Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Положення про студентське самоврядування.

Загальні положення

Самоврядування в Львівському медичному інституті - це самостійна громадська діяльність студентів, яка спрямована на забезпечення реалізації передбачених Законом України «Про вищу освіту» прав та обов'язків студентів,в сприянні гармонійного розвитку їх особистості, формування навичок майбутнього організатора, керівника.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, Законом України „Про вишу освіту", Декларацією прав людини, Конвенцією прав дитини, указами Президента України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти та науки України, МОЗ України, Статутом та нормативно-правовими актами інституту, а також цим положенням.

Органи студентського самоврядування (ОСС) у своїй діяльності користуються допомогою та підтримкою генерального директора, ректора, деканів, завідувачів кафедрами. ОСС займаються питаннями, пов'язаними з навчальною, науковою, культурною, спортивною, туристичною та іншими видами діяльності студентів.

Виконавчим органом студентського самоврядування в інституті є Студентська рада (СР). Голова та склад ОСС переобирається раз на рік Студентською радою. СР обирає голову, заступника та виконавчий орган студентського самоврядування (ОСС). Вищим органом СР є голова студентського самоврядування. СР скликається не менше ніж 1 раз на місяць. Голова ОСС має право на позачергове скликання СР.

Голова ОСС організовує роботу органів самоврядування інституту, на запрошення ректорату бере участь у засіданнях Вченої ради інституту, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя.

Секретар студентської ради організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, що підписується головою або його заступником, секретарем. Голова ОСС в кінці навчального року на зборах звітує про виконану роботу.

Мета і завдання студентського самоврядування

Студентське самоврядування в ЛМІ функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав, та сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника. Діяльність ОСС направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, якісне навчання, виховання культури у студентів, зростання в студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Основні завдання органів студентського самоврядування

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів
- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів, створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами
- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями
- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами
- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики
- репрезентація студентів перед керівництвом інституту
- залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з деканатами)
- залучення студентів до художньої самодіяльності
- проведення вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, КВК, організації та проведення студентських наукових конференцій, тощо
- пропаганда здорового способу життя, не вживання алкоголю, наркотиків, паління та ін.

Права і обов’язки органів студентського самоврядування ЛMI

Члени організації мають права та обов’язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Статуту ЛМІ. Крім викладеного, члени студентського самоврядування мають право:

- обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;
- звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;
- опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей організації.

СР інституту має право звертатися до ректорату інституту з пропозиціями і заявами, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності самоврядування.

Ліквідація та реорганізація

У випадку невиконання обов'язків, які висвітлені у положенні про студентське самоврядування у Львівському медичному інституті, органи студентського самоврядування реорганізуються та оновлюються.
У випадку невиконання головою СС своїх повноважень він переобирається членами СР.

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами