Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Навчальный відділ


КОСОВАН НАДІЯ ЄВСТАХІЇВНА

Начальник навчального відділу Львівського медичного інституту, асистент кафедри хірургії №2, викладач вищої категорії, викладач – методист. Автор і співавтор чисельних навчально – методичних праць та 1 посібника. Неодноразово нагороджувалася грамотами Головного управління освіти і науки Львівської ОДА, Головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА, Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, грамотами Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності та Почесною відзнакою Асоціації «За розбудову освіти».

тел.: (032) 239-37-08

МАЛЕХ НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Завідувач методичним відділом Львівського медичного інституту, асистент кафедри дитячої стоматології, нагороджена подякою НАПНУ, МОН України за активну працю з підвищення якості освітнього процесу.

тел.: (032) 239-37-08

ОНИЩУК ЮЛІЯ ПЕТРІВНА

Завідувач відділом практики Львівського медичного інституту, асистент кафедри гігієни та соціальної медицини, економіки та ООЗ з курсом охорони праці та БЖД викладач вищої категорії і викладач-методист, Відмінник освіти України, двічі кавалер ордена «За розбудову освіти України» нагороджена грамотами , двічі нагороджена медаллю Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності , грамотами Львівської обласної Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації , грамотами Головного управління охорони здоров’я ЛОДА України. Автор численних наукових праць.

тел.: (032) 239-37-10

Ільїна Надія Василівна

Секретар навчально – методичного відділу

Перун Олена Сергіївна

Секретар навчально – методичного відділу

Оскальдович Іванна Вацлавівна

Адміністратор ЄДЕБО

Кушик Людмила Ярославівна

Оператор ЄДЕБО

Храбко Мар’яна Іванівна

Секретар відділу практики

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

Навчальний процес в інституті планується і координується навчальним відділом, який здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, проводить планування, організацію та управління навчальною та науково – методичною діяльністю інституту. У своїй роботі відділ керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови», Етичним кодексом лікаря та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами МОН і МОЗ України стосовно вищої медичної освіти, Статутом інституту та Положенням про навчально – методичний відділ. Це – центр навчально – методичної роботи інституту.

Основні завдання навчального відділу
- планування та організація навчального процесу за Європейською кредитно – трансферною системою;
- впровадження в діяльність навчальних підрозділів нових підходів до організації навчального процесу, реалізації стратегічних напрямків розвитку медичної і фармацевтичної освіти, сучасних правил ведення діловодства;
- забезпечення виконання державних галузевих програм, комплексних планів дій шляхом модернізації навчальних планів, програм та методичних матеріалів відповідно до оновлених стандартів медичної і фармацевтичної освіти;
- запровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення навчального процесу;
- робота по підготовці статистичних звітів, звітних доповідей ректора і проректора з навчальної роботи.

Навчальна робота

В даний час в інституті проводиться модернізація навчального процесу. Запроваджуються нові навчальні технології, що відповідають вимогам часу і досягненням медичної та педагогічної науки, створюються узагальнені науково-методичні рекомендації для оптимізації навчального процесу, впроваджуються інноваційні розробки. Розвиваються інформаційно-комунікаційні технології навчання для удосконалення навчально-виховного процесу, доступності та ефективності освіти, підготовки студентів до професійної діяльності в інформаційному суспільстві.
Робота навчального відділу та усіх навчальних підрозділів інституту спрямована на досягнення високої якості освіти, її результативності та конкурентоспроможності. У зв’язку з цим проводиться значна робота щодо впровадження європейських стандартів та директив із внутрішньої та зовнішньої гарантії якості. Належна увага приділяється основним складовим якості освіти: якість знань, способів вирішення завдань; якість методів навчання і виховання; якість освіченості особистості, засвоєння знань, умінь та навичок, засвоєння моральних норм. Здійснюється робота з перевірки ефективності нововведень, модернізації методів, засобів та форм навчання. Завдяки інноваційній педагогічній діяльності по модернізації освіти України Львівський медичний інститут неодноразово нагороджений золотими медалями та відзнаками на міжнародних освітніх виставках.
Для підвищення якості освіти в інституті впроваджуються у навчальний процес інноваційні технології. У навчальному процесі широко застосовуються інформаційні, проблемні, розвивальні, проектні, інтерактивні, фантомні, індивідуальні, інтегровані, дистанційні технології.
Потреби сьогодення, необхідність підвищення якості та конкурентоспроможності медичної і фармацевтичної освіти в нових економічних і соціокультурних умовах спонукає навчальний відділ, методичні комісії, кафедри оптимізувати науково-теоретичні та навчально-методичні підходи при впровадженні сучасних педагогічних технологій та інноваційних методик підготовки фахівців, забезпечити координацію та об’єктивну оцінку інноваційних освітніх проектів, організувати підготовку педагогічних кадрів до впровадження інновацій. Ці вимоги зумовлюють необхідність перебудови навчально-виховного процесу на засадах інноваційної педагогіки, спрямованої на розвиток потенціалу студентської молоді, удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів.
Використання нових форм організації навчального процесу супроводжується докорінним оновленням навчально-методичного забезпечення. Навчальний відділ у тісній співпраці з центральною методичною комісією інституту, профільними методичними комісіями координує роботу кафедр щодо створення нової навчальної та навчально-методичної літератури.
Програмами «Контингент» та «Education», використання ЄДЕБО дозволяє оперативно представляти необхідну інформацію в МОЗ та МОН України, забезпечує можливість оформлення студентських квитків державного зразка та документів про освіту для випускників.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Однією з основних цілей загальноєвропейського освітнього простору є розвиток безперервної освіти, перехід від освіти на все життя до освіти впродовж усього життя. Тому важливе місце у роботі навчального відділу займає підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Підвищення професійної майстерності викладачів включає вдосконалення їх психолого-педагогічної, методичної та спеціальної підготовки. Щороку 20% науково-педагогічних працівників інституту підвищують свій професійний рівень шляхом стажування; курсової підготовки з сучасних проблем педагогіки та психології вищої школи, інноваційних методів навчання; участі в науково-педагогічних конференціях та семінарах.

Функції навчального відділу

• Планування та організація навчального процесу.
• Участь в розробці щорічного робочого навчального плану (на основі типового навчального плану) для кожного факультету по курсах.
• Участь в складанні графіку навчального процесу на навчальний рік.
• Планування кількості груп по факультетах і курсах
• Складання розкладу навчальних занять
• Складання розкладу іспитів і орієнтовного розкладу підсумкового модульного контролю
• Контроль річного навчального навантаження кафедр з урахуванням існуючих законодавчих і нормативних документів, фінансування ЛМІ
• Контроль за виконанням плану педагогічного навантаження викладачів по кафедрах (по місяцях, за семестр, навчальний рік)
• Контроль за виконанням кафедрами Робочого навчального плану, затвердженого розкладу занять, плану навчально–методичних нарад кафедр, навчального навантаження викладачів, веденням обліково–звітної документації;
• Виконання деканатом вимог щодо ведення обліково–звітної документації, наказів ректора і вказівок проректора з навчальної роботи з питань організації навчального процесу.
• Забезпечення деканатів і кафедр бланками навчальної обліково–звітної документації.
• Участь у підготовці до проведення урочистостей: «Посвята у студенти» та присвячених випуску лікарів та провізорів.
• Участь у нарадах, комісіях, семінарах, засіданнях рад з питань компетенції відділу.
• Надання, з дозволу керівництва ЛМІ, інформації та документів з питань, які відносяться до компетенції відділу. - Вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої медичної (фармацевтичної) освіти. Впровадження в діяльність навчальних підрозділів нових підходів до організації навчального процесу, сучасних правил ведення діловодства.
• Координація діяльності структурних навчальних підрозділів і робочих органів інституту навчально–методичного спрямування: деканатів, кафедр, центральної методичної комісії.
• Підготовка статистичного звіту за формою 2,3-НК.
• Збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно семестрової та річної успішності студентів та пропусків студентами навчальних занять.
• Збір даних про результати ПМК, екзаменаційних сесій по факультетах, курсах та дисциплінах, їх аналіз і підготовка статистичних форм для МОЗ України.
• Підготовка статистичного звіту про рух контингенту студентів ЛМІ.
• Збір і підготовка статистичної інформації з навчальної роботи для розрахунку основних показників діяльності ЛМІ для підготовки статистичного звіту у МОЗ України для проведення рейтингу вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів.

Основні завдання методичного відділу

1. Організаційна робота
• Підготовка наказу про діючі навчальні програми відповідно до кожного навчального року по факультетах.
• Систематизація та пропаганда нових надходжень педагогічної та медичної літератури з питань навчання та виховання.
• Ведення бібліографічної обробки літератури педагогічного та методичного змісту: доповідей, методичних рекомендацій, навчальних посібників, підручників написаних викладачами.
• Організація роботи, спрямованої на рецензування підручників, посібників, методичних рекомендацій. Сприяння обміну досвідом з вищими навчальними закладами області та України з метою переймання передового досвіду і подальшого його впровадження.
• Поповнення вітрини методичного відділу новими актуальними матеріалами, зразками ведення навчальної документації.

2. Методична робота
• Надання викладачам інституту консультативної допомоги з питань методичного характеру.
• Провадження аналізу документації завідувачів кафедр та голів ПМК: написання протоколів, виконання рішень ЦМК, нарад, Вчених Рад.
• Проведення засідань із завідувачами кафедр по написанню робочих навчальних програм відповідно до кредитно-трансферної системи навчання.
• Здійснення підготовки питань навчально-методичного змісту для розгляду їх на засіданнях Вчених та методичних Рад.
• Участь у складанні перспективних та поточних планів контролю, проведення аналізу контролю, підготовка дієвих пропозицій щодо подальшого вдосконалення різних напрямків педагогічної діяльності.
• Участь у конференціях, семінарах по впровадженню нових інноваційних методів навчання.

Положення про навчальний відділ ТзОВ «Львівський медичний інститут» завантажити

Положення про методичний відділ ТзОВ «Львівський медичний інститут» завантажити

Положення про центральну методичну комісію Львівського медичного інституту завантажити

Положення про проведення практики студентів ТзОВ «Львівський медичний інститут» завантажити

Доступ до навчально- методичних матеріалів завантажити

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами