMOS 2014, Cell membranes and Free Radical Research/ Volume 4, Number 1, 2014, pp. 82-83.
Zenon Yu. Hotra, Iryna Ya. Oliynyk Analysis of the kinetics curves initiated chemiluminescence//World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering in Beijing, China from May 26 to 31, 2014, P 146
Iryna Ya. Oliynyk Investigation kinetics curves of chemiluminescence in the oncology process//Сell membranes and Oxidative stress, 2014, pp. 45-48.
Петрух А. А, Олійник І. Я. Порівняння Холестеринових профілів та пошук взаємозв’язку між рівнями ліпопротеїнів при кардіологічних ураженнях та при впливі на людський організм шкідливих речовин. // Серце і судини. - 2014. - N 5. - С. 64-68
Петрух А. А, Олійник І. Я. Вивчення ліпідного спектру крові для побудови системи діагностики та моніторингу перебігу хвороб серцево-судинної системи.// Український медичний часопис. - 2014. – С. 78-82
Мусій Р.,Мельник Н. Термонапружений стан порожнистої біметалевої кулі за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулів ним сигналом / Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2015. – Вип. 21. – С. 139-149
Мусій Р.С., Мельник Н.Б. Термонапружений стан і несуча здатність порожнистої біметалевої кулі за дії електромагнітного імпульсу / Вісник Київського нац-го ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. Фізико-математичні науки.- Спецвипуск, 2015.- 179-184 с.
Мусій Р.С., Мельник Н.Б.Дрогомирецька Х.Т. Термонапружений стан електропровідного циліндра з тонким електропровідним покриттям за нестаціонарної електромагнітної дії / Вісник Херсонського нац-го техн. ун-ту. №3(58), 2016.- 129-133 с.
Мусій Р.С., Мельник Н. Б. Математична модель термомеханіки кусково-одноріднихелектропровідних тіл за дії імпульсних електромагнітних полів / Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський нац. Ун-т ім.. Івана Огієнка . – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ, 2016. – Вип. 13. – С. 115-126.
Мусій Р.С., Дрогомирецька Х.Т.Сорокатий М.І. Математичне моделювання термомеханічної поведінки електропровідного шару за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди за врахування термопружного розсіювання енергії / Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації. Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції.- Кам’янець-Подільський, 2016.-153-154 с.
Мусій Р.С., Мельник Н.Б. Математичне моделювання термопружних процесів у кусково-однорідних електропровідних тілах та оцінка їх несучої здатності за дії імпульсних електромагнітних полів / Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації. Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції.- Кам’янець-Подільський, 2016.-155-156 с.
Мусій Р.С., Мельник Н.Б.Шимчак Й. Термонапружений стан електропровідної пластини з тонким електропровідним покриттям за дії електромагнітного імпульсу / Математичні проблеми технічної механіки. – 2016. Матеріали Міжнародної наукової конференції, том 1.- С. 10.
Мусій Р.С., Дрогомирецька Х.Т.Орищин О.Г.Торський А.Р. Математичне моделювання термомеханічної поведінки електропровідного порожнистого циліндра за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди за врахування термопружного розсіювання енергії / Математичні проблеми технічної механіки. – 2016. Матеріали Міжнародної наукової конференції, том 1.- С. 11.
Мусій Р.С., Мельник Н.Б Термонапружений стан біметалевого шару за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулівном сигналом / Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 23. – С. 119-132
Гачкевич О., Мусій Р., Шимчак Ю. До математичного моделювання і розробки методів термомеханіки електропровідних тіл за дії імпульсних електромагнітних полів / Сучасні проблеми термомеханіки: збірник наукових праць / за заг. ред.Р.М. Кушніра [Електронний ресурс] / / Інститут прикладних проблеммеханіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2016. – С.75-78Режим доступу: www.iapmm.lviv.ua / MPT2016.
Мусій Р., Мельник Н., Волощук О. Термонапружений стан і несуча здатність електропровідних пластин з тонким електропровідним покриттям за дії імпульсних електромагнітних полів / Сучасні проблеми термомеханіки: збірник наукових праць / за заг. ред.Р.М. Кушніра [Електронний ресурс] / / Інститут прикладних проблеммеханіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2016. – С. 103-105Режим доступу: www.iapmm.lviv.ua / MPT2016.

.
5. Методичні матеріали
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вища математика» для студентів І курсу фармацевтичного факультету (диференціальні рівняння) Львів. – 2014 р.
Укладачі: докт. фіз.-мат. наук, проф. Мусій Р. С.
канд. фіз. -мат. наук, с. н. с. Прокіп В. М.
асист.  Сайчук М. Т.
Методичні рекомендації до вивчення курсу «Інформаційні технології у фармації» для студентів фармацевтичного факультету. Львів. – 2014 р.
Укладачі:канд. фіз. -мат. наук, с. н. с. Прокіп В. М.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Медична і біологічна фізика» для студентів І курсу стоматологічного факультету. Львів. – 2013 р.
Укладачі: асист., канд .фіз.-мат. наук Колос М. Н.
докт. фіз.-мат. наук, проф. Мусій Р. С.
Навчально-методичний посібник «Математична обробка медико-біологічних даних» з курсу медична та біологічна фізика. Львів. – 2016 р.
Укладачі: канд .фіз.-мат. наук Олійник І. Я.
докт. фіз.-мат. наук, проф. Мусій Р. С.
Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Медична і біологічна фізика» для студентів І курсу медичного факультету. Львів. – 2015 р.
Частина 2
Укладачі: докт. фіз. -мат. наук, доцент Кондрат В. Ф.
асист. Сайчук М. Т.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Медична інформатика» для студентів ІІ курсу стоматологічного і медичного факультетів. Львів. – 2013 р.
Укладачі: асист. Мельничук Л. Л.
докт. фіз.-мат. наук, проф. Мусій Р. С.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Медична і біологічна фізика» для студентів І курсу медичного факультету, Модуль 3. Львів. – 2015 р.
Укладачі: докт. фіз. -мат. наук, доцент Кондрат В. Ф.
асист. Сайчук М. Т.
Біомеханіка. Методичні вказівки до практичних занять з «Медичної та біологічної фізики» для студентів І курсу стоматологічного факультету. Львів. – 2006 р.
Укладачі: канд. фіз. -мат. наук, доцент Гальчинський О. В.
Методичні рекомендації з предмету «Вища математика» на тему: «Диференціальне числення функцій однієї змінної», лекції для студентів І курсу фармацевтичного факультету Львів. – 2009 р.
Укладачі: канд. фіз. -мат. наук, с. н. с. Прокіп В. М.
канд. фіз. -мат. наук Гальчинський О. В.
Методичні вказівки до занять з предмету «Вища математика» для студентів І курсу фармацевтичного факультету. Львів. – 2010 р.
Укладачі: канд. фіз. -мат. наук, с. н. с. Прокіп В. М.
Медична та біологічна фізика. Лекції для студентів І курсу стоматологічного факультету. Львів. – 2009 р.
Укладачі: докт. фіз.-мат. наук, проф. Лукіянець Б. А
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вища математика» для студентів І курсу фармацевтичного факультету, Львів. – 2014 р.
Теорія ймовірностей та математична статистика.
Укладачі: канд. фіз. -мат. наук, с. н. с. Прокіп В. М.
Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять з біофізики. Для студентів І курсу фармацевтичного факультету, І семестр. Львів. – 2014 р.
Укладачі: докт. фіз. -мат. наук, доцент Кондрат В. Ф.
Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять з біофізик. Для студентів І курсу фармацевтичного факультету, ІІ семестр. Львів. – 2014 р.
Укладачі: докт. фіз. -мат. наук, доцент Кондрат В. Ф.
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Медична і біологічна фізика» для студентів І курсу медичного факультету. Львів. – 2014 р.
Частина 1. математичне опрацювання медично-біологічних даних.
Укладачі: асист. Позднякова І. В.
докт. фіз.-мат. наук, проф. Мусій Р. С.
асист.  Сайчук М. Т.
Методичні вказівки до занять з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів І курсу фармацевтичного факультету. Львів. – 2015 р.
Укладачі: канд. фіз. -мат. наук, с. н. с. Прокіп В. М
Виховна робота
Кафедра проводить виховну роботу згідно планів її роботи та приймає участь у загальноінститутських заходах

Положення про кафедру біофізики, інформатики та вищої математики ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

 

Новини та оголошеня
Інформація про вжиття заходів упереджувального характеру та порядок дій при виявленні терористичної загрози.
17 квітня 2018 р.
Відбулася 14-та загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
8 квітня 2018 р.
З Великоднем!
15-17 березня 2018 р.
Участь Львівського медичного інституту в Дев'ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu».
19 грудня 2017 р.
Благочинність студентів до дня святого Миколая.
1 грудня 2017 р.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
23–25 листопада 2017 р.
II - й Всеукраїнський тренінговий cемінар: "Ораторське мистецтво: від слів до дій!".
18 листопада 2017 р.
Участь студентів-стоматологів в Форумі Дитячої Усмішки.
24-26 жовтня 2017 р.
Звання Лаурета та Диплом за активну іноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу в Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
17 червня 2017 р.
Пробіг «Здоровий лікар – здорова нація».
18 травня 2017 р.
Всесвітній день вишиванки!
16-18 березня 2017 р.
Львівський медичний інститут отримав Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. Вітаємо!
25-27 жовтня 2016 р.
Участь в Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
8–9 вересня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
11 липня 2016 р.
До уваги абітурієнтів! Приймальна комісія працює з 11 липня 2016 р.
1 травня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
13 квітня 2016 р.
Подяки від ЛОДА за проект «Ангели в білих халатах».
12 квітня 2016 р.
12 квітня 2016 р. XII загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
17-19 березня 2016 р.
Львівський медичний інститут нагороджено Гран-Прі в Рейтинговому виставковому конкурсі...
31 грудня 2015 р.
Вітаємо Вас із Новим роком, З всіма Різдвяними Святами!
18 листопада 2015 р.
Нагороди ЛОДА - працівникам Львівського медичного інституту.
17 листопада 2015 р.
З Міжнародним днем студентів!
20-22 жовтня 2015 р.
Участь у 7-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015».
16 жовтня 2015 р.
Друга Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта – 2015».
14 жовтня 2015 р.
Лекція з гігієни ротової порожнини в НРЦ «Мрія».
10 жовтня 2015 р.
Фестиваль освітніх послуг і ярмарок вакансій – 2015.
20 вересня 2015 р.
Пробіг по шосе на 10 кілометрів - «Львівська десятка - 2015".
19 вересня 2015 р.
З днем фармацевта!
15 вересня 2015 р.
Співпраця з європейськими партнерами.
10 вересня 2015 р.
Всеукраїнську програму профілактики основних стоматологічних захворювань презентовано в ЛМІ.
21 червня 2015 р.
З днем медика!
20 червня 2015 р.
Забіг здоров'я - до Дня медика.
23-25 квітня 2015 р.
Участь 7-ій Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації - в атмосфері професійного спілкування.
23 квітня 2015 р.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності на кращу студентську практичну роботу зі стоматології «Фахівець».
23 квітня 2015 р.
Продовжуємо співпрацю з провідними лікарями України.
12 квітня 2015 р.
Вітаємо з Великоднем!
4 квітня 2015 р.
Допомога учасникам АТО.
4 квітня 2015 р.
День відкритих дверей.
12 -14 березня 2015 р.
Участь у VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015».
14 лютого 2015 р.
Участь в круглому столі на тему "Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров'я в Україні".
9 лютого 2015 р.
Міжнародний день стоматолога.
3 лютого 2015 р.
Участь у Всеукраїнському теоретично-практичному семінарі «Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010