Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Timer Agency Template

Наукова діяльність

Львівський медичний інститут проводить наукову, науково-практичну та іншу творчу діяльність, основні завдання і порядок організації якої визначається положенням “Про наукову роботу в ЛМІ” та календарним планом наукової роботи в інституті, що затверджує ректор. Основними суб’єктами наукової діяльності інституту є науково-педагогічні і наукові працівники. До проведення наукових досліджень у вищому закладі освіти залучаються як його штатні так і нештатні викладачі, науковці і студенти, працівники інших організацій.

Наукові дослідження здійснюють 154 викладачі Львівського медичного інституту, 101 з яких (65,6%) мають наукові ступені доктора або кандидата наук. З них 10 професорів, 14 докторів наук, 87 кандидатів наук. Наукові дослідження в інституті відповідають державній науковій та інноваційній політиці в системі вищої освіти та охорони здоров’я України.

Інститут поступово нарощує науковий потенціал, що дає змогу збільшувати обсяги наукових досліджень, забезпечуючи їх якість. У результаті виконання науково-дослідної роботи відбувся захист 3 докторських і 11 кандидатських дисертацій.

Наукова школа проф. Регеди М.С. — захищено одна докторська і вісім кандидатських дисертацій. Крім того, наукова робота проводиться на базі Західноукраїнського центру клінічної імунології та алергології, проводяться дослідження хворих на клінічних базах кафедр медичного інституту.

Академік Вищої школи АН України, професор Регеда М.С. призначений експертом ВАК (2010-2011р.р.), членом спеціалізованої вченої ради Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського за спеціальністю «Патологічна фізіологія», професор Федоров Ю.В. призначений членом спеціалізованої вченої ради ЛНМУ ім. Данила Галицького за спеціальностями «Внутрішні хвороби», «Кардіологія», професор, д. мед.н. Плешанов Є.В. призначений членом спеціалізованої вченої ради Київського інституту ендокринології та хірургії по захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю «Ендокринологія».

Наукова тема інституту:

"Особливості змін функціонального стану прооксидантної та антиоксидантної, імунної систем, метаболізму NO в експерименті та у хворих на алергічні захворювання легень і їх фармакологічна корекція" — державний реєстраційний № 0110 U000983.

Комплексні науково-дослідницькі теми, які розробляються викладачами Львівського медичного інституту:

 • «Вплив кверцетину на нейтрофільно-моноцитарно-ендотеліальну ланку імунної системи за умов гіперімунокомплексного синдрому у хворих з аутоімунною патологією». Державний номер регістрації — № 0105 U007865
 • Діагностика та лікування швидкопрогресуючого атеросклерозу та його ускладнень
 • Механізми розвитку, діагностика та лікування склеродегенеративної кальцинуючої хвороби клапанів серця
 • Розробка наукових підходів до діагностики та лікування хворих на різні види первинних та набутих імунодефіцитів


Видавнича діяльність:

За результатами наукової роботи за 2004 — 2012 р.р. викладачами інституту підготовлено і видано 37 монографій, 59 навчальних підручників і посібників, отримано 34 патенти на винаходи, опубліковано понад 500 наукових  та навчально-методичних друкованих праць.

Список основних праць (монографій) Львівського медичного інституту:

 • Регеда М.С. Гнійні хвороби легень. /Львів: Сполом. -, 2008.- 118с.
 • Регеда М.С., Кресюн В.Й., Фрайт В.М. Невідкладні стани // Львів, „Магнолія”- 2008.- 844с.
 • Патологічна фізіологія. Книга в трьох частинах. ЧІ. Нозологія /За ред. проф. М.С.Регеди. – Львів - 2009. – 310с
 • Регеда М.С. Запальні захворювання легень та бронхів. / Львів: Сполом. -  2009.- 205с.
 • Регеда М.С. Алергічні захворювання легень. – Львів, 2009. – 342 с
 • Вибрані питання патологічної фізіології. Книга в 3-ох частинах. Ч ІІ. Типові патологічні процеси / За ред.проф.М.С.Регеди. – Львів, 2008. – 276 с
 • Регеда М.С., Федорів Я.-Р.М., Трутяк І.Р. Бронхіальна астма. – Вид. четверте, доп. та перероблене. – Львів, 2009. – 172 с
 • Регеда М.С., Трутяк І.Р., Федорів Я.М. Клінічна алергологія. – Вид. п’яте, доп.та переробл. – Львів, 2008. – 243 с
 • Патологічна фізіологія / За ред. проф.Регеди М.С., Березнякової А.І. –Львів, 2011. – 490 с.
 • Сергієнко О.О., Регеда М.С., Плешанов Є.В. Артеріальні гіпертензії. Клінічна фармакологія та фармакотерапія. / Львів -  2009.- 188с.
 • Федорів Я.М., Регеда М.С., Томашова С.А. Коментарі до написання, оформлення і захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. Монографія – Львів, 2009. – 162с.
 • Федорів Я.М., Регеда М.С., Гайдучок І.Г., Філіпюк А.Л., Грицко Р.Ю., Регеда М.М. Фізіотерапія. /Львів: Магнолія – 2011.-558с.
 • Олійник  С.Ф., Федорів Я.-Р.М. Хроніосептичні хвороби внутрішніх органів./ Львів ­ 2009.— 460с.
 • Федоров Ю.В. Доцільність телеос-терапії. /Київ: Доктор-Медіа.—2008.— 144с.
 • Федоров Ю.В. Целесообразность телеос-терапии. /Друге видання. Київ: Доктор-Медіа.—2008.— 157с.
 • Федоров Ю.В. Склеродегенеративна кальцинуюча хвороба клапанів серця / Львів:Апріорі.-2012.- 180с.
 • Федоров Ю.В. Хелпери /Львів:Апріорі.-2012.- 61с.
 • Федоров Ю.В. Доцільність телеос-терапії. Друге видання / Львів: Апріорі.—2012.— 191с.
 • Форманчук О.К., Форманчук К.В.Метаболічний синдром: сучасні уявлення та засоби лікування../ Львів:Ліга-прес. — 2006 .— 60с.
 • Форманчук  О.К.,  Форманчук  К.В. Венозний тромбоз, тромбоз і тромбоемболія легеневої артерії./ Львів:Ліга-прес. — 2008 .— 183с.
 • Форманчук  О.К.,  Форманчук  К.В. Легенева гіпертензія./ Львів:Ліга-прес. — 2008 .— 149с.
 • Циснецька А.В. Сучасні технології, естетичні процедури та фізіотерапія в дерматології та косметології./Львів: Манускрипт.— 2008.— 176с.
 • Климишина С.О., Циснецька А.В., Рачкевич Л.В. Фармацевтична фармакологія. / Львів: 2008.— 363с.
 • Регеда М.С. Плеврити. Монографія. Вид. третє, доп. та перер. – Львів,  2013. – 128 с.
 • Регеда М.С., Бойчук Т.М., Бондаренко Ю.І., Регеда М.М. Запалення – типовий паталогічний процес. – Вид. друге, доп. та перер. – Львів,  2013. – 149 с.
 • Регеда М.С., Федорів Я.-Р.М., Гайдучок І.Г., Фрайт В.М. та ін. Діагностика та невідкладна медична допомога в клініці внутрішньої медицини/ За ред. проф. М.С. Регеди і проф. Я-Р.М. Федоріва. – Львів, 2013. – 236 с.
 • Найда А.І., Малик О.Р. Судова медицина. Розширені тези лекцій і стандартизований контроль знань: навч. посіб.- Львів: «Сполом»,  2014. – 172 с.
 • Плєшанов Є.В., Регеда М.С., Кіхтяк О.П. Ішемічна хвороба серця. Клінічна фармакологія та фармакотерапія. – Львів, 2014. – 280 с.
 • Пилипів О.Г., Гриник Б.С., Пилипів Л.І. LINGUA LATINA ET TERMINOLOGIA MEDICA. Латинська мова та медична термінологія: навч. посібник. – Львів: «Кварт», 2014. - 310 с.
 • Федоров Ю.В. Склеродегенеративна кальцинуючи хвороба клапанів серця. – Львів, 2013. – 179 с.
 • Федоров Ю.В.Хелпери. – Львів, 2014. – 55 с.
 • Юристовський О.І. Історія України. Навчально-методичний комплекс / - Львів: «Сполом»,  2014. – 294 с.

Журнали

З 2004 року  у Львівському  медичному  інституті під редакцією ректора  видається науково-практичний журнал „Актуальні проблеми медицини, фармації та біології”. Видано №1, 2, 3, 4, 5.
З 2007 року при інституті заснований і видається науково-практичний журнал „Вісник Вищої медичної освіти”. Головний редактор - ректор інституту д.мед.н., проф. Регеда М.С. Видано № 1, 2, 3.
З 2004 року започатковано і видається збірник наукових праць „Вибрані питання пульмонології».

Студентські наукові конференції, «круглі столи»

Суттєве значення для підвищення рівня наукових досліджень, створення наукових розробок, а, відповідно, і зростання рівня наукового забезпечення навчального процесу має участь науково-педагогічних працівників інституту у міжнародних та всеукраїнських конгресах, конференціях з актуальних проблем медицини та педагогіки.

Львівський медичний інститут приймав участь в організації і проведені 12 наукових конференцій, загалом викладачі інституту приймали участь у 87 міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях.
Стало традицією щорічно в інституті проводити  навчально-методичні конференції та  “круглі столи” за участю професорсько-викладацького складу та студентів для обговорення питань оптимізації навчального процесу, а саме:

 • організовано та проведено засідання круглого столу на тему „СНІД як актуальна державна проблема” (лютий, 2005);
 • організовано та проведено засідання круглого столу на тему „Карієс зубів” (травень, 2005);
 • засідання круглого столу на тему „ Гіпертонічна хвороба” (травень, 2006);
 • засідання круглого столу на тему „Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки” (травень, 2007);
 • засідання круглого столу на тему „Ішемічна хвороба серця” (травень, 2007);
 • засідання круглого столу на тему: „ІХС. Етіопатогенез, клініка, діагностика, сучасні підходи до лікування та профілактики” (грудень,2007);
 • засідання круглого столу на тему: „ Туберкульоз як актуальна проблема сьогодення” ( травень, 2008);
 • засідання круглого столу на тему: „Антибіотикотерапія в клініці внутрішніх хвороб.” (лютий, 2009).

Особлива увага в інституті приділяється вирішенню проблеми підготовки кандидатів і докторів наук та забезпеченню результативної науково-дослідної роботи студентів. Розвиваючи наукову творчість молоді, інститут забезпечує наступність наукових кадрів. У інституті працює наукове товариство молодих вчених,  голова — асистент кафедри внутрішніх хвороб №1 Толстяк Я.Ф., наукове студентське товариство, голова — студентка V курсу медичного факультету Іваницька Ю. Проведено 7 студентських наукових конференцій по секціях з клінічних, медико-біологічних, стоматологічних, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, на яких з доповідями  виступили 157 студентів. До всіх конференцій підготовлені та видані програми і матеріали, 48 студентів нагороджено дипломами.
У інституті постійно проводяться семінари з педагогічної майстерності, на яких обговорюються різні аспекти діяльності викладача вищої школи. У роботі семінарів беруть участь викладачі та студенти.

Інститут – активний учасник міжнародних виставок вищих навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні”, які стали центром передового досвіду в галузі освіти, найновіших педагогічних технологій, науково-методичних інновацій, сучасних інформаційно-телекомунікаційних та мультимедійних систем навчання, тестового контроль знань та з інших напрямків модернізації національної системи освіти. Інститут представляє на виставках досягнення з навчально-методичної роботи: підручники та посібники, видані в інституті, відеофільми, виготовлені викладачами та студентами інституту, комп’ютерні програми, наочний матеріал, виготовлений за найновішими технологіями, комплекти інструментів для стоматологічної імплантації, сучасні електрифіковані стенди тощо.

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами