Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

 

 

Кафедра ортопедичної стоматології

Завідувач кафедри

Щепанський Федір Йосипович, кандидат медичних наук, автор та співавтор понад 30-ти наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 1 монографії, 1 підручника, 1 книги.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

- рідинне окиснення ненасичених вуглеводнів;
- системний вплив злоякісних пухлин та ендогенної інтоксикації на організм людини;
- основи процесів одержання алкілакрилових мономерів;
- хіміко-токсикологічні дослідження лікарських засобів з групи антидепресантів
- дослідження структури і функціонування бактеріопланктону у водних об’єктах за умов різноманітного антропогенного впливу.

Положення про кафедру ортопедичної стоматології ТзОВ" Львівський медичний інститут" завантажити

Професорсько-викладацький склад кафедри:

- 3 кандидати медичних наук
- 1 доцент
- 3 асистенти

Щепанський Федір Йосипович – завідувач кафедри, кандидат медичних наук 
Погранична Христина Романівна – кандидат медичних наук, доцент
Олешій Петро Васильович – кандидат медичних наук
Амізян Артак Азадович – асистент 
Гаєва Оксана Михайлівна – асистент
Щепанський Борис Федорович  – асистентПерелік дисциплін

Виробнича практика (лікарська ІV курс)
Курс за вибором (Матеріалознавство в стоматології)
Ортопедична стоматологія
Ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія
Пропедевтика ортопедичної стоматології


Наукова робота:

Публікації

Олекший П. В., Лаповец Л. Е., Горицкий В. М., Уштан С. В., Залецкий Н. П. Особенности саногенеза после дентальной имплантации при использовании низкочастотного магнитного поля. Лабораторная диагностика. Восточная Европа. 2017. № 1. С. 51-57. (Здобувачем виконано лабораторні дослідження, проаналізовано та узагальнено їх, підготовано матеріали до друку).

Олекшій П. В. Вплив проведення дентальної імплантації на вміст інтерлейкіна 2 в сироватці крові пацієнтів. Актуальні питання розвитку медичних наук у XXI столітті : матеріали міжнародної наук.-практ.конф. (м. Львів, 27-28 травня 2016 р.) Львів, 2016. С. 101—102. (Здобувачем виконано та узагальнено лабораторні дослідження, написано тези).

Олекшій П. В., Лаповець Л. Є., Горицький В. М. Показники гуморального імунітету у пацієнтів до і після дентальної імплантації. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: матеріали VIII наук.-практ.конф.(м. Тернопіль, 1-2 жовтня 2015 р.). Тернопіль, 2015. С. 67-68. (Здобувачем проведено підбір пацієнтів, лабораторні дослідження, статистична обробка даних, написано тези).

Олекшій П. В., Лаповець Л. Є., Горицький В. М., Уштан С. В. Вміст туморнекротичногофактора-а в ротовій рідині та сироватці крові пацієнтів, яким рекомендована дентальна імплантація. Вісник проблем біології і медицини. 2015. Вип. 4, т. 2 (125). С. 237-240. (Здобувачу належить розробка дизайну та проведення клінічних і лабораторних досліджень, аналіз результатів та написання статті).

Олекшій П. В., Лаповець Л. Є., Горицький В. М., Уштан С. В., Залецький М. П. Рівні інтерлейкінів 1, 2, 6 в ротовій рідині пацієнтів до і після дентальної імплантації. Вісник проблем біології і медицини. 2017. Вип. 1 (1). С. 369-372. (Здобувачу належить ідея, покладена в основу статті, планування та проведення досліджень, написання статті).

Олекшій П. В., Лаповець Л. Є., Уштан С. В, Горицький В. М. Вплив дентальної імплантації та магнітотерапії на цитокіновий статус пацієнтів. Вісник проблем біології і медицини. 2017. Вип. 4, т. 3. С. 360-363. (Здобувачу належить планування та проведення досліджень, аналіз результатів та написання статті).

 Олекшій П. В., Лаповець Л. Є., Уштан С. В., Горицький В. М. Кореляційні зв’язки між показниками імунного статусу пацієнтів до і після дентальної імплантації. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: матеріали X наук.-практ.конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 5-6 жовтня 2017 р.). Тернопіль, 2017. С.32-33. (Здобувачем виконано лабораторні дослідження, узагальнено їх і написано тези).

Олекшій П. В., Лаповець Л. Є., Уштан С. В., Горицький В. М. Рівень секреторного Іg А в ротовій рідині після дентальної імплантації із застосуванням магнітотерапії. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2017. Т. 17, вип. 2 (58). С. 255-257. (Здобувачу належить ідея, покладена в основу статті, планування та проведення досліджень, аналіз результатів та написання статті).

Олекшій П. В., Лаповець Л. Є., Уштан С. В., Залецький М. П. Особливості клітинного імунітету у пацієнтів, які перенесли дентальну імплантацію. Вісник проблем біології і медицини. 2016. Вип. 4 (1). С. 366—368. (Здобуваxу належить ідея, покладена в основу статті, планування та проведення досліджень, написання статті). Олекшій П. В., Уштан С. В., Лаповець Л. Є. Цитокіновий профіль сироватки крові осіб, після проведення дентальної імплантації та застосування магнітотерапії. Стоматологічна наука і практика на Слобожанщині: історія, надбання і перспективи розвитку: матеріали наук.-практ.конф. з міжнародною участю (м Харків, 5-6 жовтня 2017 р.). Харків, 2017. С.121-124. (Здобувачу належить розробка дизайну та проведення клінічних та лабораторних досліджень, аналіз результатів та написання статті). Особливості змін функціонального стану процесів перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи у крові морських свинок хворих на експериментальний алергічний альвеоліт та його корекція / М. С. Регеда, Ф. Й. Щепанський, І. Г. Гайдучок, О. А. Ковалишин, М. М. Регеда // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології : науково-практичний журнал. 2006. № 2. – С. 56-62.

Порушення функціонального стану прооксидантно-антиоксидантного системи у сироватці крові самців при модельному процесі алергічного альвеоліту та їх корекція антиоксидантом альфа-токоферолом ацетатом / Ф. Й. Щепанський, В. Й. Кресюн, В. К. Напханюк, М. С. Регеда // Одеський медичний журнал. 2005. № 2(88). С. 45-47. Регеда М. С., Любінець Л. А., Щепанський Б. Ф. Особливості імунного гомеостазу в динаміці розвитку експериментальної бронхіальної астми. Вісник наукових досліджень. 2018. №2. С. 133-135.

Регеда М. С., Щепанський Б. Ф. Зміни показників системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи в легенях за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми при хронічному пародонтиті та їх корекція тіотриазоліном. Клінічна та експериментальна патологія. 2018. Т.17. №2 (64). С. 70-74.

Регеда М. С., Щепанський Ф. Й. Екзогенний алергічний альвеоліт: патогенез, клініка, діагностика та лікування.  Лікування та діагностика. 2005. № 2-3. С. 47-51

Регеда М. С., Щепанський Ф. Й., Гайдучок І. Г. Функціональний стан прооксидантно-антиоксидантної системи у крові морських свинок за фізіологічних умов. Актуальні проблеми медицини, фармації та біології : науково-практичний журнал. 2004. № 1. С. 14-16.

Регеда М. С., Щепанський Ф. Й., Щепанський Б. Ф. Особливості змін ендогенної інтоксикації за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми при хронічному пародонтиті та корекція їх тіотриазоліном.

Регеда М. С., Щепанський Ф. Й., Щепанський Б. Ф. Особливості змін ендогенної інтоксикації за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми при хронічному пародонтиті та корекція їх тіотриазоліном. Одеський медичний журнал. 2018. №4(168). С. 18-21.

Щепанський Б. Ф. Стан ендогенної інтоксикації за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми. Клінічна та експериментальна патологія. 2018. Т.17. №1 (63). С. 113-116. 

Щепанський Б. Ф. Стан прооксидантно-антиоксидантної системи в тканинах пародонта за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми.  Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2018. №2. С. 218-221.

Щепанський Ф. Й. Регеда М. С. Роль про- та антиоксидантних процесів у патогенезі алергічного альвеоліту в тканині печінки морських свинок. Фізіологічний журнал. 2005. Т 51, № 6. С. 46-48.


Навчально – методична робота

Підручники та посібники: 

1. Щепанський  Ф.Й. Невідкладні стани. - Львів 2004р.-820с. (у співавторстві)
2. Щепанський Ф.Й. Загальна алергологія. -  Львів -2006р. -70с.
3. Щепанський  Ф.Й. Патологічна фізіологія. -  Львів-2011р.-490с. (у співавторстві)

Методичні вказівки та конспекти лекцій:

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ортопедична стоматологія в тому числі імплантологія» для студентів V курсу (9 семестр) стоматологічного факультету;
2. Конспекти лекцій з дисципліни «Пропедевтика ортопедичної стоматології» для студентів II курсу (4 семестр) стоматологічного факультету;
3. Конспекти лекцій з дисципліни «Ортопедична стоматологія» для студентів III курсу (5 семестр) стоматологічного факультету;
4. Конспекти лекцій з дисципліни «Ортопедична стоматологія» для студентів III курсу (6 семестр) стоматологічного факультету;
5. Конспекти лекцій з дисципліни «Ортопедична стоматологія» для студентів IV курсу (7 семестр) стоматологічного факультету;
6. Конспекти лекцій з дисципліни «Ортопедична стоматологія» для студентів IV курсу (8 семестр) стоматологічного факультету;
7. Конспекти лекцій з дисципліни «Ортопедична стоматологія в тому числі імплантологія» для студентів V курсу (9 семестр) стоматологічного факультету;
8. Конспекти лекцій з дисципліни «Ортопедична стоматологія» для студентів V курсу (10 семестр) стоматологічного факультету;


Виховна робота на кафедрі ортопедичної стоматології Львівського медичного інституту має такі напрямки:


• підготовка національно свідомої медичної інтелігенції, примноження культурного багажу, який забезпечить значну ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;
• виховання майбутніх лікарів авторитетними та високоосвіченими, речниками інтелектуальної, правової, соціально-психологічної, естетичної, медико - профілактичної культури;
• створення умов для вільного та індивідуального розвитку особистості, її загальної культури та мислення, залучення до різних видів творчої діяльності;
• формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до участі в обговоренні освітніх та медичних реформ;
• усвідомлення правових підвалин діяльності лікаря - стоматолога, його громадянським обов'язком, відповідальністю медичного працівника перед суспільством;
• створення умов для прогресивного розвитку студентського самоврядування, виявлення лідерів та організаторів;
• залучення студентів до усіх виховних заходів ЗВО, міста, області.

 

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами