Кафедра анатомії, фізіології та патології
The Department of Anatomy, Physiology and Patology

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
The head of the department

Рябуха Ольга Іллівна, кандидат медичних наук, доцент – автор та співавтор 126 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 7-ми навчальних посібників, 10-ти авторських свідоцтв, 1-го патенту на винахід.

Olha Ryabukha, Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Associate Professor, an author of 126 scientific and educational works, including 7 textbooks, 10 patents, 1st patent for invention.

Кафедра організована у 2005 році. Кафедру очолювала кандидат медичних наук Король Т.В. З 2010 року по 2016 рік завідувачем кафедри був кандидат медичних наук, доцент – Косий Євген Родіонович.
The chair is organized in 2005. The chair was headed by the candidate of medical sciences, King T.V. From 2010 till 2016 the head of the department was a candidate of medical sciences, associate professor Kosyy Yevhen Rodionovich.

Склад кафедри:
Teaching staff of the department:

• 2 доктори медичних наук
2 Doctors of Medical Sciences (Ph. D.)
• 2 професори
2 Professors
• 6 кандидатів наук
6 Doctors (Candidates) of Sciences
• 4 доценти
4 Associate Professors
• 5 асистентів
5 assistants

Olha Ryabukha - the head of the department, Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Associate Professor
Рябуха Ольга Іллівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Violeta Bobrionok
Бобрьонок Віолета Геннадіївна

Iryna Kuzyk
Кузик Ірина Ярославівна

Yuliia Drahan
Драган Юлія Миронівна

Olena Havrylyuk - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Associate Professor
Гаврилюк Олена Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент

Anatolii Naida - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Associate Professor
Найда Анатолій Іванович – кандидат медичних наук, доцент

Yaryna Pohoretska - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.)
Погорецька Ярина Олегівна – кандидат медичних наук

Mykhailo Reheda - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor
Регеда Михайло Степанович – доктор медичних наук, професор

Stepan Ivasivka - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor
Івасівка Степан Васильович – доктор медичних наук, професор

Oleh Stadnyk - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Associate Professor
Стадник Олег Євгенович – кандидат медичних наук, доцент

Mariaa Reheda - Doctor of Medical Sciences (Ph. D.)
Регеда Мар’яна Михайлівна  - кандидат медичних наук

Ковальська Марта Євгенівна
Marta Kowalska

Мавко Мирослава Василівна
Myroslava Mavko

Навчально-методична робота

На кафедрі проходять підготовку з анатомії, фізіології, патофізіології та патоморфології студенти I-ІІІ курсів  інституту (спеціальності: 7.110101 - лікувальна справа, 7.110106 - стоматологія, 7.110201 - фармація), з 2010 р. навчання студентів усіх факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою  відповідно до нових навчальних планів.
Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін:
Анатомія  (І курс медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів)
Фізіологія  (ІІ  курс медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів)
Патофізіологія  (ІІ-ІІІ курси медичного, стоматологічного та І курс фармацевтичного факультету)
Патоморфологія (ІІ-ІІІ курси медичного, стоматологічного факультетів)

Пріоритетними завданнями кафедри у цій ділянці роботи є підвищення якості навчального процесу, забезпечення його навчально-методичними комплексами відповідно до вимог кредитно-модульної системи, освоєння інноваційних методик навчання. Усі практичні заняття забезпечені необхідними методичними матеріалами, які включають методичні рекомендації до практичних занять,  матеріали для самостійної позааудиторної роботи студентів.

Наукова робота:

Основні публікації

Монографії:

Регеда М.С. Гнійні хвороби легень. – Львів: Сполом, 2008. – 118с
Сергієнко О.О., Регеда М.С., Плєшанов Є.В. Артеріальна гіпертензія. Клінічна фармакологія та фармакотерапія. Львів, 2009. – 189 с
Регеда М.С. Алергічні захворювання легенів. – Львів, 2009. – 342 с
Готра З., Кожухар О., Косий Є. Біомедична електроніка. Львів, НВФ «Українські технології», 2010 . – 262 с
Скляров О.Я., Косий Є.Р., Скляров Є.Я. Основи гастроентерології. Львів: Кварт, 2011. – 289 с.
Підручники та посібники:
Вибрані питання патологічної фізіології. Книга в трьох частинах. Ч II. Типові патологічні процеси / За ред. проф. Регеди М.С. - Львів: Сполом, 2008. — 276 с.
Невідкладні стани. Підручник. Вид. четверте, доп. та пер. /За ред. проф. Регеди М.С., Кресюна В.Й. — Львів: "Магнолія", 2008. — 844 с.
Патологічна фізіологія : підруч. для фармац. ВНЗ і фармац. ф-тів мед. ВНЗ III- IV рівнів акредитації / М. С. Регеда та ін.. ; за ред.: М. С. Регеди, А. І. Березнякової; Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, НФаУ. - Вид 2-ге, доп. та перероб. - Львів : Магнолія 2011. - 490 с.
Фізіотерапія / За ред. М.С. Регеди.- Львів: Магнолія, - 2011 - 558 с.
Косий Є., Готра О., Кожухар О., «Біомедична електроніка. Принципи функціонування електронних засобів лікування в медицині» навч. пос. Львів, укр.. технології ,2014р.
Найда А.І. Судова медицина. Розширені тези лекцій і стандартизований контроль знань : Навч. посібник. / А.ІНайда, О.Р.Малик. – Львів: Сполом, 2014. – 172 с.
Статті:
Встановлення ефективності заходів фізичної реабілітації дітей першого року життя з вродженою м’язовою кривошиєю шляхом визначення поверхневих біоелектричних потенціалів грудинно-ключично-соскоподібних м’язів шиї : а. с. ДДІВ України № 18030 / Мартинович М. І., Ступницька С. А., Рябуха О. І. – К., 2006.
Рябуха О. І. Об’єктивізація морфофункціонального стану тироцита шляхом визначення профілів його спеціальних можливостей / О. І. Рябуха // Таврический медико-биологический вестник. – 2006. – № 3, ч. 3, т. 9. – С. 156 – 158.
Алгоритм соматоскопічного обстеження дітей раннього віку для виявлення вродженої м’язової кривошиї : а. с. ДДІВ України № 20907 / Ступницька С. А., Рябуха О. І. – К., 2007.
Прикладна методика визначення показників розгинання, бокових нахилів в уражений та здоровий бік шийного відділу хребта сантиметровою стрічкою та вимірювання кута нахилу голови і ротаційних можливостей шийного відділу хребта гоніометром як засобів поточного контролю у фізичній реабілітації дітей раннього віку з вродженою м’язовою кривошиєю : а. с. ДДІВ України № 25719 / Ступницька С. А., Рябуха О. І. – К., 2008.
Особливості фазових змін деяких морфофункціональних показників у дівчат протягом оваріально-менструального циклу / В. Р. Будзин, О. І. Рябуха // Вісник Чернігівського пед. ун-ту. – Чернігів, 2008. – Вип. 55, т. 2. – С. 15 – 18.
Сучасний стан фізичної реабілітації онкологічних хворих в Україні / К. Тимрук-Скоропад, О. Рябуха // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 217 – 222
Особливості застосування засобів фізичної реабілітації у дітей раннього віку при вродженій м’язовій кривошиї /С. А. Ступницька, О. І. Рябуха // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб.наук. пр. Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т. 3. – С. 146 – 150.
Рябуха О. Скринінг-дослідження стану вестибулярної функції у борців греко-римського стилю в різних вікових групах / О. Рябуха, Р. Пелехатий, В. Будзин, О. Гузій // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. – № 2. – С. 22 – 29.
Впровадження методики фізичної реабілітації для осіб з первинним попереково-крижовим радикулітом у післялікарняному періоді / В. Будзин, О. Гузій, О. Рябуха, Л. Клос // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. – № 3. – С. 50 – 56.
Нові підходи до фізичної реабілітації дітей з переломами кісток ліктьового суглоба / В. Р. Бузин, О. І. Рябуха // Актуальные вопросы высшего профессионального образования : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. – Донецк, 2012. – С. 452 – 459.
Удосконалення навчально-тренувального процесу футболісток у підготовчому періоді з урахуванням фаз ОМЦ : метод. рек. / В. Р. Будзин, О. І. Рябуха. – Л. : Ліга-Прес, 2009. – 84 с
О. І. Рябуха // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т. 3. – С. 146 – 150.
Рябуха О. Скринінг-дослідження стану вестибулярної функції у борців греко-римського стилю в різних вікових групах / О. Рябуха, Р. Пелехатий, В. Будзин, О. Гузій // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. – № 2. – С. 22 – 29.
Рябуха О. Смерть учнів на уроках фізкультури: аналіз причин / О. Рябуха, В. Будзин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 171 – 174.
До питань підходів до тренувального процесу футболісток з урахуванням функціональних можливостей жіночого організму в різні фази оваріально-менструального циклу / В. Бузин, Р. Пелехатий, О. Рябуха // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 2(8). – С. 33 – 41.
Рябуха О. Поліпшення якості життя пацієнтів із розсіяним склерозом засобами лікувальної гімнастики, масажу та фізіотерапії / О. Рябуха, В. Бузин, Ю. Коростельова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 201 – 205
Рябуха О. І. Заняття пілатесом як засіб покращення здоров’я школярів / О. І. Рябуха, Н. С. Олейнікова // Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях : материалы Х Междунар. науч.-практ. конф. – Луганск, 2013. – Ч. 2, т. 2. – С. 113 – 118.
Рябуха О. Порушення рухової спроможності як причина погіршення якості життя хворих на розсіяний склероз / Ольга Рябуха, Віра Будзин, Юлія Коростельова // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2013. – № 3 (13). – С. 93 – 100.
Особливості показників біоелектричної діяльності міокарда та гемодинаміки футболісток у різні фази оваріально-менструального циклу (ОМЦ) / В. Будзин, О. Рябуха, О. Гузій, Н. Жарська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 39 – 47.
Особливості рухової здатності дітей 4 – 6 років з хворобою Пертеса / О. Гузій, В. Будзин, Н. Жарська, О. Рябуха // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. в галузі фіз. виховання, фізкультури та спорту. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 645 – 651.
Riabukha Olha. Application of new information technologies for the study of cell activity / Olha Riabukha // Perspective technologies and methods in mems design : proceeding of XIth International Conference 2 – 6 September 2015. – Lviv–Polyana, Ukraine. – P. 69 – 71.
Погорецька Я.О. Особливості активності трансаміназ у крові в динаміці розвитку експериментальної бронхіальної астми та вплив на них тіортиазоліну. Я.О. Погорецька , М,С Регеда , І.Г.Гайдучок .Медична гідрологія та реабілітація.- 2011. -№3 , Т.9.- с.29-30
Дослідження гепатопротекторної дії тіотриазоліну в експерименті на морських свинках. М.С. Регеда , Я.О. Погорецька , Р. Ю. Грицко, І.Г. Гайдучок .Гепатологія .-2011 -№ 4(14).-с 42-46
Погорецька Я.О. Активність аспартат -та алінінамінотрансфераз у крові морських свинок з експериментальною бронхіальною астмою і їх корекція тіотриазоліном . Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції " Медична наука в практику охорони здоров`я"- 2012- с.75
Регеда М.С. Бронхіальна астма : зсув окремих показників ендогенної інтоксикації та їх корекція тіотриазоліном .М.С. Регеда , Я. О. Погорецька . Актуальні проблеми транспортної медицини : навколишнє середовище, професійне здоров`я, патологія.-2013.- № 3(33) - с. 111-115.
Регеда М. С.Особливості функціонального стану прооксидантної і антиоксидантної систем у печінці морських свинок за умов формування експериментальної бронхіальної астми та їх корекція тіотриазоліном .М.С. Регеда, Я. О. Погорецька, В. Й. Кресюн // Одеський медичний журнал.-2012- №4 (132).с.5-7.
Reheda M. S. Influence of drug thiotriazoline on certaine indicators of endogenous intoxication under the conditions of bronchial asthma formation / M. S. Reheda , Ya. O. Pohoretska // J. of Health Sciences .-2013 -Vol.3 №12 .-p.231-240
Кордис Б.Д. Кровопостачання шлунка щура в нормі. Матер. ХV Конгресу СФУЛТ 16-18 жовтня 2014 м. Чернівці-Київ-Чікаго, 2014, с.407
Кордис Б.Д. Передовий зарубіжний досвід у медичній освіті. Там же, с.447
НайдаА.І. «Смерть унаслідок пострілу з близької дистанції з пневматично їзброї. В мат-лах ХУ конгрессу СФУЛТ». Чернівці. 2014. С. 433-434
РегедаМ.С."Ішемічна хвороба серця. Клінічна фармакологія та фармакотерапія" (2014).
Гаврилюк О.М Випадки псевдомембранозного коліту у практиці патологоанатома. Матеріали ХV конгресу світової федерації українських лікарських товариств. – Чернівці-Київ-Чікаго, 2014. - С.436.
Гаврилюк О.М. Interrelations between fibrosis, angiogenesis and ductular reaction in progression of chronic steatohepatitis (alcoholic and non-alcoholic) and hepatitis C virus infection, Патологія. – 2014. - №2. – С.66-69.
Гаврилюк О.М. Animal model of non-reflux esophagitis via NSAID-induced injury and modification biosynthesis of hydrogen sulfide,8th International Symposium on Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organoprotection (Budapest, 24-26 september, 2014)
DigDisSci (2014) 59:1651.
Гаврилюк О.М. Особенности экспрессии маркера СК19 при хроническомстеатогепатите и вирусном гепатите С, Здравоохранение. – 2014. - №7. – С.39-42.
Гаврилюк О.М. Морфологічні особливості клітинної інфільтрації тканини печінки при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С, Медицина транспорту України. – 2014. - №2(50). – С.23-28
1. Регеда С.М. Порушення імунного гомеостазу в ранній період розвитку експериментальної пневмонії / С.М. Регеда, Л.О. Фурдичко, М.М. Регеда-Фурдичко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. - №4(24). – С. 52-54.
2. Роль процесів протеолізу та антипротеазного потенціалу в легенях в пізній період розвитку експериментальної пневмонії / А.І. Гоженко, М.М. Регеда-Фурдичко, С.М. Регеда, Л.О. Фурдичко // Вісник морської медицини. – 2015. - №4(69). – С. 121-124.
3. Регеда-Фурдичко М.М. Значення факторів неспецифічної резистентності організму для раннього періоду розвитку експериментальної пневмонії / М.М. Регеда-Фурдичко, Л.О. Фурдичко, С.М. Регеда // Досягнення біології та медицини. – 2016. - №1(27). – С. 17-19.
4. Регеда-Фурдичко М.М. Порушення окремих показників імунної системи в крові у пізній період формування експериментальної пневмонії та їх корекція тіотриазоліном / М.М. Регеда-Фурдичко, С.М. Регеда, Л.О. Фурдичко // Одеський медичний журнал. – 2016. - №3(155). – С. 9-11.
5. Роль процесів перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту в легенях у пізньому періоді розвитку експериментальної пневмонії та корекція їх порушень тіотриазоліном / В.Й. Кресюн, М.М. Регеда-Фурдичко, С.М. Регеда, Л.О. Фурдичко // Одеський медичний журнал. – 2016. - №1(153). – С. 26-29.
6. Особливості змін процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у легенях у ранній період формування експериментальної пневмонії / М.С. Регеда, Л.О. Фурдичко, М.М. Регеда-Фурдичко, С.М. Регеда // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. - №1(25). – С. 41-43.
7. Регеда-Фурдичко М.М. Вміст імуноглобулінів М в крові в динаміці розвитку експериментальної пневмонії/ М.М. Регеда-Фурдичко, Л.О. Фурдичко, С.М. Регеда // Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 квітня 2016 р.: матеріали конф. – Одеса, 2016. – С. 153-154.
8. Регеда-Фурдичко М.М. Рівень циркулюючих імунних комплексів у крові за умов розвитку експериментальної пневмонії / М.М. Регеда-Фурдичко, Л.О. Фурдичко, С.М. Регеда // Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 березня 2016 р.: матеріали конф. – Львів, 2016. – С. 103-105.
9. Регеда-Фурдичко М.М. Активність глутатіонпероксидази в легенях у динаміці формування експериментальної пневмонії / М.М. Регеда-Фурдичко, Л.О. Фурдичко, С.М. Регеда // Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції: VII національний конгрес патофізіологів України, 5-7 жовтня, 2016 р.: матеріали конгресу. – Харків, 2016. – С. 188.
Патенти :

Регеда М.С., Пастернак Ю.В., Огоновський Р.З. Антисептичний, регенеруючий засіб на основі похідних §-кротонолактону та карнозину для лікування інфекційних ран та гнійно-запальних захворювань шкіри //Патент України № 12726 від 05.03.2007 р.
Регеда М.С., Огоновський Р.З., Пастернак Ю.В. Регенеруючий, протимікробний, знеболюючий засіб «кротозин" для терапії інфікованих ран, опіків, гнійно-запальних захворювань шкіри // Патент на корисну модель №33287. - 2008 Б11.
HYPERLINK "http://www.medinstytut.lviv.ua/images/an.pdf" Анотації виданих книг професора Регеди М.С.

Положення про кафедру анатомії, фізіології та патології Львівського медичного інституту.(завантажити).

Виховна робота

На кафедрі проводиться виховна робота згідно з планом роботи кафедри. Співробітники беруть активну участь в загальноінститутських заходах.

 

Новини та оголошеня
Інформація про вжиття заходів упереджувального характеру та порядок дій при виявленні терористичної загрози.
17 квітня 2018 р.
Відбулася 14-та загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
8 квітня 2018 р.
З Великоднем!
15-17 березня 2018 р.
Участь Львівського медичного інституту в Дев'ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu».
19 грудня 2017 р.
Благочинність студентів до дня святого Миколая.
1 грудня 2017 р.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
23–25 листопада 2017 р.
II - й Всеукраїнський тренінговий cемінар: "Ораторське мистецтво: від слів до дій!".
18 листопада 2017 р.
Участь студентів-стоматологів в Форумі Дитячої Усмішки.
24-26 жовтня 2017 р.
Звання Лаурета та Диплом за активну іноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу в Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
17 червня 2017 р.
Пробіг «Здоровий лікар – здорова нація».
18 травня 2017 р.
Всесвітній день вишиванки!
16-18 березня 2017 р.
Львівський медичний інститут отримав Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. Вітаємо!
25-27 жовтня 2016 р.
Участь в Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
8–9 вересня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
11 липня 2016 р.
До уваги абітурієнтів! Приймальна комісія працює з 11 липня 2016 р.
1 травня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
13 квітня 2016 р.
Подяки від ЛОДА за проект «Ангели в білих халатах».
12 квітня 2016 р.
12 квітня 2016 р. XII загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
17-19 березня 2016 р.
Львівський медичний інститут нагороджено Гран-Прі в Рейтинговому виставковому конкурсі...
31 грудня 2015 р.
Вітаємо Вас із Новим роком, З всіма Різдвяними Святами!
18 листопада 2015 р.
Нагороди ЛОДА - працівникам Львівського медичного інституту.
17 листопада 2015 р.
З Міжнародним днем студентів!
20-22 жовтня 2015 р.
Участь у 7-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015».
16 жовтня 2015 р.
Друга Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта – 2015».
14 жовтня 2015 р.
Лекція з гігієни ротової порожнини в НРЦ «Мрія».
10 жовтня 2015 р.
Фестиваль освітніх послуг і ярмарок вакансій – 2015.
20 вересня 2015 р.
Пробіг по шосе на 10 кілометрів - «Львівська десятка - 2015".
19 вересня 2015 р.
З днем фармацевта!
15 вересня 2015 р.
Співпраця з європейськими партнерами.
10 вересня 2015 р.
Всеукраїнську програму профілактики основних стоматологічних захворювань презентовано в ЛМІ.
21 червня 2015 р.
З днем медика!
20 червня 2015 р.
Забіг здоров'я - до Дня медика.
23-25 квітня 2015 р.
Участь 7-ій Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації - в атмосфері професійного спілкування.
23 квітня 2015 р.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності на кращу студентську практичну роботу зі стоматології «Фахівець».
23 квітня 2015 р.
Продовжуємо співпрацю з провідними лікарями України.
12 квітня 2015 р.
Вітаємо з Великоднем!
4 квітня 2015 р.
Допомога учасникам АТО.
4 квітня 2015 р.
День відкритих дверей.
12 -14 березня 2015 р.
Участь у VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015».
14 лютого 2015 р.
Участь в круглому столі на тему "Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров'я в Україні".
9 лютого 2015 р.
Міжнародний день стоматолога.
3 лютого 2015 р.
Участь у Всеукраїнському теоретично-практичному семінарі «Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010