Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Кафедра дитячої стоматології

Завідувач кафедри

ПИНДУС ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА, доктор медичних наук, доцент, академік Української академії наук.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, 2 книг та 1 посібника, вища лікарська категорія, є членом асоціації стоматологів України, асоціації ортодонтів України, Slovenskej komory zubných lekárov, член правління Асоціації ортодонтів Львівщини.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

• Удосконалення діагностики, профілактики та лікування основних стоматологічних захворювань у пацієнтів зі соматичною патологією;

Положення про кафедру дитячої стоматології ТзОВ" Львівський медичний інститут"  завантажити

Професорсько-викладацький склад кафедри:

• 1 доктор медичних наук
• 3 кандидати медичних наук
• 3 доценти
• 5 асистентів

Пиндус Тетяна Олексіївна – доктор медичних наук, доцент
Гуменюк Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Федорів Ольга Тимофіївна – кандидат медичних наук, доцент
Галечко Оксана Ігорівна – асистент
Гогоман Генадій Анатолійович – асистент
Малех Надія Володимирівна – асистент
Пиндус Ірина Володимирівна – асистент
Чугай Ольга Олександрівна – асистентПерелік дисциплін

Виробнича практика (лікарська ІІІ курс, V курс стоматологічного факультету)
Дитяча терапевтична стоматологія
Дитяча хірургічна стоматологія
Ортодонтія
Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології
Профілактика стоматологічних захворювань
Сестринська практика в стоматології


Наукова робота:

Oksana Denga, Tatiana Pyndus, Vladimir Bubnov Methylation оf IFNγ Gene in Patients with Chronic Generalized Parodontitis on the Background оf Metabolic Syndrome. British Medical Bulletin, 2018; 1 (2), 128: 141-149.
Гуменюк О.М. Визначення ролі зубного гігієніста у клініці дитячої стоматології у процесі формування професійної компетентності / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. К.: Міленіум. 2018. Вип. 279. 347 с...(С. 322-328).
Гуменюк О.М. Досвід професійної освіти і підготовки середнього стоматологічного персоналу у світовій практиці: зубний гігієніст Науковий журнал «Молодий вчений» № 7 (59) липень 2018 р С. 420-424.
Деньга А. Э. Денситометрические показатели качества кости при хроническом генерализованном пародонтите на фоне метаболического синдрома / А. Э. Деньга, Т. А. Пиндус, Э. М. Деньга // East European Scientific Journal. – 2018.– №3(31). – С. 30-32.
Дєньга О. В. Показники жирової маси тіла при хронічному генералізованому пародонтиті на фоні метаболічного синдрому / О. В. Дєньга, Т. А. Пиндус, С. А. Шнайдер // Клінічна стоматологія. – 2018.– №1. – С. 9-12.
Пиндус Т. А. Коррекция нарушений в сыворотке крови и тканях полости рта крыс при моделировании метаболического синдрома /Т. А. Пиндус, А. Э. Деньга, Е. К. Ткаченко // East European Scientific Journal. – 2018.– №1(29). - Vol1. – С. 21-24.
Пиндус Т. А. Профілактика ускладнень при хронічному генералізованому пародонтиті на фоні метаболічного синдрому (експериментальне, клінічне та клініко-лабораторне дослідження) / Т. А. Пиндус // Инновации в стоматологии. – 2018.– №1.– С. 6-12.
Пиндус Т. А. Состояние функциональных реакций в тканях пародонта при хроническом генерализованном пародонтите и метаболическом синдроме в процессе лечебно-профилактических мероприятий / Т. А. Пиндус, Э. М. Деньга // Scientific pages. – 2018.– №8. – С. 10-13.
Пиндус Т.А. Содержание интерлейкинов IL-8 и IL-12 в слюне пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом и метаболическим синдромом / Т. А. Пиндус, О. В. Деньга, В. В. Бубнов // Modern Science. – 2018.– №1. – С. 121-126.
Чугай О.О. Вплив корвітину на показники імунної відповіді за умови розвитку експериментальної пневмонії. Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. 2018; 6,1: 10-16.
Chugay O.O. Functional disturbances of immune response in different periods of experimental pneumonia development. Natural and Technical Sciences. 2017; V(14),132: 32-34.
Denga O., Pyndus T., Gargin V., Schneider S. Influence of metabolic syndrome on condition of microcirculatory bed of oral cavity. Georgian Medical News. 2017; 12(273): 99-104.
Pyndus T. A. Complex prophylaxis of pathological changes in rats periodontal tissues with modeling of metabolic syndrome (morphological study) / T. A. Pyndus, O. V. Denga., V. V. Gargin // Вісник стоматології. – 2017. – №4. – С. 6-11.
Pyndus T. A. Efficiency of treatment and prevention of complications of parodontitis in patients with metabolic syndrome. Journal of education, health and sport. 2017; 7(10): 170-186.
Деньга О. В. Коррекция функционального состояния генов IFN-γ и IL-6 при хроническом генерализованном пародонтите на фоне метаболического синдрома / О. В. Деньга, Т. А. Пиндус, В. В. Бубнов // EESJ. – 2017.– №12(28). - Vol1. – С. 26-28.
Деньга О. В. Метилирование промотора гена ТLR2 при различной степени парадонтита на фоне метаболического синдрома / О. В. Деньга, Т. А. Пиндус, В. В. Бубнов // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2017.– №.4(50). – С.77-80.
Деньга О. В. Молекулярно-генетическая оценка маркеров жирового обмена и воспаления у пациентов с пародонтитом на фоне метаболического синдрома / О. В. Деньга, Т. А. Пиндус, Т. Г. Вербицкая // Вестник морской медицины. – 2017.– №4. – С. 149-154.
Клітинська О.В., Бородач В.О., Пиндус Т.О., Іваськевич В.З., Джупа Петер, Пиндус І.В. Аналіз поширеності алергічного риніту серед ортодонтичних пацієнтів в гірській місцевості у віковому аспекті / Intermedical jurnal. – 2017. – II(10). – С. 10-14.
Клітинська О.В., Бородач В.О., Пиндус Т.О., Іваськевич В.З., Джупа Петер, Пиндус І.В. Аналіз поширеності алергічного риніту серед ортодонтичних пацієнтів в гірській місцевості у віковому аспекті, Intermedical Journal. – 2017 – №2(10).– C. 10-13. ISSN 1339-5882
О.Гуменюк., В.Гуменюк Особливості та спрямованість організації освітнього процесу у медичних університетах України.// Молодь і ринок №2 (145), лютий 2017. – с.36-42
Ольга Гуменюк , Василь Гуменюк, Світлана Цюра Особливості підготовки магістрів у вищих медичних навчальних закладах України: наскрізна підготовка / Витоки педагогічної майстерності. 2017. Випуск 19. С. 96-102.
Пиндус Т. А. Активность цитокинов IL-1β и IL-2 у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом на фоне метаболического синдрома / Т. А. Пиндус, О. В. Деньга, В. В. Бубнов // Scientific pages. – 2017.– №7. – С. 18-20.
Пиндус Т. А. Биохимические исследования ротовой жидкости пациентов с заболеваниями пародонта на фоне метаболического синдрома / Т. А. Пиндус, О. В. Деньга, О. А. Макаренко // Клінічна та експериментальна патологія. – 2017. – №4(62). Т16. – С. 70-75.
Пиндус Т. А. Влияние на состояние тканей пародонта крыс хронической недостаточности в рационе питания биоантиоксидантов при дополнительном патогенном локальном воздействии / Т. А. Пиндус, А. Э. Деньга, Е. К. Ткаченко // Инновации в стоматологии. – 2017.– №4. – С. 2-5.
Пиндус Т. А. Морфофункциональные особенности тканей пародонта крыс при моделировании метаболического синдрома / Т. А. Пиндус, А. Э. Деньга, В. В. Гаргин // Modern Science. – 2017.– №6. – С. 136-142.
Пиндус Т. А. Распространённость и структура основных стоматологических заболеваний у пациентов с метаболическим синдромом / Т. А. Пиндус, О. В. Деньга // Инновации в стоматологии. – 2017.– №1. – С. 53-57.
Пиндус Т. А. Состояние тканей ротовой полости крыс в условиях моделирования метаболического синдрома / Т. А. Пиндус, А. Э. Деньга, Е. К. Ткаченко // Буковинський медичний вісник. – 2017. – Том 21, №4 (84). – С. 89-97.
Пиндус Т.А. Влияние разработанного лечебно-профилактического комплекса на ткани пародонта крыс при экспериментальном метаболическом синдроме / Т. А. Пиндус, О. В. Деньга, О. А. Макаренко // Modern Science. – 2017.– №5. – С. 67-75.
Семенов Е.И. Сравнительный анализ видового и количественного состава микроорганизмов в тканях пародонтального кармана и переимплантной борозды при отсутствии R-генологических признаков переимплантита / Е. И. Семенов, Т. А. Пиндус, С. А. Шнайдер, Т. Г. Вербицкая // Вісник стоматології. – 2017. – №3. – С. 31-40.
Чугай О.О. Вплив кверцетину на показники (ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантного захисту у слизовій оболонці пародонта та тканині легень у пізній період пневмонії. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2017; 17, 1(57): 260-263.
Чугай О.О., Любінець Л.А. Фагоцитарна активність лейкоцитів у динаміці розвитку експериментальної пневмонії. Світ медицини та біології. 2017; 2(60):172-174. Чугай О.О. Особливості динаміки показників ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантного захисту в слизовій пародонта у різні періоди формування експериментальної пневмонії. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016; 4(28): 125-128.
Чугай О.О., Любінець Л.А. Особливості змін показників ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантного захисту в легенях у різні періоди формування експериментальної пневмонії. Медична та клінічна хімія. 2016; 18 4(69): 73-76.
Pyndus Volodymyr, Pyndus Tetyana. Вміст молекул середньої маси і еритроцитарного індексу інтоксикації в крові при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах адреналінового пошкодження міокарда та корекція порушень тіотриазоліном = Content of middle mass molecules and erythrocyte intoxication index in blood while experimental allergic alveolitis under adrenalin myocardial injury and correction of the injury by thiotriazoline. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(2):319325. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.17886
В. В. Гуменюк, С. Б. Цюра, О. М. Гуменюк Динаміка, сучасний стан і перспективи здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти в Україні / В. В. Гуменюк, С. Б. Цюра, О. М. Гуменюк // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. - III (27), Issue : 51. - Budapest, 2015. - Р. 31-36.
Пиндус Т.О., Соломонюк М.М., Бородач В.О. Дисталізація молярів верхньої щелепи за допомогою мікрогвинтів, Новини стоматології. – 2015. – №1(82). – С.90-95.
Гуменюк О.М. Проблеми контролю знань і вмінь студентів в умовах інтеграції вищої медичної освіти у світовий освітній простір. / Педагогічний процес: теорія і практика, - збірник наукових праць: педагогіка, психологія, - №3.- 2014.- с.121-129.
Гуменюк О.М. Формування професійної компетентності студента – майбутнього медика та провізора ISSN Online: 2312-5829. Освітологічний дискурс, 2014, № 4 (8), - с.121-129
Пиндус Т.О., Соломонюк М.М., Бородач В.О. Порівняльна характеристика непрямих способів позиціонування лінгвальних брекет систем, Новини стоматології. – 2014. – №4(81). – С. 79-84

Огоновський РЗ, Мельничук ЮМ. Аналіз та характеристика методів профілактики та лікування патологічних рубців шкіри . Вісник проблем біології і медицини. 2014; 14(3): 312–8.Навчально – методична робота

Пиндус Т.О., Пиндус В.Б., Пиндус І.В., Гогоман Г.А. Методичні вказівки з ортодонтії до практичних занять (для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету). Львів, 2019
Пиндус Т.О., Пиндус В.Б., Пиндус І.В., Гогоман Г.А. Методичні вказівки з ортодонтії до практичних занять (для студентів IV курсу стоматологічного факультету). Львів, 2019
Пиндус Т.О., Пиндус В.Б., Пиндус І.В., Гогоман Г.А. Методичні вказівки з ортодонтії до практичних занять (для студентів V курсу стоматологічного факультету). Львів, 2019
Пиндус Т.О., Пиндус В.Б., Пиндус І.В., Малех Н.В. Методичні рекомендації з виробничої практики «Сестринська практика в стоматології». Львів, 2018, - 28 с.
Пиндус Т.О., Пиндус В.Б., Пиндус І.В., Малех Н.В. Методичні рекомендації з виробничої лікарської практики «Профілактика стоматологічних захворювань». Львів, 2018, - 30 с.
Пиндус Т.О., Пиндус В.Б., Пиндус І.В., Малех Н.В. Методичні вказівки до практичних занять «Терапевтична стоматологія дитячого віку» ( для студентів IV курсу стоматологічного факультету, VIII семестр). Львів, 2018, - 81 с.
Пиндус Т.О., Галечко О.І. Методичні вказівки до практичних занять «Дитяча хірургічна стоматологія» (для студентів IV курсу стоматологічного факультету, VIII семестр). Львів, 2018, - 88 с.


Лікувальна робота

Для забезпечення якісного освітнього процесу кафедра забезпечена клінічними стоматологічними кабінетами, де студенти під наглядом спеціалістів кафедри проводять основні лікувальні маніпуляції з розділу «Дитяча стоматологія». Також важливим етапом є проходження навчальних та виробничих практик на кафедрі дитячої стоматології Львівського медичного інституту, в процесі яких студенти, майбутні лікарі та керівники, виконують весь обсяг роботи за напрямком підготовки і набувають навичок управління та організації у медичному закладі.


Виховна  робота

Студенти та фахівці кафедри є постійними активними учасниками різноманітних вітчизняних та міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, конгресів i семінарів, які проводяться як в Україні, так i в інших країнах. Кафедра є постійним організатором доповідей, виступів та майстер-класів лікарів-стоматологів та суміжних спеціалістів для удосконалення та поглиблення знань студентів з усіх напрямків, що вивчає кафедра. Завдяки активній роботі кафедри студенти регулярно відвідують музеї та виставки медичного, освітнього та культурного напрямків. За підтримки професорсько-викладацького складу кафедри щорічно організовуються заходи первинної профілактики для дітей різних вікових категорій та їх батьків, зокрема бесіди, уроки здоров’я як на базі кафедри, так і у виховних та навчальних закладах.

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами