Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Кафедра біофізики, інформатики та вищої математики

Завідувач кафедри

Мусій Роман Степанович - доктор фізико-математичних наук, професор.

Автор понад 300 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2-х наукових монографій, співавтор розділів в 8-ми закордонних тематичних наукових монографіях, 6-ти навчальних посібників (2 з грифом МОНУ).

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

• математичні моделі і методи термомеханіки електропровідних тіл за дії імпульсних електромагнітних полів (ЕМП);
• дослідження термомеханічної поведінки електропровідних тіл канонічної форми і резонансних явищ в них за дії характерних типів імпульсних ЕМП з модуляцією амплітуди;
• магнітотермомеханіка електропровідних тіл;
• віброеволюційні процеси в нелінійних континуальних системах;
• теорія матриць над комутативними кільцями;
• методика викладання біофізики, вищої математики та інформатики.

Положення про кафедру біофізики, інформатики та вищої математики ТзОВ" Львівський медичний інститут".  завантажити

Професорсько-викладацький склад кафедри:

• 1 доктор наук, професор
• 2 кандидати наук
• 1 старший науковий співробітник
• 1 асистент

Мусій Роман Степанович – доктор фізико-математичних наук, професор
Прокіп Володимир Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Олійник Ірина Ярославівна – кандидат фізико-математичних наук
Сайчук Михайло Трохимович – асистент
Крюкович Мирослава ВасилівнаПерелік дисциплін

Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
Вища математика і статистика
Інформаційні технології у фармації
Комп’ютерне моделювання у фармації
Комп’ютерні технології у фармації
Медична інформатика
Медична та біологічна фізика


Наукова робота:

Монографії

Гачкевич О. Р. Зв'язані задачі термомеханіки електропровідних тіл з плоскопаралельними межами за імпульсних електромагнітних дій : монографія / О. Р. Гачкевич, Р. С. Мусій, Г. Б. Стасюк. – Львів: "Растр-7", 2019. – 280 c.
Вестяк В.  Двумерные нестационарные волны в электромагнитоупругих телах : монографія / В. Вестяк, А. Гачкевич, Р. Мусий, Д. В. Тарлаковский, Г. В. Федотенков. – Москва: Физматлит, 2019. – 288 c.

Публікації

Hachkevych O. R., Musii R. S. Dynamic thermoelastic processes in a conductive plate under the action of electromagnetic pulses of microsecond and nanosecond durations  // Journal of Thermal Stresses. – 2019. – Volume 42, Issue 9. – P. 1110–1122. (SciVerse SCOPUS)
Musiy R., Melnyk N., Dmytruk V. Investigation of properties of contact connector of bimetallic hollow cylinder under the influence of electromagnetic pulse // Mathematical Modeling and Computing. – 2018. – Vol. 5, № 2. – P. 193–200. (SciVerse SCOPUS)
Musiy R., Melnyk N., Dmytruk V. Mathematical modeling and analysis of thermostressed state of bimetallic plate under electromagnetic action in the mode with pulse modulated signal // Mechanics and Mechanical Engineering. – 2018. – Vol. 22, № 4. – P. 865–870.  (SciVerse SCOPUS)
O. Hachkevych, R. Musii. Mathematical modeling in thermomechanics of electroconductive bodies under the action of the pulsed electromagnetic fields with modulation of amplitude  // Mathematical Modeling and Computing. – 2019. – Vol. 6, № 1. – P. 30–36. (SciVerse SCOPUS)
Prokip V. M. On the Solvability of a System of Matrix Equations AX= B and BY= A Over Associative Rings //Journal of Mathematical Sciences. – 2019. – С. 1-10.
Prokip V. М. Structure of Rank-One Matrices Over the Domain of Principal Ideals Relative to Similarity Transformations //Journal of Mathematical Sciences. – 2019. – V. 236. – №. 1. – С. 71-82.
Мусій Р. С., Мельник Н. Б., Дрогомирецька Х. Т., Бандирський Б. Й., Гошко Л. В. Визначення температурно-силового режиму функціонування електропровідного пластинчастого елемента за дії амплітудномодульованого радіоімпульса  // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2019. – 2(69) частина 2. – С. 96–102.

Prokip V. M. On the similarity of matrices $ AB $ and $ BA $ over a field //Carpathian Math. Publications. – 2018. –V. 10. – №. 2. – С. 352-359.
Musii R., Melnyk N., Dmytruk V. Thermoelastic processes analyzer for piecewise homogeneous conductive structures subjected to pulsed electromagnetic actions // J. Therm. Stresses. – 2018. – V. 41 (9). P. 1125-1135. DOI: 10.1080/01495739.2018.1461039 (Scopus)
Musij R., Drohomyretska Kh., Klapchuk M., Oryshchyn O., Nakonechnyy R. Solution of the connected problem of thermomechanics for a long hollow electroconductive cylinder under the action of a impulsed electromagnetic field with amplitude modulation. Mathematical modeling and computing, Vol. 5, No. 1, pp. 18-55 (2018) (Scopus)
R. Musii, N. Melnyk, V. Dmytruk. Investigation of properties of contact connector of bimetallic hollow cylinder under the influence of electromagnetic pulse / Mathematical Modeling and Computing. – Vol. 5, No. 2, 2018 – P. 193-200 (Scopus)
Roman Musii, Khrystyna Drohomyretska, Myroslava Klapchuk, Olga Veselovska, Liubomyr Goshko, Adrian Nakonechnyy. Computer Prediction of Operability of Bimetal Cylindrical Sensors Under the Influence of Radio-Frequency Pulses // XIVth International Conferenceon Perspective Technologies and Methods In MEMS Design (MEMSTECH). (Polyana, April 18-22, 2018). Proceedings. – P. 44–47. (Scopus)
Roman Musii, Nataliya Melnyk, Veronika Dmytruk, Yevheniia Levus, Oksana Oryshchyn, Rostyslav Nakonechny. Computer Prediction of Operability of Bimetal Cylindrical Sensors Under theInfluence of Radio-Frequency Pulses // XIVth International Conferenceon Perspective Technologies and Methods In MEMS Design (MEMSTECH). (Polyana, April 18-22, 2018). Proceedings. – P. 48–51. (Scopus)
Roman Musij, Nataliya Melnyk, Veronika Dmytruk. Mathematical modeling and analysis of thermostressed state of bimetallic plate under electromagnetic action in the mode with pulse modulated signal // Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 22, No. 4 (2018) – P. 865-870 (Scopus)
Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Бандирський Б. Й., Веселовська О. В., Орищин О. Г. Зв’язана динамічна задача термопружності для довгого порожнистого циліндра за нестаціонарних теплової та силової дій. / Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: Зб. наук. праць – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. 17. – С. 62 – 73.
Мусій Р. С., Мельник Н. Б., Андрусяк І. В., Бродяк О. Я., Гошко Л. В. Математичне моделювання та аналіз термопружної поведінки електропровідного циліндра з тонким електропровідним покриттям за імпульсної електромагнітної дії./ Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: Зб. наук. праць – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. 17. – С. 123 – 133.
Мусій Р.С., Дрогомирецька Х.Т., Орищин О.Г., Бандирський Б.Й., Гошко Л.В. Термонапружений стан електропровідного циліндра за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди за врахування процесу термопружного розсіювання енергії // Вісник ХНТУ №3(66), ТОМ 2, 2018р. – C. 75 – 81.

Prokip, V.M. Triangularization of a pair of matrices over the domain of principal ideals with minimal quadratic polynomials. (Ukrainian, English) Mat. Metody Fiz.-Mekh. Polya 58, No. 1, 42-46 (2015); translation in J. Math. Sci., New York 222, No. 1, 50-55 (2017). (Web of Science, Scopus, Google Scholar, MathSciNet).
R. Musii, Kh. Drohomyretska, O. Oryshchyn Solutions of coupled problem of thermomechanics for electroconductive hollow cylinder under non-stationary electromagnetic action // Mathematical Modeling And Computing, Vol. 4, No. 1, pp. 69–77 (2017) (Scopus)
Аветисян А. С., Мусий Р. С., Мельник Н. Б., Ивасько Р. А. Термомеханика биметаллических тел при воздействии импульсных электромагнитных полей. // Проблемы механики деформируемого твердого тела. – Ереван: Изд-во «Гитутюн» НАН Республики Армения, 2017. – С. 36–46.
Мусій Р. С., Мельник Н. Б., Андрусяк І. В. Побудова розв’язків динамічних задач термомеханіки двошарових електропровідних циліндричних тіл за нестаціонарної електромагнітної дії // Вісник Київського нац-го ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія: фізико- математичні науки, 2017. – С. 46–57
Прокіп В.М. Про подільність із залишком матриць над областю головних ідеалів // Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 2017, 60, № 2. 41–50.
Прокіп В.М. Про подільність із залишком матриць над областю головних ідеалів // Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 2017, 60, № 2. 41–50.
Р. Мусій, Н. Мельник Вплив резонансних частот на термонапружений стан і несучу здатність біметалевого циліндра за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулів¬ ним сигналом // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2017, вип. 25. – С. 90-99
Р. С Мусій., Х. Т. Дрогомирецька, О. Г. Орищин Термомеханічна поведінка електропровідного порожнистого циліндра за імпульсної електромагнітної дії за врахування процесу термопружного розсіювання енергії // Вісник ХНТУ №З(62), 2017р., Т. І – С. 70-74

Oliynyk, Limits of application of initiated chemiluminescence in monitoring of oncological process of mucous membrane of mouth and larynx, Luminescence. vol.31, pp. 1213–1219, 2016
Roman Musiy, Nataliya Melnyk, Mykola Makhorkin Effect of resonant frequencies on thermostressed state and on load-carrying ability of bimetallic layer under electromagnetic action in the mode with pulse modulated signal // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2016, вип. 24. – С. 58-65
Мусій Р. С. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2016, вип. 24. – С. 58-65
Мусій Р. С., Мельник Н. Б. Математична модель термомеханіки кусково-однорідних електропровідних тіл за дії імпульсних електромагнітних полів // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський нац. Ун-т ім.. Івана Огієнка . – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ, 2016. – Вип. 13. – С. 115-126.
Мусій Р. С., Мельник Н.Б Термонапружений стан біметалевого шару за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулівном сигналом // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 23. – С. 119-132
Мусій Р. С., Мельник Н.Б. Дрогомирецька Х.Т. Термонапружений стан електропровідного циліндра з тонким електропровідним покриттям за нестаціонарної електромагнітної дії // Вісник Херсонського нац-го техн. ун-ту. №3(58), 2016.- 129-133 с.
Прокіп В.М. Про розв’язність системи матричних рівнянь AX = B, BY = A над комутативними кільцями // Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 2016. Т.59, № 4. С.28–34.
Прокіп В.М. Про структуру симетричних розв’язків матричного рівняння АХ=В над довільним полем // Праці міжнародного геометричного центру Том 9, № 1, (2016), C. 31–37.
Р. Мусій, Н. Мельник, О. Орищин Плоска осесиметрична динамічна задача термомеханіки для порожнистого біметалевого циліндра за імпульсної електромагнітної дії // Материалы ХІХ Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. ‒ Переяслав-Хмельницкий, 2016. ‒ Вып. 19. ‒ С. 433–437

Prokip, V.M. On normal form with respect to semiscalar equivalence of polynomial matrices over a field. (Ukrainian, English) Mat. Metody Fiz.-Mekh. Polya 55, No. 3, 21-26 (2012); translation in J. Math. Sci., New York 194, No. 2, 149-155 (2013). (Web Of Science, Scopus, Google Scholar, MathSciNet). 5.Volodymyr Prokip. Simultaneous Triangularization of a Pair of Matrices over a Principal Ideal Domain with Quadratic Minimal Polynomials // Advances in Linear Algebra Research. 2015. Novapublisher, New York. P.287–297. (Google Scholar, MathSciNet)
Мусій Р. С., Мельник Н.Б. Термонапружений стан і несуча здатність порожнистої біметалевої кулі за дії електромагнітного імпульсу // Вісник Київського нац-го ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. Фізико-математичні науки.- Спецвипуск, 2015.- 179-184 с.
Мусій Р., Мельник Н. Термонапружений стан порожнистої біметалевої кулі за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулів ним сигналом // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2015. – Вип. 21. – С. 139-149
Прокіп В.М. Триангуляризація пари матриць над областю головних ідеалів з мінімальними квадратичними многочленами //Мат. методи і фіз.-мех. поля. 2015. Т.58, № 1. С.42–46.

Prokip, V.M. On the solvability of a system of linear equations over the domain of principal ideals. (English. Ukrainian original) Ukr. Math. J. 66, No. 4, 633-637 (2014); translation from Ukr. Mat. Zh. 66, No. 4, 566-570 (2014). (Web of Science, Scopus, Google Scholar, MathSciNet).
Прокiп В. М. Про розв'язки матричного рiвняння XA0 = A1 iз заданими характеристични ми многочленами // Праці міжнар. геомет. центру. Т.7, № 4, (2014), C. 33–43. (Google Scholar)

Прокіп В.М. Про розв’язність системи лінійних рівнянь над областю головних ідеалів // Укр. мат. журн. 2014. Т. 66, №5. – С. 566 – 570.Навчально – методична робота

O. Hachkevych, Musiy R. S., H. Stasiuk, J. Szymczak, D. Tarlakovskii Problemy termomechaniki ciał przewodzących elektryczność przy impulsowych oddziaływaniach elektromagnetycznych // Międzynarodowe seminarium naukowe “Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2014”. Opole, 15 - 16 grudnia 2014 . Streszczenia.–S. 40–41
R Musiy., A. Stanik-Besler, H. Stasiuk, D. Tarlakovskii, R. Terleckii Metodyka rozwiazywania płaskiego dynamicznego zagadnienia termomechaniki dla warstwy przewodzącej elektryczność przy niejednorodnym niestacjonarnym elektromagnetycznym odziaływaniu // Międzynarodowe seminarium naukowe “Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2014”. Opole, 15 - 16 grudnia 2014 . Streszczenia.–S. 42–43
R Musiy., M. Sołodyak, H. Stasiuk, J. Szymczak, R. Terleckii Zagadnienia termomechaniki okreslające właściwości cieplne i mechaniczne warstwy przewodzącej elektryczność przy oddziaływaniu impulsowego pola elektromagnetycznego o modulacji amplitudy i okresowym rozkładzie względem poprzecznej współrzędnej // Międzynarodowe seminarium naukowe “Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2014”. Opole, 15 - 16 grudnia 2014 . Streszczenia.–S. 44–45
Александр Гачкевич, Орест Гуменчук, Наталья Мельник, Роман Мусий. Математическое моделирование физико-механических процессов в двухслойных электропроводных телах при воздействии импульсных электромагнитных полей / Manufacturing Processes. Actual Problems-2017. V. 2. Modelling and optimization of manufacturing processes. Opole 2017. – Глава 6. – С. 109–120.
Александр Гачкевич, Роман Мусий, Галина Стасюк, Дмитрий Тарлаковский. К прогнозированию с использованием модели электропроводного слоя тепловых и механических свойств изделий при электромагнитной обработке с применением единичного электромагнитного импульса / Manufacturing Processes. Actual Problems-2017. V. 2. Modelling and optimization of manufacturing processes. Opole 2017. – Глава 4. – С. 79–92.
Гачкевич А., Мусій Р. , Стасюк Г., Тарлаковский Д., Турий О. Моделирование динамического термомеханического поведения электропроводного слоя при неоднородном нестационарном технологическом электромагнитном воздействии // Manufacturing processes. Actual problems – 2015. Vol. 2: Modelling of manufacturing processes. – Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. – Глава 10. – С. 137–154
Карен Казарян, Роман Мусий, Анида Станик-Бэслер, Галина Стасюк. К прогнозированию с использованием модели электропроводного слоя тепловых и механических свойств изделий при электромагнитной обработке с применением импульсного электромагнитного воздействия в режиме затухающей синусоиды. / Manufacturing Processes. Actual Problems-2017. V. 2. Modelling and optimization of manufacturing processes. Opole 2017. – Глава 5. – С. 93–108.
Л. Гаевская, Р. Мусій, Н. Мельник, Г. Стасюк, И. Шимчак К прогнозированию с использованием модели электропроводного слоя тепловых и механических свойств изделий при импульсной электромагнитной обработке // Manufacturing processes. Actual problems – 2016. Vol. 2: Modelling of manufacturing processes. – Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. – Глава 5. – С. 79-92
Любовь Гаевская, Наталья Мельник, Роман Мусий, Анида Станик-Бэслер. Модель электропроводного биметаллического слоя при воздействии однородного нестационарного электромагнитного поля / Manufacturing Processes. Actual Problems-2017. V. 2. Modelling and optimization of manufacturing processes. Opole 2017. – Глава 7. – С. 121–130.
Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять з біофізик. Для студентів І курсу фармацевтичного факультету, ІІ семестр. Львів. – 2014 р. Укладачі: докт. фіз. -мат. наук, доцент Кондрат В. Ф.
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Медична і біологічна фізика» для студентів І курсу медичного факультету. Львів. – 2014 р. Частина 1. математичне опрацювання медично-біологічних даних. Укладачі: асист. Позднякова І. В. докт. фіз.-мат. наук, проф. Мусій Р. С. асист. Сайчук М. Т.
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Медична і біологічна фізика» для студентів І курсу медичного факультету. Львів. – 2014 р.Частина 1. математичне опрацювання медично-біологічних даних. Укладачі: асист. Позднякова І. В., докт. фіз.-мат. наук, проф. Мусій Р. С., вкл. Сайчук М. Т.
Методичні вказівки до занять з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів І курсу фармацевтичного факультету. Львів. – 2015 р. Укладачі: канд. фіз. -мат. наук, с. н. с. Прокіп В. М
Методичні вказівки до занять з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів І курсу фарм. факультету. Львів. – 2015 р. Укладач: канд. фіз. -мат. наук, с.н.с. Прокіп В. М., асист. Сайчук М. Т.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Медична і біологічна фізика» для студентів І курсу стоматологічного факультету. Львів. – 2013 р. Укладачі: асист., канд .фіз.-мат. наук Колос М. Н. докт. фіз.-мат. наук, проф. Мусій Р. С.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Медична і біологічна фізика» для студентів І курсу медичного факультету, Модуль 3. Львів. – 2015 р. Укладачі: докт. фіз. -мат. наук, доцент Кондрат В. Ф. асист. Сайчук М. Т.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Медична інформатика» для студентів ІІ курсу стоматологічного і медичного факультетів. Львів. – 2013 р. Укладачі: асист. Мельничук Л. Л. докт. фіз.-мат. наук, проф. Мусій Р. С.
Методичні рекомендації до вивчення курсу «Інформаційні технології у фармації» для студентів фармацевтичного факультету. Львів. – 2014 р. Укладачі:канд. фіз. -мат. наук, с. н. с. Прокіп В. М.
Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Медична і біологічна фізика» для студентів І курсу медичного факультету. Львів. – 2015 р. Частина 2 Укладачі: докт. фіз. -мат. наук, доцент Кондрат В. Ф. асист. Сайчук М. Т.
Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Медична і біологічна фізика» для студентів І курсу медичного факультету. Львів. – 2015 р. Частина 2 Укладачі: докт. фіз. -мат. наук, доцент Кондрат В. Ф. асист. Сайчук М. Т.
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вища математика» для студентів І курсу фармацевтичного факультету (диференціальні рівняння) Львів. – 2014 р. Укладачі: докт. фіз.-мат. наук, проф. Мусій Р. С. канд. фіз. -мат. наук, с. н. с. Прокіп В. М. асист. Сайчук М. Т.
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вища математика» для студентів І курсу фармацевтичного факультету, Львів. – 2014 р. Теорія ймовірностей та математична статистика. Укладачі: канд. фіз. -мат. наук, с. н. с. Прокіп В. М.
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вища математика» для студентів І курсу фармацевтичного факультету (диференціальні рівняння) Львів. – 2014 р. Укладачі: докт. фіз.-мат. наук, проф. Мусій Р. С. канд. фіз. -мат. наук, с. н. с. Прокіп В. М. асист. Сайчук М. Т.
Мусій Р., Ивасько Р., Станик–Бэслер А., Стасюк Г., Шимура С. Общее решение задачи термомеханики в модели количественного описания тепловых и механических свойств электропроводного слоя при технологическом воздействии периодического по продольной координате импульсного электромагнитного поля с модуляцией амплитуды // Manufacturing processes. Actual problems – 2015. Vol. 2: Modelling of manufacturing processes. – Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. – Глава 11. – С. 155–165
Мусій Р.С., Андрусяк І.В., Коляса Л.І. Практикум з вищої математики (диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних): Навчальний посібник: приклади і задачі – Львів: «Растр–7», 2016. – 256 с.
Мусій Р.С., Орищин О.Г., Зашкільняк І.М., Клапчук М.І. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики. Навчальний посібник. – Львів: «Растр–7», 2018. – 250 с.
Мусій Р.С., Торський А.Р., Гаврилів О.С. Фізичні основи класичної механіки, термодинаміки і молекулярної фізики. Курс лекцій для студентів медичних спеціальностей. Львівський медичний інститут. – Львів: «Растр–7», 2017. – 88 с.
Мусій Р.С., Торський А.Р., Гаврилів О.С. Фізичні основи класичної механіки, термодинаміки і молекулярної фізики. Курс лекцій для студентів медичних спеціальностей. Львівський медичний інститут. – Львів: «Растр–7», 2017. – 88 с.
Навчально-методичний посібник «Математична обробка медико-біологічних даних» з курсу медична та біологічна фізика. Львів. – 2016 р. Укладачі: канд .фіз.-мат. наук Олійник І. Я. докт. фіз.-мат. наук, проф. Мусій Р. С.
Наталья Мельник, Роман Мусий, Анида Станик-Бэслер, Адриан Торский. К прогнозированию с использованием модели биметаллического электропроводного слоя, тепловых и механических свойств изделий при технологическом применении воздействия электромагнитного импульса / Manufacturing Processes. Actual Problems-2017. V. 2. Modelling and optimization of manufacturing processes. Opole 2017. – Глава 8. – С. 131–142.
Олійник І. Я. Конспект лекцій для 1 курсу стоматологічного факультету-2017 рік.


Виховна  робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.


Участь у конференціях

Мусій Р. С., Мельник Н. Б., Бандирський Б. Й., Гошко Л. В., Моринь С. Термомеханічна поведінка біметалевих порожнистих циліндрів за нестаціонарних електромагнітних дій // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: збірник наукових праць 10-ї Міжнародної наукової конференції. – 2019. – C. 267–268.

Musii Roman, Melnyk Natalia, Dmytruk Veronika, Bilyk Oryslava, Kushka Beata, Shayner Hanna. Modeling and calculation of the temperature-force regime of functioning of an electrical conductive spherical sensor under the action of an amplitude-modulated radio pulse // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – P. 45–49. (SciVerse SCOPUS).

Musii R., Melnyk N., Drohomyretska K., Veselovska O., Hasko O., Puha O. Modeling and calculation of the temperature-force regime of functioning of a spherical bimetallic sensor in a nonstationary electromagnetic field // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – P. 101–104. (SciVerse SCOPUS).

Musii Roman, Melnyk Nataliia, Dmytruk Veronika, Marikutsa Uliana, Nakonechny Rostyslav, Drohomyretska Kh. Modeling and calculation of The temperature-force regime of functioning of an electrically conductive cylindrical sensor under the pulsed electromagnetic action in the mode of the damped sinusoid // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – P. 101–104. (SciVerse SCOPUS).

Hachkevych O. R., Kushnir R. M., Melnyk N., Musiy R. Podstawy fizyczno–matematyczne opisu ilościowego pól elektromagnetycznych, cieplnychi mechanicznych w warstwie nieferromagnetycznej przewodzącej elektryczność przy oddziaływaniu impulsowych pól elektromagnetycznych // Optymalizacja struktur procesów wytwórczych : materiaty międzynarodowe seminarium naukowe, 7 grudnia, Opole, 2018. – 2018. – P. 39.

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами