Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Кафедра гігієни та соціальної медицини, економіки та ООЗ з курсом охорони праці та БЖД

Завідувач кафедри

Яхно Григорій Григорович, кандидат медичних наук, доцент.

Автор понад 90 друкованих праць, двох посібників до практичних занять для студентів вищих навчальних медичних закладів І – IV рівнів акредитації рекомендованих Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

• дослідження у галузі гігієни та екології, у тому числі гігієнічного нормування шкідливих хімічних речовин (важких металів, пестицидів) та їх комбінацій в об’єктах навколишнього середовища

Положення про кафедру гігієни та соціальної медицини, економіки та ООЗ з курсом охорони праці та БЖД ТзОВ" Львівський медичний інститут"завантажити

Професорсько-викладацький склад кафедри:

• 1 професор
• 3  доценти
• 1 доктор наук
• 3 кандидати наук
• 4  асистенти

Яхно Григорій Григорович – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент
Маненко Алек Костянтинович – доктор медичних наук, професор
Олійник Петро Володимирович – кандидат фармацевтичних наук, доцент
Чаплик Віктор Васильович – кандидат медичних наук, доцент
Онищук Юлія Петрівна – асистент кафедри
Головацька Жанна Євгенівна – асистент кафедри
Горбачова Олена Сергіївна – асистент кафедри
Пазичук Ольга Олександрівна – асистент кафедриПерелік дисциплін

Гігієна та екологія
Гігієна у фармації та екологія
Економіка охорони здоров’я
Екстремальна медицина
Екстрена та невідкладна медицина
Історія медицини
Курс за вибором (Маркетинг і менеджмент в стоматології)
Маркетинг і менеджмент у фармації
Охорона праці в галузі
Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини
Соціальна медицина, організація охорони здоров’я
Соціальна медицина, організація охорони здоров’я , в.ч. біостатистика
Соціальна медицина, організація охорони здоров’я, економіка охорони здоров’я


Наукова робота:

Патенти

Патент на винахід (Пат. 41404 Україна, МПК А62С 13/00, А62D 1/00. Застосування екологічного сорбенту глауконіту як засобу пожежогасіння / Бейзим І.А., Дмитровський С.Ю., Маненко А.К., Мудра І.Г., Козуб Ю.Б., Федоришин Ю.І., Наконечний М.В.; замовник і патентовласник Бейзим І.А., Дмитровський С.Ю., Маненко А.К., Мудра І.Г., Козуб Ю.Б., Федоришин Ю.І., Наконечний М.В. – № 200813221 ; заявл. 14.11.08 ; опубл. 25.05.09, Бюл. № 10.
Публікації
Acute renal failure: etiology and problem of its prevention. / Alek Manenko / Intermedical journal.-2015.-Vol.II(IY).-P.25-28.
Assessment of glauconite adsorption properties to mercury (II) ions / Natalia Khopyak, Alek Manenko, Halyna Tkachenko, Natalia Kurhaluk // Globalizacja i regionalizacja w ochronie zrodowiska – Gdansk – 2014, pp. 217-233
Ecological and hygienic assessment of humic organic and mineral fertilizer, poultry manure + glauconite/ Natalia Khopyak, Alek Manenko, Halyna Tkachenko, Kateryna Khopyak, Olha Kasian // Slupskie prace biologiczne - Slupsk- 2016 - №13 – ss. 97-112
Hygienic assessment of glauconite using for neutralization of substandard drugs/ / Natalia Khopyak, Alek Manenko, Halyna Tkachenko, Natalia Kurhaluk// Slupskie prace biologiczne - Slupsk- 2014 - №11 – pp. 103-123
Neutralization of spills using ecological sorbent glauconite modified by biosurfactants of Pseudomonas spp. PS-17/ Natalia Khopyak, Halyna Tkachenko, Alek Manenko // Baltik Coastal Zone, Journal of Ecology and Protection of the Coastline – Slupsk- 2015 Vol.19 – pp. 49-66
Some aspects of intra-renal acute kidney injury diagnosis. International Journal.Euro-american scientific cooperation-2016.-Vol.12.-С.30-34 Alek Manenko
The applying of glauconite to rendering harmless of the waste oil and soil pollution in the enterprises/ Natalia Khopyak, Halyna Tkachenko, Alek Manenko, Olha Kasian // Slupskie prace biologiczne - Slupsk- 2015 - №12 – ss. 111-124
Виживання людей у містах під час стихійних лих / В.В. Чаплик [та ін.] // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – №20.2. – С.61-64.
Гігієнічна і радіологічна оцінка дозових меж радіоактивних цезію і стронцію до і після сорбції екологічним сорбентом глауконітолітом / Хоп’як Н.А., Омельчук С.Т., Маненко А.К., Калянчиков І.П., Касіян О.П., Матисік С.І., Закаляк Н.Р., Ткаченко Г.М., Козуб Ю.Б., Федоришин Ю.І. // Гігієна населених місць.– К. 2014.– В. 64. – С. 231-235
Гігієнічна оцінка застосування глауконітоліту для знешкодження неякісних лікарських засобів/ Н.А.Хоп’як, С.Т.Омельчук, А.К.Маненко, СА.Матисік, С.Т.Зуб, М.А.Бунь, Н. О.Крупка, У.Б.Лотоцька-Дудик, Б.Т.Грималюк – Актуальні проблеми медицини, фармації та біології №6 – Львів. 2012. С. 45 – 50
Гігієнічна оцінка мінералогічних, гранулометричних, екосорбційних, фільтраційних властивостей глауконіту (глауконітоліту) (патентний огляд) // Хоп’як Н.А., Маненко А.К., Степанов О.К, Ванюрский М.Ю.// Гігієна населених місць - № 65 – 2015, С.96-108
Гігієнічні, екологічні і економічні особливості технологічного регламенту на підкислення свинячої гноївки сірчаною кислотою в резервуарах (відстійниках) для зберігання гною данської фірми «Harsoe»/ Хоп’як Н.А., Омельчук С.Т., Маненко А.К., Степанов О.К., Касіян О.П., Закаляк Н.Р., Ванюрський М.Ю. // Гігієна населених місць.– К. 2014.– В. 64. – С. 114-120
Головацкая Ж.Е.,Бензель Л.В.,Козловский М.М. Влияние новых растительных индукторов интерферона на течение экспериментального клещевого энцефалита. Статья в рецензируемом научно-практическом журнале «Медицина в Кузбассе» №5-2008 г., НП «Издательский Дом Медиицна и Просвещение»
Головацька Ж.Є., Кіцара М.С Курганова І.І. Еколого-епідеміологічні аспекти поширення переносників антропонозних рикетсій них інфекцій в Україні. У збірнику наукових праць ( МОЗ України, ДЦ «Львівський інститут епідеміології та гігієни МОЗ України) щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю. Львів, лютий 2004 р

Головацька Ж.Є., Козловський М.М. Результати дослідження комплексної дії аміксину та медичного засобу «Полімедел» на експериментальну інфекцію кліщового вірусного енцефаліту Збірник наукових праць ( МОЗ України, ДЦ «Львівський інститут епідеміології та гігієни МОЗ України) щорічної 10-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю, приуроченої до Дня науки Львів, квітень 2013 р. УДК 578.833.29:615.281.8

Головацька Ж.Є., Козловський М.М. Інтероноіндукуюча активність нового фітозасобу «ТН» У збірнику «Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики» . Міжнародноі наукової конференції . присвяченої 100-річчю створення фармацевтичного факультету Запорізького медичного університету. Запоріжжя, 10-11 березня 2004 р.

Головацька Ж.Є., Курганова І.І. Значення санітарно-просвітньої роботи у гігієнічному вихованні студентів навчальних закладів медичного профілю. У збірнику наукових праць ( МОЗ України, ДЦ «Львівський інститут епідеміології та гігієни МОЗ України) щорічної 6-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю. Львів, травень 2008 р. УДК 616.5-002.957:613.3

Головацька Ж.Є., Курганова І.І. Рівень гігієнічних знань населення і стан санітарно-просвітницької роботи з профілактики педикульозу. Стаття у всеукраїнському науково-практичному медичному журналі «Інфекційні хвороби» №1 2006 р УДК 616.5-002.957+013.4

Головацька Ж.Є., Сидор О.К. СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ - МЕДИКІВ ДО СВОГО ЗДОРОВ'Я. збірник наукових праць Міжнародної НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» м. Львів, Україна 28 лютого - 01 березня 2014 р.
Деякі аспекти гострого пошкодження нирок. Актуальні питання клінічної, реабіліт. і професійної медицини. Запоріжжя,2019.-С.84-86 (респ.)
Досвід армії США в подоланні травматичного стресового розладу Гуманітарні ресурси родинам захисників України.- Львів,2018.- С.43-45 (міжнар.) Олійник П.В.
Еколого-гігієнічна оцінка «плівкових лагун» / Хоп’як Н.А., Омельчук С.Т., Маненко А.К., Матисік С.І., Зуб С.Т., Тарасюк О.О., Янко Н.В., Лотоцька-Дудик У.Б., Крупка Н. О., Томків В.М., Ковалів М. О., Касіян О.П., Завада М.І., Колінковский О.М., Зелений А.Л., Степанов О.К. // Вестник гигиєны и эпидемиологии. М.Донецьк, т.16 - № 2 – 2012. С.173-177.
Еколого-гігієнічна та економічна ефективність застосування глауконітоліту, як сорбенту і солюбілізатора (емульгатора) нафтовідходів, а також коагулянту намулів очисних каналізаційних споруд / Хоп’як Н.А., Омельчук С.Т., Маненко А.К., Степанов О.К., Касіян О.П., Закаляк Н.Р., Ванюрський М.Ю., Козуб Ю.Г., Федоришин Ю.І. // Гігієна населених місць.– К. 2014.– В. 63. – С. 340-346.
Нарушение функций почек после применения диклоберла. International Scien-tific Journal.-2015.-№7.-С.16-19 Alek Manenko ,Євстратьєв Є.Є.
Обґрунтування концепції комплексного вивчення навчальних дисциплін з організації забезпечення населення лікарськими засобами в умовах надзвичайних ситуацій. / Онищук Ю.П. П.В Олійник. [та ін.] // Тези ХІV конгресу СФУЛТ.– 2014. – С.239.
Онищук Ю.П. Виробнича практика – шлях до майбутньої професійної майстерності. Газета «Ескулап»
Онищук Ю.П. Практика студентів як моделювання майбутньої професійної діяльності. Науково-практичний журнал «Вісник Вищої медичної освіти» №7.Львів.2018.с.28-35.
Особливості методики викладання методики надзвичайних ситуацій для іноземних студентів. / Онищук Ю.П. В.В. Чаплик. [та ін.] // Тези ХІV конгресу СФУЛТ.– 2014. – С.239.
Пазичук О. Гігієнічна характеристика фактичного харчування стрільців з лука в змагальному та відновлюваному періодах /О. Пазичук// Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2015 – Вип. 19, т. 2. – С.298-304
Пазичук О. О. Особливості харчування кваліфікованих спортсменів-стрільців з лука / О. О. Пазичук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) / М-во освіти і науки України, Нац. Пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 10 (51). – С. 91-95
Поведінка людей під час економічних катастроф / В.В. Чаплик [та ін.] // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – №20.1. – С.76-79.
Профілактика та лікування гострої ниркової недостатності. Актуальные проблемы транспортной медицины.-2015.-№4,т.1(42-І). - С.58-63. Alek Manenko ,Литвинчук В.Г.
Психологічні особливості пацієнтів хірургічного стаціонару Гуманітарні ресурси родинам захисників України, Львів,2018.- С.40-42 (міжнар.) Олійник П.В.
Розрахунок впливу на умови розсіювання та димовидалення (тиску вітру на навітряному і завітряному фасадах) проектованого багатоквартирного житлового будинку по вул. Врубеля, 15 у м. Львові на існуючий 5-ти поверховий житловий будинок по вул. Врубеля, 4,/ Маненко А.К., Хоп’як Н.А., Степанов А.К., Ванюрський Н.Ю., Касіян О.П., Зуб С.М. // Гігієна населених місць.– К. 2015.– В. 66 – С. 29-35
Санітарно-гігієнічна, екологічна і економічна оцінка гумінового органо-мінерального добрива – курячий послід + глауконіт/ Хоп’як Н.А., Омельчук С.Т., Маненко А.К., Козуб Ю.Б., Федоришин Ю.І., Степанов О.К., Ванюрський М.Ю. // Гігієна населених місць.– К. 2014.– В. 63. – С. 105-112.
Санітарно-гігієнічні та екологічні питання реконструкції пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк курорту м. Моршин»/ Степанов О.К., Янко Н.В., Касіян О.П., Зуб С.Т., Маненко А.К., Хоп’як Н.А. // Гігієна населених місць.– К. 2014.– В. 64. – С. 3-9
Сучасний стан підготовки студентів фарм. факультетів до роботи в умовах надзвичайних ситуацій Modern trends in development of education and science.-Lviv-Gomel.-2018.-P.204-210 (міжнар.) Олійник П., Гуменюк В.
Токсиколого-гігієнічна і екологічна оцінка модифікатора екосорбенту глауконітоліту – БіоПар – PS-17 (Поліком). / Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» (27 - 28 квітня 2012р.).– Тернопіль. 2012. С.115-117.
Чаплик В.В. Біоетичні аспекти лікування фармацевтичних хворих. / В.В. Чаплик, П.В. Олійник, Ю.П. Онищук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти” (26-27 березня 2015р.). – 2015. – С.551-552.
Чаплик В.В. Біоетичні проблеми фармацевтичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій. / В.В. Чаплик. П.В. Олійник, Ю.П. Онищук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти” (26-27 березня 2015р.). – 2015. – С.549-550.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Сучасні тенденції санітарного стану населення України в збірнику « Матеріали тринадцятої загальноінститутської студентської науково-практичної конференції 4 квітня 2017 року» / - Львів, 2017/ С – 38-39.Навчально – методична робота

Підручники та посібники

Цивільний захист : підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / Олійник П.В., Омельчук С.Т., Чаплик В.В. та ін. // Вінниця: “Нова Книга”, 2013. – 328 с.
Чаплик В.В., Олійник П.В. Медицина надзвичайних ситуацій. Підручник: Нова книга, 2011. - 350 с.
Чаплик В.В., Олійник П.В. Медицина надзвичайних ситуацій: Збірник законодавчих і нормативних актів: навч. пос. — К.: Медицина, 2010. — 376 с
Яхно Г.Г. та ін. Навчальний посібник до практичних занять /запрограмованою формою контролю знань. Львів . Видавничий дім « Наутілус»- 2010р.
Яхно Г.Г. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Практикум рекомендованим ЦМК МОЗ України «Новий світ»-Львів. 2004р.
Англійсько-польско-італійський словник із захисту рослин. К-2013-277 с. Рекомендовано ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України як словник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти (протокол № 4 від 27.12.2012 р.)

Методичні рекомендації та вказівки

Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності людини Методичні рекомендації.-Львів, 2015.Олійник П.В.,Гуменюк В.В.,Литвинчук В.Г. та ін.
Забезпечення безпеки життєдіяльності людини Методичні рекомендації.-Львів, 2015.Олійник П.В.Гуменюк В.В.Литвинчук В.Г. та ін.
Значення зовнішнього середовища у системі "людина — зовнішнє середовище".Методичні реко- мендації.-Львів, 2015 Олійник П.В.,Гуменюк В.В.,Литвинчук В.Г.та ін.
Інфекційні хвороби в умовах надзвичайних ситуацій.Навчальний посібник.-Львів, 2015.Литвинчук В.,Чорновіл А.В.,Грицко Р.Ю.,Лишенюк С.А.,Сапіга О.П.
Людина в ситемі "людина- зовнішнє середовище".Методичні рекомендації.-Львів, 2015.Олійник П.В.,Гуменюк В.В.,Литвинчук В.Г. та ін.
Методичний посібник “Загальні питання безпеки життєдіяльності в сучасних умовах” для самопідготовки студентів з дисципліни “Безпека життєдіяльності” спеціальності “Сестринська справа” “Акушерська справа”, “Стоматологія ортопедична”/ [уклад.: Ю. П. Онищук]. – ТзОВ “Медичне училище” Медик”. – Львів, 2013 – 34с.
Методичні вказівки до навчальної польової практики з фармацевтичної ботаніки для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету / [уклад.: Микитюк О.М., Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут. – Львів, 2015 – 39 с.
Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці” для студентів І курсу стоматологічного факультету, спеціальність 7.12010005 “Стоматологія”/ [уклад.: Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини і ООЗ з курсом охорони праці та БЖД. – Львів, 2014 – 13 с.
Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни “ Охорона праці в галузі” для студентів V курсу стоматологічного факультету, спеціальність 7.12010005 “Стоматологія”/ [уклад.: Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини і ООЗ з курсом охорони праці та БЖД. – Львів, 2014 – 13 с.
Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни “ Охорона праці в галузі” для студентів IV та VI курсів фармацевтичного факультету заочної форми навчання, спеціальність 7.12020101 “Фармація”/ [уклад.: Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини і ООЗ з курсом охорони праці та БЖД. – Львів, 2014 – 4 с.
Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці” для студентів ІІ курсу медичного факультету, спеціальність 7.12010001 “Лікувальна справа” / [уклад.: Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини і ООЗ з курсом охорони праці та БЖД. – Львів, 2014 – 13 с.
Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни “ Охорона праці в галузі” для студентів VI курсу медичного факультету, спеціальність 7.12010001 “Лікувальна справа”/ [уклад.: Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини і ООЗ з курсом охорони праці та БЖД. – Львів, 2015 – 13 с.
Методичні рекомендації для практичних занять з сімейної медицини для студентів VI курсу медичного факультету, спеціальність 7.12010001 “Лікувальна справа”/ [уклад.: Онищук Ю.І., Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут, кафедра внутрішньої медицини №2. – Львів, 2014 – 48 с.
Методичні рекомендації до виробничої лікарської практики для студентів ІV курсу стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації спеціальність 7.12010005 “Стоматологія” / [уклад.: Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут. – Львів, 2012 – 17 с.
Методичні рекомендації до виробничої лікарської практики для студентів ІV курсу медичного факультету, спеціальність 7.12010001 “Лікувальна справа”/ [за ред. Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут. – Львів, 2013 – 35 с.
Методичні рекомендації до виробничої лікарської практики для студентів V курсу медичного факультету, спеціальність 7.12010001 “Лікувальна справа”/ [за ред. Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут. – Львів, 2013 – 26 с.
Методичні рекомендації до виробничої лікарської практики з дисципліни “Дитяча стоматологія” для студентів V курсу стоматологічного факультету спеціальність 7.12010005 “Стоматологія” / [за ред. Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут. – Львів, 2013 – 27 с.
Методичні рекомендації до виробничої лікарської практики з догляду за хворими для студентів ІІ курсу спеціальність 7.12010005 “Стоматологія”/ [уклад.: Косован Н.Є., Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут. – Львів, 2011 – 31 с.
Методичні рекомендації до виробничої лікарської практики з ортопедичної стоматології для студентів ІV курсу стоматологічного факультету спеціальність 7.12010005 “Стоматологія” / [уклад.: Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут. – Львів, 2015 – 21 с.
Методичні рекомендації до виробничої лікарської практики з профілактики стоматологічних захворювань для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету спеціальність 7.12010005 “Стоматологія”/ [уклад.: Гогоман М.Ю., Пиндус Т.О., Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут. – Львів, 2013 – 21 с.
Методичні рекомендації до виробничої лікарської практики з терапевтичної стоматології для студентів ІV курсу стоматологічного факультету спеціальність 7.12010005 “Стоматологія”/ [за ред.Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут. – Львів, 2014 – 19 с.
Методичні рекомендації до виробничої практики з аптечної технології ліків для студентів IV курсу фармацевтичного факультету, спеціальність 7.12020101 “Фармація”/ [уклад.: Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут, кафедра організації та економіки фармації, технології ліків та біофармації. – Львів, 2015 – 20 с.
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Догляд за хворими” (практика) для студентів ІI курсу медичного факультету, спеціальність 7.12010001 “Лікувальна справа”/ [уклад.: Косован Н.Є., Весклярова У.П., Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут. – Львів, 2012 – 35 с.
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Сестринська справа ” (практика) для студентів ІІI курсу медичного факультету, спеціальність 7.12010001 “Лікувальна справа”/ [уклад.: Косован Н.Є., Весклярова У.П., Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут. – Львів, 2012 – 49 с.
Методичні рекомендації до ознайомчої медичної практики для студентів II курсу, спеціальність 7.12020101 “Фармація”/ [уклад.: Косован Н.Є, Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут. – Львів, 2012 – 19 с.
Методичні рекомендації до практики (навчальної дисципліни) Сестринська справа в стоматології для студентів ІI курсу спеціальність 7.12010005 “Стоматологія”/ [уклад.: Гогоман М.Ю., Онищук Ю.П.] – Львівський медичний інститут. – Львів, 2013 – 37 с.
Небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичного і фармацевтичного працівника.Методичні рекомендації.-Львів, 2015,ст.27 Олійник П.В.,Гуменюк В.В.,Литвинчук В.Г. та ін.
Невідкладна медична допомога при гострому екзогенному отруєнні: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи при вивченні дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів спеціальності “Сестринська справа” / [уклад.: Ю. П. Онищук]. – ТзОВ “Медичне училище” Медик”. – Львів, 2013 – 28с.
Організація захисту населення і територій в умовах надзвичайних ситуацій: методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів медичного і стоматологічного факультетів до практичних і семінарських занять з навчальних дисциплін “Безпека життєдіяльності” та “Медицина надзвичайних ситуацій” / [уклад.:Чаплик В.В.. та ін.]. – ЛНМУ імені Данила Галицького, кафедра медицини катастроф та військової медицини, ТзОВ “Медичне училище” Медик”. – Львів, 2013 – 34 с.
Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій: методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів медичного і стоматологічного факультетів до практичних і семінарських занять з навчальних дисциплін “Безпека життєдіяльності” та “Медицина надзвичайних ситуацій” / [уклад.:Чаплик В.В.. та ін.]. – ЛНМУ імені Данила Галицького, кафедра медицини катастроф та військової медицини, ТзОВ “Медичне училище” Медик”. – Львів, 2012 – 22 с.
Особливості виконання заходів серцево-легеневої реанімації в ході рятувальних робіт у надзвичайних ситуаціях техногенних катастроф: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи при вивченні дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів спеціальності “Сестринська справа” / [уклад.: Ю. П. Онищук]. – ТзОВ “Медичне училище” Медик”. – Львів, 2013 – 8с.
Особливості надання невідкладної медичної допомоги при гострій серцево-судинній та дихальній недостатності на догоспітальному етапі: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи при вивченні дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів спеціальності “Сестринська справа” / [уклад.: Ю. П. Онищук]. – ТзОВ “Медичне училище” Медик”. – Львів, 2014 – 20с.
Особливості надання невідкладної медичної допомоги при коматозних станах у надзвичайних ситуаціях на догоспітальному етапі: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи при вивченні дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів спеціальності “Сестринська справа” / [уклад.: Ю. П. Онищук]. – ТзОВ “Медичне училище” Медик”. – Львів, 2014 – 6с.
Правові та організаційні питання охорони праці медичних та фармацевтичних працівників. Методичні рекомендації.-Львів, 2015 .Олійник П.В.,Гуменюк В.В.,Литвинчук В.Гта ін.
Професійні шкідливості при виконанні функціональних обов'язків лікаря Методичні рекомендації.-Львів, 2015.Козопас В.С. Олійник П.В.,Гуменюк В.В.,Литвинчук В.Г. та ін.
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.Методичні реко мендації.-Львів, 2015 Козопас В.С.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Організація статистичних досліджень в охороні здоров’я /видання Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини та організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД для студентів медичного та стоматологічного факультетів/ - Львів, 2015/ С – 29.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Аналіз взаємозв’язку між досліджуваними параметрами статистичних гіпотез(кореляція) /видання Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини та організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД для студентів медичного та стоматологічного факультетів/ - Львів, 2015/ С – 20.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Відносні величини, графічні зображення статистичних даних здоров’я/видання Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини та організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД для студентів медичного та стоматологічного факультетів/ - Львів, 2015/ С – 20.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Законодавче, нормативно-правове забезпечення та обліково-звітна документація в роботі лікаря стоматолога/видання Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини та організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД для студентів стоматологічного факультету/ - Львів, 2015/ С – 47.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2. Загальна лікарська підготовка» за навчальною дисципліною «Соціальна медицина, економіка та організація охорони здоров’я». /видання Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини та організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД для студентів IV курсів медичного факультету/ - Львів, 2015/ С – 66.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Метод стандартизації/видання Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини та організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД для студентів медичного та стоматологічного факультетів/ - Львів, 2015/ С – 18.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Методика вивчення демографічних процесів/видання Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини та організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД для студентів медичного та стоматологічного факультетів/ - Львів, 2015/ С – 29.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Методика вивчення стану захворюваності серед населення/видання Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини та організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД для студентів медичного та стоматологічного факультетів/ - Львів, 2015/ С – 29.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Організація експертизи стійкої втрати працездатності/видання Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини та організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД для студентів медичного факультету/ - Львів, 2015/ С – 45.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Організація експертизи тимчасової втрати працездатності/видання Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини та організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД для студентів медичного факультету/ - Львів, 2015/ С – 36.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Організація та аналіз стоматологічної допомоги дорослому населенню/видання Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини та організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД для студентів стоматологічного факультету/ - Львів, 2015/ С – 24.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Організація та зміст роботи дитячих лікарень, облік і аналіз їх діяльності/видання Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини та організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД для студентів медичного факультету/ - Львів, 2015/ С – 63.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Організація та зміст роботи пологових будинків, облік і аналіз їх діяльності/видання Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини та організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД для студентів медичного факультету/ - Львів, 2015/ С – 52.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Оцінка вірогідності результатів статистичного дослідження. Параметричні та непараметричні методи/видання Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини та організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД для студентів медичного та стоматологічного факультетів/ - Львів, 2015/ С – 25.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Ряди динаміки та їх аналіз/видання Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини та організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД для студентів медичного та стоматологічного факультетів/ - Львів, 2015/ С – 15.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Середні величини /видання Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини та організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД для студентів медичного та стоматологічного факультетів/ - Львів, 2015/ С – 20.
Яхно Г.Г., Олійник П.В. Фактори ризику. Методика розрахунку та оцінки ризиків. /видання Львівський медичний інститут, кафедра гігієни та соціальної медицини та організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД для студентів медичного та стоматологічного факультетів/ - Львів, 2015/ С – 20.

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами