Кафедра медичної біології, мікробіології, гістології
The Department of Biology, Microbiology and Histology

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
The Head of the department

Баїк Оксана Львівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник – автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.
Oksana Baiik, Doctor of Biological Sciences, Senior Research Officer, the author of more than 60 scientific and educational works

Кафедра створена у 2004 році. З 2004 р. до цього часу кафедру очолює Баїк Оксана Львівна.
The department was established in 2004. Since 2004 till now the department is headed by Baik Oksana Lvivna.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Teaching staff of the department:

• 1 доктор медичних наук, професор
1 Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor
• 4 кандидати наук
4 Doctors of Sciences
• 1 асистент
1 Assistant

Баїк Оксана Львівна – завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Oksana Baiik – the head of the department, Doctor of Biological Sciences, Senior Research Officer

Всяка Ірина Володимирівна – кандидат медичних наук, асистент
Iryna Vsiaka – Doctor of Medical Sciences, Assistant

Панкевич Леся Володимирівна – кандидат медичних наук, асистент
Lesia Pankevych – Doctor of Medical Sciences, Assistant

Струбіцька Тамара Володимирівна – кандидат біологічних наук, асистент 
Tamara Strubitska – Doctor of Medical Sciences, Assistant

Шикула Христина Юріївна – асистент
Khrystyna Shykula – Assistant

Ященко Антоніна Михайлівна – доктор медичних наук, професор
Antonina Yashchenko - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), ProfessorНавчально-методична робота

Колектив кафедри працює над розробкою та удосконаленням навчально–методичних матеріалів. Викладачі кафедри підготували нові робочі навчальні програми з усіх навчальних дисциплін відповідно до кредитно-модульної системи.
Особлива увага приділяється самостійній роботі студентів, зокрема, підготовці і захисту тем, винесених на самостійне опрацювання студентами, а також захист студентами рефератів з окремих тем самостійної роботи на семінарах.
Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:
Медична біологія (І курс стоматологічного та І курс медичного факультетів)
Біологія з основами генетики (І курс фармацевтичного факультету)
Гістологія, цитологія та ембріологія (І курс стоматологічного, І-ІІ курс медичного факультетів)
Медична генетика (V курс медичного факультету)
Мікробіологія з основами імунології (ІІ курс фармацевтичного факультету)
Мікробіологія, вірусологія та імунологія (ІІ курс медичного та стоматологічного факультетів, ІІІ курс медичного факультету).

Наукова робота
Основні напрямки наукових досліджень :

• Медична біологія та паразитологія
• Мікробіологія, вірусологія та імунологія
• Гістологія, цитологія та ембріологія людини
• Сучасні методи дослідження генетики людини
Викладачі кафедри проводять науково–дослідну роботу, результати якої висвітлені у одній монографії, 55 наукових статтях та 32 тезах, представлених на 11 міжнародних та 13 українських конференціях.
Велика увага на кафедрі приділяється підготовці і проведенню загальноінститутських студентських наукових конференцій. За час існування Львівського медичного інституту кафедра представила 14 студентських наукових робіт з дисциплін кафедри. Всі студентські наукові роботи відзначені нагородами.
Основні публікації

Навчальні посібники:

• О.Л.Баїк. Медична біологія. Навчальний посібник. - Львів, 2010. – 192 с.
• О.Л.Баїк. Внутрішньовидова мінливість листяних мохів. Актуальні проблеми медицини,фармації та біології. – Львів, 2014. – С.83-98.
• А.М. Ященко, Л.В. Панкевич та ін..Спеціальна гістологія.Навчальний посібник для студентів медичного факультету. - Львів, 2013 – 200 с.
• Ю.О. Павлова. Загальна вірусологія: навчальний посібник: [для студентів вищих навчальних закладів] / С. П. Гудзь, Т. Б. Перетятко, Ю. О. Павлова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 264 с. – (Серія “Біологічні студії”)”.
• Федечко Й.Н в соавторстве. Микробиология, вирусология, иммунология. Под ред. Академика НАН Украины В.П.Широбокова. Для студентов медицинских вузов. Вінниця. „Нова книга” – 2015. – 520 с.
• Х.Ю.Шикула. Мікробіологія, вірусологія та імунологія. – Львів, 2011. – 235 с.
• Х.Ю.Шикула. Атлас з мікробіології. – Львів, 2006. – 173 с.

Наукові праці:

• Щ.Л.Баїк. Вивчення фізіолого-біохімічної мінливості моху Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. Під дією важких металів // Чорноморський ботанічний журнал. – 2013. – Т. 8, №2. – С. 134-141.
• О.Л.Баїк. Морфофізіологічні та біохімічні зміни з гамето фіті моху під дією важких металів // Праці Наукового товариства ім.. Т.Г.Шевченка. Екологічний збірник. – 2014. Т.ХХХIХ. – С. 210-217.
• Басалик О.В., Довгий А.В., Дорощук С.М., Лебяк М.б,, Струбіцька Т.В., Струбіцький І.В. Заявка на винахід. Реєстраційний номер заявки а 201411136. Дата подання 13.10.2014. Назва винаходу: Композиційна суміш „Біоакарицид- R5” для боротьби з ектопаразитами медоносних бджіл
• Kyyak N. Ya., Baik O.L. Role of the bryophyte cover in accumulation of the biogenic elements in technogenic substrate on the territory of sulphur e[traction / wschodne partnerstwo/ - 2014: materially X Miedzynarodowej naukowo-praktycznejkonferencij ( Przemysl, 7-15 wrzesnia 2014 r.) – 2014. Vol. 27. – Ekologia. S. 6-16.
• Dumych T., Lutsyk M., Banski M. Visualization of melanoma tumor with lectin-conjugated rare-earh doped fluoride nanocrystals // Croat. Med. J. 2014, 55:186-194.
• Луцик М.Д., Білий Р.О., Луцик М.М., Стойка Р.С. Заявка на винахід. Реєстраційний номер заявки а 201411136. Дата подання 25.06..2015. Назва винаходу: „Спосіб отримання хітозану гемо статичного
• Панкевич Л.В. Глікополімери клітин та інших структурних компонентів печінки щура в нормі та на тлі експериментального стрептозотоцин-індукованого діабету // Фундаментальна та клінічна медицина 2014. с.50-56
• Фік В.Б., Федечко Й.М., Кривко О.П., Корнійчук О.П. Мікробіологічний стан ротової порожнини інтактного щура // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2(1). – С. 222-227
• Фік В.Б., Федечко Й.М., Кривко О.П., Корнійчук О.П. Мікрофлора ротової порожнини лабораторних щурів при дії антибіотика // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2(1). – С. 222-227
• Ященко А.М., Смолькова О.В., Стус Х.І., Панкевич Л.В. Морфологічні та лектиногістохімічні характеристики міокарда білих нелінійних щурів в нормі і за умов експериментального гіпотиреозу // Світ медицини та біології. – 2015. - С. 26-34.

Виховна робота

На кафедрі проводиться виховна робота серед студентської молоді, зокрема: проведення навчальних екскурсій у медичні заклади з метою підвищення їх кваліфікаційного рівня. Так, в межах навчальних програм проводяться екскурсії для студентів, зокрема, на кафедру інфекційних хвороб ЛНМУ ім. Данила Галицького, в обласну санепідстанцію Львівської залізниці (лабораторія вірусології), у міську інфекційну лікарню, вірусологічне відділення при кафедрі інфекційних хвороб ЛНМУ ім. Данила Галицького.

Основним завданням кафедри є формування у студентів світоглядної та екологічної культури, громадянина України, її патріота, для якого пріоритетом є загальнодержавні цінності, висока фахова підготовка, конкурентоспроможність на ринку праці.

Положення про кафедру медичної біології, мікробіології, гістології ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

 

Новини та оголошеня
Інформація про вжиття заходів упереджувального характеру та порядок дій при виявленні терористичної загрози.
17 квітня 2018 р.
Відбулася 14-та загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
8 квітня 2018 р.
З Великоднем!
15-17 березня 2018 р.
Участь Львівського медичного інституту в Дев'ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu».
19 грудня 2017 р.
Благочинність студентів до дня святого Миколая.
1 грудня 2017 р.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
23–25 листопада 2017 р.
II - й Всеукраїнський тренінговий cемінар: "Ораторське мистецтво: від слів до дій!".
18 листопада 2017 р.
Участь студентів-стоматологів в Форумі Дитячої Усмішки.
24-26 жовтня 2017 р.
Звання Лаурета та Диплом за активну іноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу в Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
17 червня 2017 р.
Пробіг «Здоровий лікар – здорова нація».
18 травня 2017 р.
Всесвітній день вишиванки!
16-18 березня 2017 р.
Львівський медичний інститут отримав Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. Вітаємо!
25-27 жовтня 2016 р.
Участь в Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
8–9 вересня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
11 липня 2016 р.
До уваги абітурієнтів! Приймальна комісія працює з 11 липня 2016 р.
1 травня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
13 квітня 2016 р.
Подяки від ЛОДА за проект «Ангели в білих халатах».
12 квітня 2016 р.
12 квітня 2016 р. XII загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
17-19 березня 2016 р.
Львівський медичний інститут нагороджено Гран-Прі в Рейтинговому виставковому конкурсі...
31 грудня 2015 р.
Вітаємо Вас із Новим роком, З всіма Різдвяними Святами!
18 листопада 2015 р.
Нагороди ЛОДА - працівникам Львівського медичного інституту.
17 листопада 2015 р.
З Міжнародним днем студентів!
20-22 жовтня 2015 р.
Участь у 7-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015».
16 жовтня 2015 р.
Друга Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта – 2015».
14 жовтня 2015 р.
Лекція з гігієни ротової порожнини в НРЦ «Мрія».
10 жовтня 2015 р.
Фестиваль освітніх послуг і ярмарок вакансій – 2015.
20 вересня 2015 р.
Пробіг по шосе на 10 кілометрів - «Львівська десятка - 2015".
19 вересня 2015 р.
З днем фармацевта!
15 вересня 2015 р.
Співпраця з європейськими партнерами.
10 вересня 2015 р.
Всеукраїнську програму профілактики основних стоматологічних захворювань презентовано в ЛМІ.
21 червня 2015 р.
З днем медика!
20 червня 2015 р.
Забіг здоров'я - до Дня медика.
23-25 квітня 2015 р.
Участь 7-ій Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації - в атмосфері професійного спілкування.
23 квітня 2015 р.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності на кращу студентську практичну роботу зі стоматології «Фахівець».
23 квітня 2015 р.
Продовжуємо співпрацю з провідними лікарями України.
12 квітня 2015 р.
Вітаємо з Великоднем!
4 квітня 2015 р.
Допомога учасникам АТО.
4 квітня 2015 р.
День відкритих дверей.
12 -14 березня 2015 р.
Участь у VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015».
14 лютого 2015 р.
Участь в круглому столі на тему "Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров'я в Україні".
9 лютого 2015 р.
Міжнародний день стоматолога.
3 лютого 2015 р.
Участь у Всеукраїнському теоретично-практичному семінарі «Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010