Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Кафедра хімії

Завідувач кафедри


Пиріг Ігор Юрійович - кандидат хімічних наук, доцент – автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць.


Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, 4-х державних патентів, 4-х навчальних посібників, наукової монографії.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

• рідинне окиснення ненасичених вуглеводнів
• дослідження мікро- та нанокомпозитів гібридних матеріалів як активних елементів хемо- та біосенсорів
• дослідження біохімічних порушень при цукровому діабеті та злоякісних новоутвореннях
• хіміко токсикологічні дослідження лікарських засобів з групи антидепресантів

Положення про кафедру хімії ТзОВ "Львівський медичний інститут"  завантажити

Професорсько-викладацький склад кафедри:

• 6 кандидатів наук
• 3 доценти

Пиріг Ігор Юрійович – завідувач кафедри, кандидат хімічних наук, доцент
Фартушок Надія Володимирівна – кандидат хімічних наук, доцент
Сеньків Надія Павлівна – кандидат хімічних наук, доцент
Думанчук Наталя Ярославівна – кандидат біологічних наук
Лема Алла Олексіївна – кандидат хімічних наук
Ткачук Любов Іванівна – кандидат хімічних наукПерелік дисциплін

Аналітична хімія
Біологічна хімія
Біоорганічна та біологічна хімія
Загальна і неорганічна хімія
Медична хімія
Органічна хімія
Фізична та колоїдна хімія
Фізичні методи аналізу та метрології


Наукова робота:

Публікації

Dumanchuk N.Ya. Physical properties of hybrid composites on the base of glauconite and polyaniline / M. M. Yatsyshyn, V.M. Makohon, O.V.Reshetnyak, Yu.V.Stadnyk, N.Ya.Dumanchuk // The XXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids: Program and Book of Abstracts. Lviv, Ukraine, 12-15 September 2015. – Lviv, – 2015. – P. 47–48.
Dumanchuk N.Ya. Properties of the hybrid glauconite/polyaniline composites synthesized in the aqueous citrate acid solutions / Mykhaylo Yatsyshyn, Viktoriia Makogon, Oleksandr Reshetnyak, Pavlo Demchenko, Nataliya Dumanchuk, Yuriy Stadnyk // Chemistry & Chemical Technology. – 2016. – Volume 10, number 4. – P. 429–435.
M.M. Yatsyshyn, O.V. Reshetnyak, N.Ya. Dumanchuk, Yu.O. Kulyk, N.V. Fartushok, Yu.V. Stadnyk Hybrid mineral - polymeric composite materials on the basis of the polyaniline and glayconite – silica Chemistry & Chemical Tech-nology. – 2013. – №4. – P.441 – 444.
Nadija Senkiv Oksana Hertsyk, Tetiana Pereverzieva, Myroslava Kovbur, Lidia Bojchysyn,. „Physico-chemical properties of the amorphous based on ferrum after low temperature treatment” / Nadija Senkiv Oksana Hertsyk, Tetiana Pereverzieva, Myroslava Kovbur, Lidia Bojchysyn // Львів 2014р. , праці НТШ, серія Хімія і біохімія.
Poluzgyn I., Marshalok O., Vytrykush N., Marshalok G., Pyrig I. Correlation and selection of optimum condition for chromatography of alkylcyclohexanecarboxylate production process. Technology organic and inorganic substances, 2016, vol. 1, no 6(79), p. 13 – 18.
Synthesis of 1,3,4-trimethylcyclohex-3-en-1-carboxylic acid allyl ester I.S. Polevaya, N.M. Karpyak, M.D. Fedevich, O.I. Marshalok, I.J. Pyrig Russian Journal of Applaied Chemistry, 2012, Volume 85, Number 1, Pages 164-166 (Росія)
Y.G. Kyyak, L.E. Lapovets, Y.I. Onyshuk, G.V. Bashta, O.A. Kovalyshyn, N.V. Fartushok, M.P. Zeletskyy, A.S. Kost. Excessive dose of alcohol as a risk factor conduction disturbances. The Journal of Medicine and Philosophy Issue 6 (2), December 2017. – V. 42. – Р. 1392-1397.
В.А. Скибчак, О.В. Булак, М.О. Войтович, Н.В. Фартушок, Ю.І. Онищук. Зміни ліпідного спектру крові у пацієнтів з нестабільною стенокардією та цукровим діабетом // Вісник проблем біології і медицини – 2013. – Т. 2 (101), випуск 2 – C. 151 – 153.
Герцик О., Переверзєва Т., Ковбуз М., Шурко С., Сеньків Н. «Корозоційна тривкість модифікованого аморфного сплаву Fe78,5 Nі1,0 Мо0,5, Si6,0 В14,0 у водному розчині сульфатної кислоти // Вісник Львівського університету ім. І. Франка. Серія: хімічна, 2018 р. Вип. 59-42. С. 410-415.
Думанчук Н. Я. Біохімічні аспекти шизофренії / Фартушок Н.В., Думанчук Н.Я., Фартушок Т.В., Майчин О.М.// Вісник вищої медичної освіти. – 2015. – № 6 – С. 25-41.
Думанчук Н. Я. Властивості композитів поліанін/глауконіт, синтезованих у водних розчинах сульфатної кислоти / Яцишин М., Макогон В., Демченко П., Стадник Ю., Думанчук Н. // Вісник Львів.ун-ту. Серія хім. – 2015. – Ч.2. – С. 360-370.
Думанчук Н. Я. Електропровідні властивості композитів каолініт/полі анілін / Ульяна Ціко, Марія Сидорко, Михайло Яцишин, Наталія Думанчук, Алла Лема, Олександр Решетняк // VIII Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених “Прикладні аспекти електро¬хімічного аналізу”, присвячені 100-річчю Національної акад.¬мії наук України (Львів, 4-7 червня 2018 р.): Збірник наукових праць: В 2-х части¬нах: Ч.2 / А.О. Омельчук, Р.Є. Гладишевський, О.В. Решетняк (ред.). – Львів: Дослідницько-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка, 2018. – С 396-398.
Думанчук Н. Я. Інноваційні технології в медицині / Костюк О.А., Фартушок М.В.,Думанчук Н.Я., Сеньків Н.П. // Вісник вищої медичної освіти. – 2015. – №6. – С. 42-55.
Думанчук Н. Я. Термічна стабільність гібридних композитів на основі глауконіту і поліаніліну допованого оксалатною кислотою / В.Макогон, Ю.Семенюк, М.Яцишин, В.Закордонський, Н.Думанчук // Праці НТШ. Серія «Хімія і біохімія» – 2016. – Т. 43. – 18 с.
Заремба Є.Х., Заремба-Федчишин О.В., Онищук Ю.І., Фартушок Н.В.
Клінічне значення ранньої реабілітації хворих на інфаркт міокарда // Актуальні проблеми сучасної медицини. Т.16, випуск 3(55), – 2016. – С. 66-69.
Костів І.С., Маршалок О.І., Полюжин І.П., Пиріг І.Ю. Аналітичний контроль процесу одержання 2гідроксиетил-1,3,4-триметилциклогекс-3-енкарбоксилату // тези 7-ї Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення 2013» м. Донецьк, 11-14 березня 2013 року, с.38.
М.О. Войтович, Ю.І. Онищук, Н.В. Фартушок. Зміни ліпідного спектра крові у пацієнтів з нестабільною стенокардією та цукровим діабетом 2-го типу // Матеріали XV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.). Український кардіологічний журнал, додаток 4/2014. – C. 48 – 49.
Марія Лопачак, Василь Андрусик, Алла Лема, Лідія Бойчишин Аморфні металеві сплави системи Fe-Nb-B-RE як електроди виділення водню з лужних розчинів. Тези доповідей ХVІ Наукової конференції «Львівські хімічні читання-2017» , Львів, 2017р., С.-Ф49.
Марія-Олена Даниляк, Лідія Бойчишин, Василь Андрусик, Христина Хрущик, Алла Лема Дослідження корозійної стійкості АМС Fe82-Nb2-B14-RE2 ( RE=Y, Gd, Tb, Dy) у лужному середовищі. Тези доповідей VІІІ Українського з”їзду з електрохімії та VІ науково-практичного семінару студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», Львів 4-7 червня 2018р., С. 394-395.
Надія Сеньків «Електрохімічні властивості об’ємного сплаву на основі Fe у водних розчинах» / Лідія Бойчишин, Марія- Олена Даніляк, Мирослава Ковбуз, Надія Сеньків // ХIV наукова конференція «Львівські хімічні читання 2015 рік», Львів 2015, С. Ф-42–43.
Оксана Герцик, Тетяна Переверзєва, Мирослава Ковбуз Софія Шурко, Надія Сеньків «Електрохімічні характеристики модифікованих аморфних сплавів Fe-Ме (Si)В у водних розчинах з різним pH. VIII Український з’їзд з електрохімії та VI науково-практичний семінар студентів, аспірантів та молодих учених: Львів, 4-7 червня, 2018р.  С. 391-393.
Патент на корисну модель № 77328. Регеда М.С., Мелех Б.Я., Фартушок Н.В., Кухленко О.Я. Спосіб визначення концентрації пероксинітрит-аніону в біологічному матеріалі. Державна реєстрація патентів України на корисну модель. 11.02. 2013.
Полевая И.С., Карпяк Н.Ф., Федевич М.Д., Маршалок О.И., Пыриг И.Ю. Синтез аллилового эстера 1,3,4-триметилциклогекс-3-ен-1-карбоновой кислоты.//Журнал Прикладной химии.-2012 т.85, вып.1.-с.171-173
Сеньків Н. П. Оксана Герцик, Софія Шурко, Мирослава Ковбуз, «Електрохімічна характеристика аморфного сплаву на основі Fe у розчині сульфатної кислоти» / Н. П. Сеньків // XVI наукова конференція «Львівські хімічні читання » – 2017р., С. Ф. 27.
Сеньків Н.В. Переверзева Т.Г., Герцик О.М., Пиндяк Н.Л. «Вплив форм аморфного сплаву на електрохімічні характеристики» / Н.В. Сеньків, Т.Г. Переверзева О.М. Герцик, Н.Л. Пиндяк // VII Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: «Хімія та сучасні технології», ІІІ том. Дніпропетровськ 2015 рік., С. 42–43
Сеньків Н.П. «Історія розвитку фармації» / Т.В. Фартушок, Н.П. Сеньків, Н.В.Фартушок, Н.Я. Думанчук, О.М. Малічин, Л.І. Ткачук // Вісник вищої медичної освіти.: Львів, ПП.»Бодлак», № 7, 2018 рік., С. 4–19.
Сеньків Н.П. Корозійна стійкість аморфних сплавів на основі Феруму, підданих низькотемпературній обробці, у кислих розчинах / Переверзєва Т.Г., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Кулеша М., Сеньків Н.П. // Тези доп. VІ Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2014». Харків, Україна, 22-24 квітня 2014 р. – С. 263-264.
Сеньків Н.П., Фартушок Н.В., Фартушок Т.В., Малічин О.М., Думанчук Н.Я., Різун М.І. «Іноваційні технології в медицині», Вісник Вищої Медичної освіти. Львів 2015. –№ 6 С. 42-55.
Ткачук Л., Сенків Н., Фартушок Н. Методологічні здобутки професора Василя Крамаренка // Тези наукової конференції Методологічні читання з темою « Місце методології у філософському та конкретно-науковому дискурсі: історія і сучасність»», 30-31 березня 2018 р. м. Львів: Ліга прес, 2018р. С. 84-85
Ткачук Л.І., Сеньків Н.П., Фартушок. Н.В. Методологічні здобутки професора В.П. Крамаренка. // Місце методології у філософському та конкретно-науковому дискурсі: історія і сучасність. – Львів. 2018р. С. 84-85.
Ульяна Ціко, Марія Сидорко, Михайло Яцишин, Наталія Думанчук, Алла Лема, Олександр Решетняк Електропровідні властивості композитів каолініт/поліанілін. Тези доповідей VІІІ Українського з”їзду з електрохімії та VІ науково-практичного семінару студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», Львів 4-7 червня 2018р., С. 396-398.
Фартушок Н.В. та ін. авт. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту “Крок 1” Загальна лікарська підготовка. МОЗ України. Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки “Медицина” і “Фармація”. К.: 2014, 20 с.
Фартушок Н.В., Думанчук Н.Я., Фартушок Т.В., Малічин О.М., Костюк. О.А. Біохімічні аспекти шизофренії // Вісник вищої медичної освіти. – 2015. – №6. – С. 25-41.
Фартушок Н.В., Сеньків Н.П., Фартушок Т.В., Малічин О.М. Думанчук Н.Я., Різун М.І. Інноваційні технології в медицині //Вісник вищої медичної освіти. – 2015. – №6. – С. 42-55.
Федевич. Ю.М,. Фартушок Т.В., Ковалишин О.А., Фартушок Н.В. Значення для людини біологічно активних добавок. // Матеріали науково-практичної конференції. Біологічні, методичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини. Полтава. 4-5 жовтня 2018. – С. 99-101.

Навчально – методична робота

Підручники та посібники: 

„Медична хімія” Посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів І курсу стоматологічного факультету спеціальності 7.12010005 „Стоматологія” Пиріг І.Ю., Сеньків Н.П., Фартушок Н.В., Маршалок О.І. Львів: ЛМІ – 2013р. 159 с. (для дисципліни «Медична хімія»)
«Біоорганічна хімія» Посібник для аудиторної ї самостійної роботи з біологічної хімії для студентів І курсу медичного та стоматологічного факультетів підготовки магістрів галузі знань 22 “Охорона здоров´я” спеціальностей 222“Медицина” і 221 “Стоматологія” Пиріг І. Ю., Фартушок Н.В., Маршалок О.І. ч. І і ІІ. Львів: ЛМІ – 2018. – 206 с. ( для дисципліни «Біоорганічна та біологічна хімія»)
«Біоорганічна хімія» Посібник для аудиторної та самостійної роботи для студентів І курсу стоматологічного факультету. Ч. І, ІІ.// Пиріг І.Ю., Фартушок Н.В., Маршалок О.І. Львів: ЛМІ. 2015. – 255 с. ( для дисципліни «Біоорганічна та біологічна хімія»)
Біологічна хімія: підручник / О.Я. Скляров, Н.В. Фартушок, Т.І. Бондарчук.- Тернопіль: ТДМУ, 2015.- 706 с.
Біохімія кісток та органів порожнини рота // Н. В. Фартушок, Н.Я. Н.Я. Думанчук, І.Ю. Пиріг, Н.П. Сеньків, Т.О. Пиндус. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 292 с.
Бойків Д.П., Боднарчук Т.І., Макаренко Т.М., Фартушок Н.В. та ін. Біологічна хімія. Тести на ситуаційні задачі / За ред. О.Я. Склярова.- Львів:Світ, 2006.- 271с.
Бондарчук Т.І., Гринчишин Н.М., Фартушок Н.В. та ін. Збірник тестів і ситуаційних задач. Біологічна хімія. К.: Медицина, 2010.- 360 с.
Думанчук Н. Я. Біохімія кісток та органів порожнини рота: навч. посіб. / Н. Я. Думанчук, Н. В. Фартушок, І. Ю. Пиріг, Н. П. Сеньків, Т. О. Пиндус. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 291 c. - Бібліогр.: С. 
Збірник тестових завдань до ліцензійного іспиту “Крок-1” з хімічних дисциплін для студентів фармацевтичного факультету // Львів: Кварт. – 2016. – 349 с.
Пиріг І.Ю., Сеньків Н.П., Маршалок Г.О. Посібник з медичної хімії для студентів медичного факультету – Львів: В-во ЛМІ 2010.- 172 с.
Пиріг І.Ю., Фартушок Н.В., Маршалок О.І. «Біоорганічна хімія» Посібник для аудиторної і самостійної роботи студентів I курсу медичного та стоматологічного факультетів підготовки магістрів галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 222 «Медицина» і 221 «Стоматологія» ч.I і II. Львів: В-во ЛМІ – 2018.- 206 с.
Посібник для самостійної позааудиторної роботи з біологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету спеціальність «ФАРМАЦІЯ» Фартушок Н.В., Ковалишин О.А., Фартушок Т.В., Сеньків Н.П., Думанчук Н.Я./за ред. Пирога І.Ю. – Львів: - 2016. – 257 с.
Сеньків Н.П., Фартушок Н.В., Думанчук Н.Я., Лема А.О. «Збірник тестових завдань до ліцензійного іспиту «Крок-1» з хімічних дисциплін фармацевтичного факультету». Львів: Кварт ,2016. 349 с.
Сеньків Н.П.. Збірник тестових завдань до ліцензійного іспиту «Крок -1» з хімічних дисциплін для студентів фармацевтичного факультету./ доц.Сеньків Н.П., доц. Фартушок Н.В., ас. Думанчук Н.Я., ас. Лема А.О.: За ред. зав. каф., доц. Пирога І.Ю. // Львів: Кварт, 2016. – 349с.
Скляров О.Я., Фартушок Н.В., Сойка Л.Д., Смачило І.С. Біологічна хімія з біологічними методами дослідження. – Київ: Медицина, 2009.- 352 с.
Ткачук Л.І./ /Біологічна хімія. Навчально-методичний посібник для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання. Львівський медичний інститут.-Львів. -2018.- 382с.
Фартушок Н.В. та ін. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту «Крок1» Загальна лікарська підготовка. МОЗ України. Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина» і «Фармація».К.: 2014, 20 с.
Фартушок Н.В., Думанчук Н.Я., Фартушок Т.В., Пиріг І.Ю., Сеньків Н.П., Ткачук. Л.І. // Біологічна хімія. Навчально-методичний посібник для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання – Львів. – 2018. – 382 с.

Методичні рекомендації

. Фартушок Н.В., ас. Думанчук Н.Я., доц. Пиріг І.Ю. доц.Сеньків Н.П., ст. викл. Ткачук Л.І. Методичні вказівки для практичних занять з Біологічної хімії для підготовки фахівців другого Міністерського рівня вищої освіти ІІ курсу стоматологічного факультету, спеціальності 221 «Стоматологія» (І частина) / доц. Фартушок Н.В., ас. Думанчук Н.Я., доц. Пиріг І.Ю. доц.Сеньків Н.П., ст. викл. Ткачук Л.І. // Львівський медичний інститут. – 2018. – 91 с.
доц. Фартушок Н.В., ас. Думанчук Н.Я., доц. Пиріг І.Ю. доц.Сеньків Н.П., ст. викл. Ткачук Л.І. Методичні вказівки для практичних занять з Біологічної хімії для підготовки фахівців другого Міністерського рівня вищої освіти ІІ курсу стоматологічного факультету, спеціальності 221 «Стоматологія» (ІІ частина) / доц. Фартушок Н.В., ас. Думанчук Н.Я., доц. Пиріг І.Ю. доц.Сеньків Н.П., ст. викл. Ткачук Л.І. // Львівський медичний інститут. – 2018. – 103 с.
доц. Фартушок Н.В., ас. Думанчук Н.Я., доц. Пиріг І.Ю. доц.Сеньків Н.П., ст. викл. Ткачук Л.І. Методичні вказівки для практичних занять з Біологічної хімії для підготовки фахівців другого Міністерського рівня вищої освіти ІІ курсу стоматологічного факультету, спеціальності 221 «Стоматологія» (І частина) / доц. Фартушок Н.В., ас. Думанчук Н.Я., доц. Пиріг І.Ю. доц.Сеньків Н.П., ст. викл. Ткачук Л.І. // Львівський медичний інститут. – 2018. – 91 с.
доц. Фартушок Н.В., ас. Думанчук Н.Я., доц. Пиріг І.Ю. доц.Сеньків Н.П., ст. викл. Ткачук Л.І. Методичні вказівки для практичних занять з Біологічної хімії для підготовки фахівців другого Міністерського рівня вищої освіти ІІ курсу стоматологічного факультету, спеціальності 221 «Стоматологія» (ІІ частина) / доц. Фартушок Н.В., ас. Думанчук Н.Я., доц. Пиріг І.Ю. доц.Сеньків Н.П., ст. викл. Ткачук Л.І. // Львівський медичний інститут. – 2018. – 103 с.
Думанчук Н.Я. Збірник тестових завдань до ліцензійного іспиту «Крок -1» з хімічних дисциплін для студентів фармацевтичного факультету./ доц.Сеньків Н.П., доц. Фартушок Н.В., ас. Думанчук Н.Я., ас. Лема А.О.: За ред. зав. каф., доц. Пирога І.Ю. // Львів: Кварт, 2016. –С.
Думанчук Н.Я. Посібник для самостійної позааудиторної роботи з біологічної хімії / к.х.н., Фартушок Н.В., к.м.н. Ковалишин О.А., к.м.н. Фартушок Т.В., к.х.н.,доц. Сеньків Н.П., к.б.н. Думанчук Н.Я.; За ред.доц. Пирога І.Ю.- Львів: 2016. – С.
Сеньків Н. П. Методичні вказівки з дисципліни «Загальної та неорганічної хімії» для студентів І курсу фармацевтичного факультету, спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» / Н. П. Сеньків // Львівський медичний інститут. – 2018. – 101 с.
Сеньків Н.П.. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту “Крок 1” Загальна лікарська підготовка. МОЗ України. / доц. Сеньків Н.П., доц. Фартушок Н.В., ас. Думанчук Н.Я., // Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки “Медицина” і “Фармація”. К.: 2014, 20 с.
Ткачук Л.І.,Пиріг І.Ю.,Сеньків Н.П.,Фартушок Н.В. Методичні вказівки до лабораторних занять з аналітичної хімії. Якісний аналіз./ для студентів другого курсу фармацевтичного факультету/. Львівський медичний інститут. –Львів.-2018. – 71 с.
Фартушок Н.В., Думанчук Н. Я., Сеньків Н.П. За редакцією Пирога І.Ю.// Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання. 2015 р. – 211 с.
Фартушок Н.В., Думанчук Н.Я., Пиріг І.Ю., Сеньків Н.П. // Методичні вказівки з біологічної хімії для студентів медичного факультету. Ч.1. Львів. – 2013. – 146 с.
Фартушок Н.В., Думанчук Н.Я., Пиріг І.Ю., Сеньків Н.П. // Методичні вказівки з біологічної хімії для студентів медичного факультету. Ч.2. Львів. – 2013. – 143 с.
Фартушок Н.В., Думанчук Н.Я., Пиріг І.Ю., Сеньків Н.П. // Методичні вказівки з біологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету. Ч.1. Львів. – 2013. – 123 с.
Фартушок Н.В., Думанчук Н.Я., Пиріг І.Ю., Сеньків Н.П. // Методичні вказівки з біологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету. Ч.2. Львів. – 2013. – 124 с.


Виховна  робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами