Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Факультети

Стоматологічний факультет

м. Львів, вул. Поліщука, 76 
тел.: (032) 239-37-04
dekstomat@gmail.com

Декан стоматологічного факультету Пиндус Тетяна Олексіївна – доктор медичних наук, доцент, академік Української академії наук, завідувач кафедри дитячої стоматології

На стоматологічному факультеті проводять підготовку фахівців здобувачів вищої освіти лікарів-стоматологів загальної кваліфікації за спеціальностями:

221 Стоматологія (магістр)
7.12010005 Стоматологія (спеціаліст)
При п'ятирічному терміні навчання студенти впродовж перших двох років освоюють фундаментальні дисципліни, які закладають основи розуміння хвороб людини, у тому числі і органів порожнини рота. Особливістю навчання на стоматологічному факультеті є те, що з другого курсу викладання проводиться на клінічних кафедрах як стоматологічного профілю, так і деяких кафедрах загальносоматичного профілю – хірургічні і внутрішні хвороби.

Третій рік навчання студентів-стоматологів передбачає подальше поглиблення знань по загальній і стоматологічній патології, патогенетичних основ хвороб і принципів їх лікування. Цей рік присвячений доклінічній підготовці, мета якої – сформувати знання загальної і спеціальній патології, семіотики, діагностики і основних принципів лікування хвороб людини. З цією метою викладаються патоморфологія і патофізіологія, пропедевтика внутрішньої медицини, загальна хірургія, фармакологія, гігієна та екологія і ін. За основними 9 дисциплінам передбачається складання ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія» студентами третього курсу.

З 2019 року студенти 3-го курсу стоматологічного факультету складатимуть єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) для спеціальності «Стоматологія» для здобувачів ступеня вищої освіти магістр галузі знань «22 Охорона здоров’я»: Крок 1 та іспит з іноземної мови професійного спрямування.

Студенти IV курсу продовжують системне вивчення основних стоматологічних дисциплін, доповнюючи свої знання вибірковими навчальними дисциплінами.

Студенти V курсу складають ліцензійний іспит «Крок 2. Стоматологія» та комплексний практично-орієнтований держаний іспит, що об’єднує 4 напрямки стоматології: терапевтичну, хірургічну, ортопедичну та стоматологію дитячого віку.

На кафедрах стоматологічного факультету Львівського медичного інституту працює сучасна комп’ютерна адаптивна система контролю знань студентів для проведення усіх форм контрою.

У 2009 році відбувся перший випуск лікарів-стоматологів. За роки свого існування стоматологічний факультет випустив більше 500 фахівців-стоматологів, котрі плідно працюють як на теренах України, так і в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. >Випускники стоматологічного факультету по закінченні навчання отримують диплом міжнародного зразка, який засвідчує отримання ними вищої освіти за спеціальністю «Стоматологія».

Медичний факультет

м. Львів, вул. Поліщука, 76
тел.: (032) 239-37-04

Декан медичного факультету 
Ковалишин Орися Анатоліївна, кандидат медичних наук, доцент, лікар-акушер-гінеколог.

Підготовку фахівців на медичному факультеті Львівського медичного інституту проводять за фаховим спрямуванням «Медицина». Термін навчання 6 років

З метою удосконалення, навчального процесу факультету на кафедрах впроваджують нові навчальні методики та програми.

До складу факультету входять такі кафедри:
Кафедри анатомії, фізіології та патології.
Кафедри внутрішньої медицини №1
Кафедри внутрішньої медицини №2
Кафедри хірургії №1
Кафедри хірургії №2
Кафедри педіатрії
Кафедри гігієни та соціальної медицини, економіки та ОЗД з курсом охорони праці та БЖД

Впродовж перших років студенти отримують базові знання та початкові практичні навики на теоретичних і клінічних кафедрах, які закладають основи розуміння хвороб людини.
На старших курсах поглиблено вивчають хірургічні та внутрішні хвороби, акушерство та гінекологію, педіатрію, інфекційні захворювання, клінічну фармакологію та імунологію, анестезіологію, онкологію тощо.

З 2019 року буде запроваджена комплексна атестація знань студента- єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ).
Відповідно до постанови КМУ № 334 ,буде проходити у два етапи. I етап на третьому курсі, II етап на шостому курсі.

I етап складається з таких компонентів:

  1. Крок 1 (за основними 9 дисциплінами);
  2. Іспит з іноземної мови професійного спрямування;
  3. Міжнародний іспит з основ медицини (перевіряє рівень професійної компетентності з фундаментальних дисциплін).∂

II етап (попередньо планується з 2022 року). Проводиться на шостому курсі і включає такі компоненти

  1. Крок 2;
  2. Міжнародний іспит з основ медицини (перевірка знань з клінічних дисциплін).

На сьогодні державна атестація, що проводиться випускникам, складається з двох частин: ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка», та комплексного практично-орієнтованого державного іспиту, що визначає рівень професійної компетентності, необхідний для присвоєння кваліфікації фахівця освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста. У 2010 році відбувся перший випуск студентів медичного факультету. Загальна кількість випускників 338.

Фармацевтичний факультет (денна форма навчання)

м. Львів, вул. Поліщука, 76 
тел.: (032) 239-37-09

Декан фармацевтичного факультету (денної форми навчання) Пиндус Володимир Богданович, кандидат медичних наук.

Підготовка фахівців на фармацевтичному факультеті здійснюється за спеціальністю
226 «Фармація, промислова фармація».
Після закінчення п’ятирічного терміну навчання, випускникам присвоюється кваліфікація «провізор» і видається диплом загальнодержавного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Теоретична підготовка студентів проходить у  навчальних корпусах Львівського медичного інституту де обладнані навчальні кімнати і лабораторії для проведення практичних занять, комп’ютерні класи та лекційні аудиторії. Практичні навики студенти також здобувають в ботанічному саду, навчально-виробничій аптеці та інших аптеках м. Львова.
Співробітництво факультету з державними, недержавними та громадськими фармацевтичними організаціями здійснюється в інтересах підвищення рівня підготовки фахівців та педагогічної майстерності науково-педагогічного складу. Особлива увага приділяється співпраці а аптечними установами та фармацевтичними підприємствами які є базами виробничої практики для студентів фармацевтичного факультету.

Навчально-методична, наукова і виховна робота сконцентрована на профільних кафедрах - фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурсознавством лікарських рослин, хімії, організації та економіки фармації.

У 2010 році відбувся перший випуск студентів фармацевтичного факультету.

Фармацевтичний факультет (заочна форма навчання)

м. Львів, вул. Поліщука, 76 
тел.: (032) 239-37-09

Декан фармацевтичного факультету (заочної форми навчання) Соронович Ігор Іванович, кандидат фармацевтичних наук, доцент, завідувач кафедри фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурсознавством лікарських рослин,  Відмінник охорони здоров`я.

Підготовка фахівців на фармацевтичному факультеті (заочної форми навчання) здійснюється з 2005 року, за спеціальністю 226 – «Фармація, промислова фармація».

Існування заочної (дистанційної) форми навчання є особливістю фармацевтичного факультету, що дає змогу здобути вищу освіту тим, хто працює за напрямком майбутньої спеціальності, або вже отримав освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра, хто бажає здобути одночасно кілька спеціальностей.

Теоретична підготовка студентів проходить у Львівському медичному інституті, а практичні навики в ботанічному саду, навчально-виробничій аптеці та інших провідних аптеках м. Львова, області.

Навчальний процес за заочною формою проходить під час сесій та у міжсесійний період. У міжсесійний період студентами виконується позааудиторна самостійна робота, індивідуальні контрольні завдання з засвоєння навчального матеріалу.

Під час сесії студенти відвідують лекції, консультації, практичні, лабораторні, семінарські заняття, а також складають іспити, заліки, проходять державну атестацію, захист дипломної роботи.

Після завершення навчання випускникам присвоюється кваліфікація «провізор» і видається диплом загальнодержавного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
У 2010 році відбувся перший випуск студентів фармацевтичного факультету (заочної форми навчання), а загальна кількість студентів випускників з 2010 по 2018 роки складає  435 чоловік.

Термін навчання :

заочна форма навчання – 4,5 та 5,5 років.

На фармацевтичному факультеті (заочної форми навчання) затверджено перелік кафедр (наказ № 151/1-н від 31.08.2018 р.):

  1. Кафедра хімії.
  2. Кафедра біофізики, інформатики та вищої математики.
  3. Кафедра фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурсознавством лікарських рослин.
  4. Кафедра організації та економіки фармації, технології ліків та біофармації.

З 2016 року на спеціальності 226 – «Фармація, промислова фармація» ( заочна форма навчання) навчається 36 іноземних студентів з Польщі.

 

Положення про деканат ТзОВ "Львівський медичний інститут".   завантажити

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами